Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευχάριστη έκπληξη το χιόνι του Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία

«Άσπρη μέρα» ξημέ­ρω­σε για τους κατοί­κους της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, όπου η ελα­φριά χιο­νό­πτω­ση που ξεκί­νη­σε από τα ξημε­ρώ­μα­τα έχει δημιουρ­γή­σει ένα λευ­κό τοπίο από τις Πρέ­σπες έως τα ορει­νά της Βασι­λί­τσας Γρε­βε­νών και από το Νεστό­ριο Καστο­ριάς έως την Κοζάνη.

Σε ορι­σμέ­νες περιο­χές, όπως σε όλη την ΠΕ Φλώ­ρι­νας, στα ορει­νά των Γρε­βε­νών, στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο της Βασι­λί­τσας και σχε­δόν σε όλη την ΠΕ Κοζά­νης, το χιό­νι φτά­νει έως τους 5 πόντους χωρίς, ωστό­σο, να δημιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα στο εθνι­κό και επαρ­χια­κό οδι­κό δίκτυο.

Από νωρίς το πρωί, εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα καθά­ρι­σαν τα δύσκο­λα σημεία στο Βόιο και τη Βλά­στη Κοζά­νης, στο επαρ­χια­κό οδι­κό δίκτυο στην Κέλ­λη, το Φλά­μπου­ρο και το Νυμ­φαίο Φλώ­ρι­νας καθώς και στο εθνι­κό οδι­κό δίκτυο Φλώ­ρι­νας- Καστο­ριάς, μέσω Βίγλας και μέσω Βίτσιου. Έγι­νε επί­σης εκχιο­νι­σμός στον δρό­μο Νεστο­ρί­ου- Κοτύ­λης και Νεστο­ρί­ου- Πευ­κό­φυ­του Καστοριάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο