Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εφημερίδα La Stampa: Εμφάνισε τη σφαγή ρωσόφιλων στο Ντόνετσκ σαν επίθεση Ρώσων στο Κίεβο!

Η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση και τα fake news απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην Ουκρανία.

Πλέ­ον πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα, το χθε­σι­νό πρω­το­σέ­λι­δο της ιτα­λι­κής εφη­με­ρί­δας La Stampa, η οποία χρη­σι­μο­ποί­η­σε μία φωτο­γρα­φία από το χτύ­πη­μα των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων ενα­ντί­ον αμά­χων στο Ντο­νέ­τσκ με πύραυ­λο Tochka‑U, γρά­φο­ντας όμως στον υπέρ­τι­τλο για «Σφα­γή» και υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως «έτσι το Κίε­βο αντι­με­τω­πί­ζει την τελευ­ταία επί­θε­ση των Ρώσων».

Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, χαρα­κτή­ρι­σε το πρω­το­σέ­λι­δο «παρά­δειγ­μα ιδιαί­τε­ρου κυνι­σμού» και πρό­σθε­σε πως θα χρεια­ζό­ταν «όλη μέρα» για να απα­ριθ­μη­θούν τα ονό­μα­τα των εφη­με­ρί­δων που ανα­πα­ρά­γουν την παραπληροφόρηση.

«Υπάρ­χουν παρα­δείγ­μα­τα ιδιαί­τε­ρου κυνι­σμού που δεν μπο­ρούν να περά­σουν απα­ρα­τή­ρη­τα. Η La Stampa βγή­κε με μια φωτο­γρα­φία από το Ντό­νε­τσκ στην πρώ­τη σελί­δα», ανέ­φε­ρε σε μήνυ­μά της στο κανά­λι της στο Telegram.

Η λαθρο­χει­ρία της ιτα­λι­κής εφη­με­ρί­δας απο­δει­κνύ­ε­ται στην πράξη.

Όπως απο­δει­κνύ­ε­ται, ο φωτο­γρά­φος της συγκε­κρι­μέ­νης εικό­νας είναι ο Έντουαρντ Κορι­γέν­κο, που εργά­ζε­ται ως φωτο­ρε­πόρ­τερ στη ρωσι­κή ιστο­σε­λί­δα Ura.ru και συνερ­γά­ζε­ται επί­σης με το πρα­κτο­ρείο Reuters.

Ο Κορι­γέν­κο ήταν στο κέντρο του Ντό­νε­τσκ εκεί­νες τις ημέ­ρες και κατά­φε­ρε να είναι από τους πρώ­τους που φωτο­γρά­φι­σαν την τρα­γω­δία που στοί­χι­σε τη ζωή σε πάνω από 20 άμαχους.

Η φωτο­γρα­φία που τρά­βη­ξε είναι η παρακάτω.

Πηγή φωτο: ura.ru — Eduard Koriyenko.

Ο ίδιος έδω­σε συνέ­ντευ­ξη στο ιτα­λι­κό μέσο ενη­μέ­ρω­σης www.visionetv.it, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η φωτο­γρα­φία που χρη­σι­μο­ποί­η­σε η La Stampa είναι δική του και πως απει­κο­νί­ζει τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του ουκρα­νι­κού πλήγ­μα­τος σε βάρος των κατοί­κων του Ντονέτσκ.

Από τη συνέ­ντευ­ξη του Κοριγένκο

Η συνέ­ντευ­ξη βρί­σκε­ται στον σύν­δε­σμο: https://visionetv.it/parla-lautore-della-foto-utilizzata-in-maniera-spregevole-dalla-stampa/

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο