Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

(ευτυχώς) Το ρολόι του κόσμου δεν χτυπά ακόμη μεσάνυχτα…

Τα μεσά­νυ­χτα στα παρα­μύ­θια και τους θρύ­λους εν είδει μεταίχ­μιου σε ται­νία μυστη­ρί­ου, με τη μορ­φή του κόσμου να αλλά­ζει και μορ­φές αλλό­κο­των όντων, λυκάν­θρω­πων Τζε­κιλ-Χάιντ  κάνουν την εμφά­νι­σή τους (σπα­νί­ως και βασι­λό­που­λα για στα­χτο­πού­τες). Ο κίν­δυ­νος ante portas –εν αρχή ην ο φόβος … Και ο φόβος γέν­νη­σε το Θεό… και τις δει­σι­δαι­μο­νί­ες και τις προ­κα­τα­λή­ψεις, αλλά και εκεί­νους που θέλουν να (αυτο)σκλαβωθεί ο άνθρω­πος στον ίδιο του το φόβο.

Αλλά πέρα­σε πια ο μεσαί­ω­νας και η ιερή εξέ­τα­ση και ο ποι­η­τής αγνά­ντε­ψε το φωτει­νό μέλ­λον της «πιο όμορ­φης θάλασ­σας αυτής που δεν την αρμε­νί­σα­με ακό­μα»… και έγι­νε αυτός ο γίγα­ντας άνθρω­πος και λαός, που έκα­ναν σημαία τους το «αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καού­με εμείς, πώς θα γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη;»

Και ο αγώ­νας «για να γυρί­σει ο ήλιος» ανέ­βη­κε στα ουρά­νια, άλλο­τε με και άλλο­τε χωρίς σημαί­ες και ταμπούρλα.

Οι κρα­τού­ντες όμως –το κεφά­λαιο και το αστι­κό κρά­τος όπως το ονο­μα­τί­ζουν πει­σμα­τι­κά κάποιοι από εμάς, ποτέ δεν κοι­μά­ται: ακό­μα και στα «δύσκο­λα» ορα­μα­τί­ζε­ται ‑χωρίς ιερό και όσιο, την επό­με­νη μέρα, ρόδι­νη για το ίδιο και μαύ­ρη για τους λαούς –πλου­τί­ζο­ντας κι απ’ την επι­δη­μία του κορονοϊού.

Οι κρα­τού­ντες, ξεσπα­θώ­νουν καθη­με­ρι­νά κρα­δαί­νο­ντας ανε­ρυ­θρί­α­στα τη ρομ­φαία της «ατο­μι­κής» (μας) «ευθύ­νης» (που έχει να κάνει με το κακό το ριζι­κό μας και το σύστη­μα υγεί­ας που αυτοί έστη­σαν και απαξίωσαν).

Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα

«Χρειά­στη­καν εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια για να γίνουν τα τέσ­σε­ρα πόδια δύο. Δεν θα τα κάνω πάλι τέσ­σε­ρα εγώ», «Κεί­νο το βρά­δυ σώπαι­ναν οι λύκοι, για­τί ούρ­λια­ζαν οι άνθρω­ποι» γρά­φει ο Μενέ­λα­ος Λου­ντέ­μης, με τους ήρω­ες του βιβλί­ου, τύπους καθη­με­ρι­νούς της διπλα­νής μας πόρ­τας, με αγνά ιδα­νι­κά, οι οποί­οι ξεχει­λί­ζουν από ανθρω­πιά κι αγά­πη, γνω­ρί­ζουν από πρώ­το χέρι τη βία, το μίσος και το έγκλη­μα. Η πορεία τους μοιά­ζει με μια αέναη θυσία στον βωμό της ελευ­θε­ρί­ας των λαών και της αγάπης.

το ρολόι της Αποκάλυψης 100″ πριν τα μεσάνυχτα

Η ΜΚΟ Bulletin of the Atomic Scientists που δια­χει­ρί­ζε­ται αυτό το συμ­βο­λι­κό ρολόι, «μια αλλη­γο­ρία της έκθε­σης του ανθρώ­που στους παγκό­σμιους κιν­δύ­νους» μας πλη­ρο­φο­ρεί πως καμία βελ­τί­ω­ση δεν σημειώ­θη­κε στην παγκό­σμια κατά­στα­ση από το 2020 μέχρι σήμε­ρα, καθώς οι δεί­κτες του ρολο­γιού, παρέ­μει­ναν στα 100 δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν από τα μεσάνυχτα.

Από το 1947, που δημιουρ­γή­θη­κε συμ­βο­λί­ζει ένα «επι­κεί­με­νο γεγο­νός κατα­κλυ­σμιαί­ας σημα­σί­ας για τον πλα­νή­τη», το μοι­ραίο για τον κόσμο χτύ­πη­μα, δια­τη­ρή­θη­καν στο ίδιο σημείο με το 2020 δεί­χνο­ντας πως ο κόσμος «δεν έγι­νε πιο ασφαλής».

Οι κίν­δυ­νοι που θέτουν τα πυρη­νι­κά όπλα, η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και η παν­δη­μία αυξή­θη­καν την περα­σμέ­νη χρο­νιά, κυρί­ως –λένε, όχι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που σημα­σία δε δίνουν στην ανθρώ­πι­νη ζωή αλλά … λόγω «ενός δυσλει­τουρ­γι­κού συστή­μα­τος πλη­ρο­φό­ρη­σης που υπο­νο­μεύ­ει τη λήψη λογι­κών απο­φά­σε­ων»

«Βρι­σκό­μα­στε μπλο­κα­ρι­σμέ­νοι σε μια επι­κίν­δυ­νη περί­ο­δο που δεν φέρ­νει ούτε στα­θε­ρό­τη­τα ούτε ασφά­λεια» ανέ­φε­ρε η καθη­γή­τρια Σάρον Σκουασόνι.
«Το ρολόι της Απο­κά­λυ­ψης συνε­χί­ζει να επι­κρέ­με­ται πάνω από τα κεφά­λια μας, υπεν­θυ­μί­ζο­ντάς μας ότι είναι ανα­γκαίο να εργα­στού­με για να δια­σφα­λί­σου­με έναν πλα­νή­τη πιο ασφα­λή και πιο υγιή», πρό­σθε­σε η πρό­ε­δρος της ΜΚΟ, η Ρέι­τσελ Μπρόνσον.

«Εάν η ανθρω­πό­τη­τα θέλει να απο­φύ­γει μια υπαρ­ξια­κή κατα­στρο­φή, που θα έσβη­νε όλα όσα έχει βιώ­σει, οι ηγέ­τες (sic!!) πρέ­πει να κάνουν καλύ­τε­ρη δου­λειά για να αντι­με­τω­πί­σουν την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, να λάβουν υπό­ψη τους την επι­στή­μη και να συνερ­γα­στούν», τόνι­σε η Μπρόνσον.

Σε σύγκρι­ση με τις προη­γού­με­νες χρο­νιές, το θέμα της πλη­ρο­φό­ρη­σης θεω­ρεί­ται πλέ­ον κρί­σι­μο από την οργά­νω­ση (βλ Ν|Σ “για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του δικαί­ου αντα­γω­νι­σμού για την ψηφια­κή επο­χή” της ΝΔ –σε σκυ­λο­κα­βγά με τον Συρι­ζα για το πάπλωμα).

Ο Χερμπ Λιν, ειδι­κός στην ψηφια­κή ασφά­λεια, σχο­λί­α­σε ότι δεν αρκεί πλέ­ον κανέ­να «λογι­κό επι­χεί­ρη­μα» για να μετα­πεί­σει εκεί­νους που έχουν εδραιω­μέ­νες πεποι­θή­σεις οι οποί­ες προ­κα­λούν «ρωγ­μές στην κοι­νή αντί­λη­ψή μας του τι είναι αληθές».

Σύμ­φω­να με το Bulletin of the Atomic Scientists, το 2021 δεν έφε­ρε κάποια σημα­ντι­κή αλλα­γή για το κλίμα.

«Την περα­σμέ­νη χρο­νιά (…) είχα­με τον θόλο της ζέστης πάνω από τη Βόρεια Αμε­ρι­κή, πυρ­κα­γιές σε όλον τον κόσμο, ξηρα­σί­ες και πλημ­μύ­ρες, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα δείγ­μα του τι περι­μέ­νου­με αν δεν μειώ­σου­με τις εκπο­μπές διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα στο μηδέν», εξή­γη­σε ο Ρέι­μοντ Ριερ­χά­μπερτ, καθη­γη­τής φυσι­κής στο Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρδης.

Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύ­θη­κε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊν­στάιν, τον Ρόμπερτ Οπεν­χάι­μερ και άλλους επι­στή­μο­νες που εργά­στη­καν στο σχέ­διο Μαν­χά­ταν για την κατα­σκευή της πρώ­της ατο­μι­κής βόμβας.

Το επι­στη­μο­νι­κό συμ­βού­λιο της οργά­νω­σης απο­τε­λεί­ται κυρί­ως από Αμε­ρι­κα­νούς καθη­γη­τές πανε­πι­στη­μί­ου και ειδι­κούς σε θέμα­τα περι­βάλ­λο­ντος και πυρη­νι­κής ασφάλειας.

Όταν «δημιουρ­γή­θη­κε» το ρολόι της Απο­κά­λυ­ψης έδει­χνε 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Το 1991, τα πράγ­μα­τα –για πρώ­τη φορά “βελ­τιώ­θη­καν αισθη­τά” ‑οι δεί­κτες γύρι­σαν πίσω στα 17 λεπτά, αφού οι κύριοι Atomic Scientists έτρι­βαν τα χέρια τους από ικα­νο­ποί­η­ση με τις ανα­τρο­πές και την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση στις σοσια­λι­στι­κές χώρες , το 1953, 2018 και 2019 έδει­χναν 2 λεπτά

Αυτά και πολ­λά παρό­μοια μέσω του πρό­σφα­του δελ­τί­ου Bulletin, που –κατά τους ιδιο­κτή­τες του «ιερα­πό­στο­λους» …

Εξο­πλί­ζει το κοι­νό, τους υπεύ­θυ­νους χάρα­ξης πολι­τι­κής και τους επι­στή­μο­νες με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που απαι­τού­νται για τη μεί­ω­ση των ανθρω­πο­γε­νών απειλών

Προκατειλημμένα Ακομμάτιστοι …

(τάχα)

1. Ο ιστό­το­πος, το Bulletin, το εμβλη­μα­τι­κό Ρολόι του Doomsday και οι τακτι­κές εκδη­λώ­σεις βοη­θούν στην προ­ώ­θη­ση ιδε­ών σε μια επο­χή που η τεχνο­λο­γία ξεπερ­νά την ικα­νό­τη­τά μας να την ελέγ­χου­με, εστιά­ζο­ντας σε τρεις βασι­κούς τομείς: πυρη­νι­κό κίν­δυ­νο, κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και τεχνο­λο­γί­ες που φέρ­νουν τα πάνω-κάτω, με  κινη­τή­ρια την πεποί­θη­ση ότι «τα δημιούρ­γη­σαν οι άνθρω­ποι, άρα μπο­ρού­με να τα ελέγξουμε».

2. Το Bulletin δεσμεύ­ε­ται στην Δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα και την πολυ­φω­νία, δεδο­μέ­νου ότι οι ομοιο­γε­νείς οργα­νι­σμοί δεν κάνουν άλλο παρά να συσκο­τί­ζουν τους κιν­δύ­νους αλλά και τις ευκαιρίες.
Όλοι μαζί, δεσμευό­μα­στε να κινη­θού­με προς μεγα­λύ­τε­ρη ποι­κι­λο­μορ­φία, έτσι ώστε να εκπρο­σω­πού­με καλύ­τε­ρα το αυξα­νό­με­νο κοι­νό μας και να αντα­να­κλού­με | προ­ω­θού­με πιο δυνα­μι­κά την απο­στο­λή μας που επη­ρε­ά­ζει όλη την ανθρωπότητα.
(…)

Υπο­σχό­μα­στε να είμα­στε δίκαιοι: Είμα­στε ακομ­μά­τι­στοι (σσ. not partisan). Πιστεύ­ου­με ότι οι κυβερ­νη­τι­κές πολι­τι­κές πρέ­πει να βασί­ζο­νται σε γεγο­νό­τα και όχι σε ιδε­ο­λο­γία… έχου­με αυτήν την προκατάληψη

Όσο για τον Μενέ­λαο Λου­ντέ­μη … «Κομ­μου­νι­στής πολυ­τε­λεί­ας»(;)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο