Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευχές για… ειρήνη από τον μακελάρη

Σε μήνυ­μα του για το ορθό­δο­ξο Πάσχα ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζ. Μπάι­ντεν και η γυναί­κα του Τζιλ, όπως ανέ­φε­ρε, έστει­λαν θερ­μές ευχές.

Όμως δεν έμει­νε στις ευχές. Έκα­νε και προ­τρο­πές ο «προ­ο­δευ­τι­κός» μακε­λά­ρης. Είπε λοι­πόν πως «σε αυτή την ιερή περί­ο­δο, κρα­τά­με τους ανθρώ­πους που υπο­φέ­ρουν από τον πόλε­μο και τις διώ­ξεις ιδιαί­τε­ρα κοντά στις καρ­διές μας. Θα συνε­χί­σου­με να προ­σευ­χό­μα­στε και να εργα­ζό­μα­στε για την ειρή­νη και τη δικαιο­σύ­νη για όλους τους ανθρώ­πους».

Σκυλεύει πάνω στους νεκρούς από τους πολέμους
και στα θύματα των διώξεων που και ο ίδιος δημιουργεί.

Τι να πρω­το­χω­ρέ­σει η καρ­διά του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου; Τα νεκρά παι­διά της Παλαι­στί­νης που δολο­φο­νεί με τη στή­ρι­ξή του το Ισρα­ήλ; Τους χιλιά­δες που πέφτουν στο σφα­γείο της Ουκρα­νί­ας στη σύγκρου­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρα­το­πέ­δων στην οποία πρω­το­στα­τούν οι ΗΠΑ; Ή μήπως θα χωρέ­σει όσους φοι­τη­τές βρή­καν οι πλα­στι­κές σφαί­ρες που έρι­χναν στο ψαχνό οι δυνά­μεις κατα­στο­λής πριν λίγες μέρες στα πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ;

Ας άφη­νε, μέρες που είναι τις ευχές στις εγχώ­ριες … ευρω­α­τλα­ντι­κές φωνές. Αυτές, ούτως ή άλλως μας ενη­μέ­ρω­σαν απλά ότι «θα σπά­σουν αυγά»(;), ότι είναι οι σκέ­ψεις τους κοντά στους αδυ­νά­μους (;) και ευχή­θη­καν για την ειρήνη…

Πάντως πέρα από την υπο­κρι­τι­κή παρά­κρου­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, η συγκε­κρι­μέ­νη δήλω­ση δεί­χνει και μια αμή­χα­νη προ­σπά­θεια να συνε­χί­σει να παρου­σιά­ζε­ται ως «καλο­κά­γα­θος» και κυρί­ως ως «προ­ο­δευ­τι­κός». Φαί­νε­ται ότι οι μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στις ΗΠΑ ενά­ντια στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, η άγρια κατα­στο­λή τους από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής και η με …«ανθρω­πι­στι­κούς αστε­ρί­σκους» στή­ρι­ξη στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ έχουν στρα­πα­τσά­ρει το «προ­ο­δευ­τι­κό» προ­σω­πείο των Δημο­κρα­τι­κών και αυτό είναι πολύ καλό να συμβαίνει.

Πηγή 902

Της Ανά­στα­σης κοντο­ζυ­γώ­νει ο δρόμος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο