Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά στην Αττική — Εκκενώνονται Καπανδρίτι, Μαλακάσα και Πολυδένδρι

Νέο μήνυ­μα, μέσω του 112, για εκκέ­νω­ση εκ νέου του Καπαν­δρι­τί­ου και του Πολυ­δεν­δρί­ου εστά­λη πριν από λίγη ώρα από την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, λόγω των δια­στά­σε­ων που παίρ­νει πάλι η πυρκαγιά.

Η φωτιά έχει περά­σει από τη νύχτα την Εθνι­κή Οδό στο ύψος των Αφι­δνών και κατευ­θύ­νε­ται προς Καπαν­δρί­τι. Στο μήνυ­μα ανα­φέ­ρε­ται: «Αν βρί­σκε­ται στο Πολυ­δέν­δρι ή Καπαν­δρί­τι εκκε­νώ­στε τώρα προς Βαρ­νά­βα — Νέα Μάκρη από επαρ­χια­κή οδό Μαρα­θώ­νος — Καπανδριτίου».

Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά στην Αττική

Εφιαλ­τι­κές δια­στά­σεις παίρ­νει η πυρ­κα­γιά στην Αττι­κή, η οποία πλέ­ον μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη και στα τρία μέτω­πα που έχουν δημιουρ­γη­θεί από τη νύχτα, ειδι­κό­τε­ρα στην απέ­να­ντι πλευ­ρά της εθνι­κής οδού, προς Καπαν­δρί­τι, και από την πλευ­ρά της Πάρ­νη­θας στις Αφί­δνες και την Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, όπου έχουν καεί σπί­τια και επιχειρήσεις.

Το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα, αυτήν την ώρα, εντο­πί­ζε­ται στο μέτω­πο που είναι σε εξέ­λι­ξη από την πλευ­ρά του Καπαν­δρι­τί­ου, καθώς η φωτιά πέρα­σε την εθνι­κή οδό πολ­λές φορές τη νύχτα, δημιουρ­γώ­ντας εστί­ες, που τελι­κά εξε­λί­χθη­καν σε ενιαίο μέτωπο.

Σε αυτό το μέτω­πο, όπως έγι­νε γνω­στό από την Πυρο­σβε­στι­κή, η φωτιά κατευ­θύ­νε­ται προς το Πολυ­δέν­δρι και το Καπαν­δρί­τι, αλλά και προς τη Μαλα­κά­σα και τη Λίμνη Μαρα­θώ­να. Για αυτόν τον λόγο αυτό, πριν από λίγη ώρα, εστά­λη­σαν μηνύ­μα­τα από το 112 για εκκέ­νω­ση του Καπαν­δρι­τί­ου, του Πολυ­δεν­δρί­ου, της Μαλα­κά­σας και του οικι­σμού Σφεν­δά­λη, ενώ τη νύχτα εκκε­νώ­θη­κε ο Βόθω­νας προς τη Λίμνη Μαρα­θώ­να και οι οικι­σμοί Ποντί­ων και Πευ­κό­φυ­το του Αγί­ου Στεφάνου.

Ο Άγιος Στέ­φα­νος, όπως ανα­φέ­ρουν από την Πυρο­σβε­στι­κή, δεν κιν­δυ­νεύ­ει πλέ­ον και ο κίν­δυ­νος μετα­φέ­ρε­ται προς το Καπαν­δρί­τι και τη Μαλακάσα.

xartis fotia

H φωτιά που κατέ­βη­κε από τα νότια τμή­μα­τα των βασι­λι­κών κτη­μά­των, δημιού­ρη­σε έναν κλοιό μέχρι τα διό­δια των Αφι­δνών, πριν περά­σει από την απέ­να­ντι πλευ­ρά της Εθνι­κής Οδού. Σπί­τια κάη­καν σε Δρο­σο­πη­γη, Αφί­δνες, ενώ στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία έφτα­σε στις αυλές κατοι­κιών (Πηγή: Καθημερινή)

Ένα πολύ μεγά­λο πρό­βλη­μα, εκτός από τη φωτιά, είναι και ο πυκνός καπνός που έχει καλύ­ψει τον ουρα­νό όλης της Αττι­κής, δημιουρ­γώ­ντας μία πολύ απο­πνι­κτι­κή ατμόσφαιρα.

Στο μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς δίνουν τιτά­νια μάχη με τις φλό­γες ισχυ­ρές επί­γειες δυνά­μεις, καθώς και τα ενα­έ­ρια μέσα που επι­χει­ρούν από το πρωί, αλλά η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη, αφού καί­γε­ται πυκνό δάσος.

Στα μέτω­πα της φωτιάς επι­χει­ρούν από το πρωί και οι 83 πυρο­σβέ­στες που έφτα­σαν τη νύχτα από τη Γαλ­λία, η οποία είναι μετα­ξύ των χωρών που αντα­πο­κρί­θη­καν άμε­σα στο αίτη­μα για βοή­θεια που επέ­βα­λε η Ελλά­δα στον Ευρω­παϊ­κό Μηχα­νι­σμό Πολι­τι­κής Προστασίας.

Η κατά­στα­ση ανα­μέ­νε­ται να γίνει ακό­μα πιο δύσκο­λη, καθώς προ­βλέ­πο­νται άνε­μοι από το μεση­μέ­ρι και ήδη άρχι­σε να φυσά­ει στην περιοχή.

Εκτός ελέγ­χου είναι και το δεύ­τε­ρο μέτω­πο της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς στις Αφί­δνες, όπου εδώ και λίγη ώρα καί­γε­ται ‑εκτός των άλλων- και ένα εργο­στά­σιο με χρώ­μα­τα και δια­λυ­τι­κά στον παρά­δρο­μο της εθνι­κής οδού.

Η φωτιά συνο­δεύ­ε­ται από απα­νω­τές εκρή­ξεις, που εμπο­δί­ζουν τους πυρο­σβέ­στες να πλησιάσουν.

Επί­σης, στις Αφί­δνες, που έχουν εκκε­νω­θεί από χθες, μαζί με το Κρυο­νέ­ρι, τη Δρο­σο­πη­γή και την Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, έχουν καεί σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις, αλλά αυτήν την ώρα δεν μπο­ρεί να γίνει απο­τί­μη­ση των ζημιών.

Το ίδιο συμ­βαί­νει και στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, μέσα στην οποία εξε­λίσ­σε­ται το τρί­το μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς. Και εκεί έχουν καεί ή έχουν υπο­στεί ζημιές αρκε­τά σπίτια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο