Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εφιαλτική νύχτα στην Πεντέλη — Συνεχίζει ανεξέλεγκτη η φωτιά να καίει σπίτια

Εφιαλ­τι­κή ήταν η νύχτα στην Πεντέ­λη από την πυρ­κα­γιά που ξεκί­νη­σε από χθες το από­γευ­μα. Οι δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας με κύριο βρα­χί­ο­να το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, έδι­νε ολο­νύ­χτια μάχη με τις φλό­γες με σκο­πό να περιο­ρι­στούν τα μέτω­πα, ωστό­σο η ταχύ­τη­τα, η έντα­ση των ανέ­μων και η συνε­χής αλλα­γή κατεύ­θυν­σής τους, δημιουρ­γού­σαν συνε­χώς μέτω­πα και δυσχέ­ραι­ναν το έργο των δυνάμεων.

Αυτή την στιγ­μή υπάρ­χουν μέτω­πα σε Παλ­λή­νη, Ανθού­σα, Πεντέ­λη, Ντρά­φι και σε κάποια σημεία στον Γέρα­κα, ενώ στο σημείο πνέ­ουν θυελ­λώ­δεις άνε­μοι που δυσχε­ραί­νουν εξαι­ρε­τι­κά το έργο των δυνά­με­ων. Η ταχύ­τη­τα των ανέ­μων στην περιο­χή έφτα­σε στις μέγι­στες τιμές της να ξεπερ­νά κατά πολύ τα 80 χλμ την ώρα κι εξαι­τί­ας της έντα­σης και της ταχύ­τη­τας των ανέ­μων η φωτιά καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας άλλα­ζε συνε­χώς κατεύ­θυν­ση. Δεν υπάρ­χει θέμα διαρ­ρο­ής φυσι­κού αερί­ου από την πυρ­κα­γιά στην Πεντέλη

Με το πρώ­το φως της ημέ­ρας έχουν ξεκι­νή­σει ρίψεις νερού από αέρος τα ενα­έ­ρια μέσα και συνο­λι­κά στο σημείο επι­χει­ρούν 3 αερο­σκά­φη και 5 ελι­κό­πτε­ρα. Από επί­γειες δυνά­μεις επι­χει­ρούν 485 πυρο­σβέ­στες με 28 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 120 οχή­μα­τα ενώ συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες ΟΤΑ και μηχα­νή­μα­τα έργου. Επι­πλέ­ον στο σημείο βρί­σκε­ται και το Κινη­τό επι­χει­ρη­σια­κό κέντρο Όλυ­μπος για τον συντο­νι­σμό των δυνά­με­ων ενώ μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη δίνουν συνε­χώς την εικό­να της φωτιάς.

Συνο­λι­κά έχουν γίνει από την ΕΛΑΣ 600 απο­μα­κρύν­σεις πολι­τών προς ασφα­λές σημείο, ενώ μέσα στην νύχτα εκδό­θη­καν συνο­λι­κά 5 μηνύ­μα­τα μέσω του 112 για απο­μα­κρύν­σεις πολι­τών από την Πεντέ­λη και γύρω από το 414 στρα­τιω­τι­κού νοσο­κο­μεί­ου, τις ανα­το­λι­κές περιο­χές του Γέρα­κα, Βού­λα Πικερ­μί­ου και Πανό­ρα­μα Παλ­λή­νης, Παλ­λή­νη και Νέα Παλ­λή­νη καθώς και για απο­φυ­γή μετα­κί­νη­σης στη Λεω­φό­ρο Μαρα­θώ­νος, από τον κόμ­βο της Αττι­κής Οδού έως το Πικέρ­μι, λόγω της πυρ­κα­γιάς στην περιοχή.

Έχουν ανα­φερ­θεί μέχρι στιγ­μής, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, ζημιές σε κατοι­κί­ες, ωστό­σο η κατα­γρα­φή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μετά τον έλεγ­χο της πυρκαγιάς.

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: 600 απομακρύνσεις πολιτών- Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 80 χλμ την ώρα

Για μία δύσκο­λη πυρ­κα­γιά, στην οποία δόθη­κε ολο­νύ­χτια μάχη,σε εξαι­ρε­τι­κά δυσμε­νείς συν­θήκς από όλες τις δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, έκα­νε λόγο ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ΠΣ, επι­πυ­ρα­γός, Γιάν­νης Αρτο­ποιός, σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγματοποιήθηκε.

Όπως είπε, η ταχύ­τη­τα των ανέ­μων, όπως κατε­γρά­φη στην περιο­χή, έφτα­σε στις μέγι­στες τιμές της να ξεπερ­νά κατά πολύ τα 80 χλμ την ώρα και προ­σέ­θε­σε ότι εξαι­τί­ας της έντα­σης και της ταχύ­τη­τας των ανέ­μων η φωτιά καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας άλλα­ζε συνε­χώς κατεύ­θυν­ση γεγο­νός που καθι­στού­σε την αντι­με­τώ­πι­σή της μέσα στην νύχτα ακό­μη πιο δύσκο­λη. «Δόθη­κε ολο­νύ­χτια μάχη από όλες τις δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας σε εξαι­ρε­τι­κά δυσμε­νείς συν­θή­κες σε όλα τα επί­πε­δα», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Αρτο­ποιός, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα σε αυτές τις αντί­ξο­ες συν­θή­κες, ήταν και παρα­μέ­νει η δια­σφά­λι­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής, και φυσι­κά η προ­στα­σία των κρί­σι­μων υπο­δο­μών ζωτι­κής σημα­σί­ας αλλά και της ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας των πολιτών.

Επι­πλέ­ον γνω­στο­ποί­η­σε ότι ήδη έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις δυνά­μεις της ΕΛΑΣ 600 απο­μα­κρύν­σεις ατό­μων προς ασφα­λές σημείο και προ­σέ­θε­σε ότι για τον σκο­πό αυτό κατά τη διάρ­κεια της νύχτας εστά­λη­σαν συνο­λι­κά 5 μηνύ­μα­τα μέσω του 112 για οργα­νω­μέ­νες απο­μα­κρύν­σεις πολι­τών προς ασφα­λή κατεύ­θυν­ση. Συγκε­κρι­μέ­να στις 02.00, για την περιο­χή της Πεντέ­λης και γύρω από το 414 στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο, στις 02.50 για τις ανα­το­λι­κές περιο­χές του Γέρα­κα, στις 04.30 για Βού­λα Πικερ­μί­ου και Πανό­ρα­μα Παλ­λή­νης, ενώ στις 05.20 για την Παλ­λή­νη και Νέα Παλ­λή­νη, ενώ στις 06.05 εστά­λη­σαν οδη­γί­ες μέσω του 112 για την απο­φυ­γή μετα­κί­νη­σης στη Λεω­φό­ρο Μαρα­θώ­νος, από τον κόμ­βο της Αττι­κής Οδού έως το Πικέρ­μι, λόγω της πυρ­κα­γιάς στην περιοχή.

Παράλ­λη­λα τόνι­σε ότι έχουν ανα­φερ­θεί ζημιές σε κατοι­κί­ες και η κατα­γρα­φή τους θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μετά τον έλεγ­χο της πυρκαγιάς.

Καθό­λη τη διάρ­κεια της νύχτας βρί­σκο­νταν και παρα­μέ­νουν όλοι στο πεδίο με πρώ­το τον κύριο βρα­χί­ο­να της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα και τους εθε­λο­ντές του μαζί με εθε­λο­ντι­κές δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Επι­χει­ρούν ήδη 485 πυρο­σβέ­στες με 28 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 120 οχή­μα­τα. Στο σημείο παρα­μέ­νουν και οι Ρου­μά­νοι πυρο­σβέ­στες. Όπως επι­σή­μα­νε ο κ. Αρτο­ποιός, οι επί­γειες δυνά­μεις παρα­μέ­νουν πολύ ισχυ­ρές ενώ για την αερο­πυ­ρό­σβε­ση έχουν δια­τε­θεί από το πρώ­το φως 3 αερο­σκά­φη και 4 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων το 1 για ενα­έ­ριο συντο­νι­σμό, ενώ έχουν κινη­το­ποι­η­θεί άλλα 4 αερο­σκά­φη και 3 ελι­κό­πτε­ρα. Επι­πλέ­ον, έχει δια­τε­θεί στο πεδίο των επι­χει­ρή­σε­ων και το Κινη­τό Επι­χει­ρη­σια­κό Κέντρο “Όλυ­μπος” για τον συντο­νι­σμό των δυνά­με­ων ενώ η εικό­να της πυρ­κα­γιάς δια­τί­θε­ται διαρ­κώς από drones που έχει ανα­πτύ­ξει το ΠΣ.

Συνε­χί­ζε­ται η συν­δρο­μή από το ΓΕΕΘΑ, τη δασι­κή υπη­ρε­σία, την ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ καθώς και όλους τους τοπι­κούς φορείς. Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής έχει δια­θέ­σει όλο σχε­δόν το δυνα­μι­κό της με υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτής της πολύ δύσκο­λης κατά­στα­σης ενώ δυνά­μεις έχουν ήδη προ­ω­θη­θεί στην περιο­χή από τις περισ­σό­τε­ρες περι­φέ­ρειες στην Ελλά­δα. Είναι σε εξέ­λι­ξη η αλλα­γή των πλη­ρω­μά­των προ­κει­μέ­νου να ανα­νε­ω­θεί το στε­λε­χια­κό δυνα­μι­κό όλων των φορέων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο