Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εφοδος ΣΔΟΕ στην ΕΛΜΕ Πειραιά!!! — Κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία — Πού στοχεύει;

Την έφο­δο του ΣΔΟΕ στα γρα­φεία της και την κατά­σχε­ση περιου­σια­κών της στοι­χεί­ων (!) καταγ­γέλ­λει η ΕΛΜΕ Πει­ραιά, σημειώ­νο­ντας πως πρό­κει­ται για κίνη­ση που στο­χεύ­ει στο χτύ­πη­μα του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και στην τρο­μο­κρά­τη­σή του. Καλεί αύριο Πέμ­πτη 1 Νοέμ­βρη στις 13:00 στην κινη­το­ποί­η­ση στα Δικα­στή­ρια Πει­ραιά (Σκου­ζέ 3) και κηρύσ­σει δίω­ρη διευ­κο­λυ­ντι­κή στά­ση εργα­σί­ας από τις 12:00 έως 14:00.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΕΛΜΕ Πει­ραιά αναφέρει:

«Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πει­ραιά καταγ­γέλ­λει τη σημε­ρι­νή (31/10) έφο­δο του ΣΔΟΕ στα γρα­φεία της ΕΛΜΕ και την κατά­σχε­ση περιου­σια­κών της στοι­χεί­ων (υπο­λο­γι­στής κ.α.), με εντο­λή της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Πειραιά!

Πρό­κει­ται για απα­ρά­δε­κτο και πρω­το­φα­νές γεγο­νός, που στο­χεύ­ει στην τρο­μο­κρά­τη­ση και τον έλεγ­χο του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινήματος.

Την προη­γού­με­νη μέρα (30/10) κλι­μά­κιο του ΣΔΟΕ έκα­νε “επί­σκε­ψη” στην ΕΛΜΕ Πει­ραιά, ζητώ­ντας μια σει­ρά στοι­χεία, όπως πρα­κτι­κά συνε­δριά­σε­ων Δ.Σ. και Γ.Σ., ποιοι συνά­δελ­φοι έχουν πάρει υλι­κή βοή­θεια από το ταμείο αλλη­λο­βο­ή­θειας της ΕΛΜΕ (προ­βλέ­πε­ται στο κατα­στα­τι­κό μας) και αν επέ­στρε­ψαν τα χρή­μα­τα αυτά (!), απο­λο­γι­σμούς και προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς όλων των προη­γού­με­νων ετών (!) κ.α.

Δημό­σια δηλώ­νου­με ότι δεν θεω­ρού­με τυχαία την ενέρ­γεια αυτή, ούτε για­τί διά­λε­ξαν το Σωμα­τείο μας. Δεν είναι πρώ­τη φορά που στο­χο­ποιεί­ται η ΕΛΜΕ Πει­ραιά. Ξέρου­με ότι η αγω­νι­στι­κή μας δρά­ση έχει ενο­χλή­σει αρκετούς…

Τα Συν­δι­κά­τα δεν είναι επι­χει­ρή­σεις. Η λει­τουρ­γία τους καθο­ρί­ζε­ται από τα κατα­στα­τι­κά τους, όπου προ­βλέ­πο­νται οι δια­δι­κα­σί­ες ελέγ­χου και οι κανό­νες δια­χεί­ρι­σης και αιτιο­λό­γη­σης όλων των απο­φά­σε­ων και, βέβαια και, των οικο­νο­μι­κών τους.

Οι οικο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και οι απο­φά­σεις του Δ.Σ. του Σωμα­τεί­ου μας δια­χρο­νι­κά ελέγ­χο­νται και εγκρί­νο­νται από την εξε­λεγ­κτι­κή επι­τρο­πή και την εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση. Είναι δημό­σια και ανοι­χτά σε κάθε συνά­δελ­φο, σε κάθε μέλος μας! Σε αυτούς και μόνο απολογούμαστε!

Τα έσο­δα του Σωμα­τεί­ου μας είναι μόνο από τις συν­δρο­μές των μελών μας.

Δεν μισθώ­νου­με κτί­ριο, δεν απα­σχο­λού­με εργα­ζό­με­νους, δεν έχου­με έσο­δα από εμπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (π.χ. εκδηλώσεις).

Τι κρύ­βε­ται, ποιοι είναι πίσω από αυτή την κίνη­ση, ποια συμ­φέ­ρο­ντα και το τι επι­διώ­κουν δεν είναι δύσκο­λο να τα φανταστούμε.

Σε κάθε περί­πτω­ση εμείς δηλώ­νου­με ότι τίπο­τα δεν έχου­με να φοβη­θού­με, τίπο­τα δεν θα εμπο­δί­σει, τίπο­τα δεν θα στα­μα­τή­σει τη δρά­ση και τους αγώ­νες του Σωμα­τεί­ου μας, κανέ­νας ελεγ­κτι­κός ή κατα­σταλ­τι­κός μηχα­νι­σμός του Κρά­τους και των κυβερνήσεων.

Τίπο­τα δεν έχου­με να κρύ­ψου­με, οι δρά­σεις και οι απο­φά­σεις μας είναι γνω­στές τόσο στους εκπαι­δευ­τι­κούς του Πει­ραιά, όσο και στην κοι­νω­νία του Πειραιά.

Δεν κάνα­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό από κάθε εργα­τι­κό σωμα­τείο, σύλ­λο­γο ή συνδικάτο.

Ας ψάξουν λοι­πόν αλλού για παρα­βά­τες και ας αφή­σουν το Σωμα­τείο μας να συνε­χί­σει την αλλη­λεγ­γύη του σε άρρω­στους και οικο­νο­μι­κά εξα­θλιω­μέ­νους συνα­δέλ­φους μας.

Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά και το ΣΔΟΕ να κυνη­γούν με ανύ­παρ­κτες κατη­γο­ρί­ες την ΕΛΜΕ Πει­ραιά (με πρό­σχη­μα μία ανυ­πό­στα­τη καταγ­γε­λία), την ώρα που στον Πει­ραιά δρα­στη­ριο­ποιού­νται επι­χει­ρη­μα­τι­κά μεγα­θή­ρια που έχουν ανα­γά­γει σε επι­στή­μη τη φορο­δια­φυ­γή (με τις πλά­τες των κυβερ­νή­σε­ων) και το ξεζού­μι­σμα των εργαζομένων.

Δεν θα μας εμπο­δί­σουν να ενι­σχύ­ου­με κινή­μα­τα και αγώ­νες εργα­ζο­μέ­νων, σωμα­τεί­ων, φορέων.

Καλού­με συν­δι­κά­τα, μαζι­κούς φορείς, ομο­σπον­δί­ες την ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ να πάρουν δημό­σια θέση και μέρος στην αυρια­νή κινη­το­ποί­η­ση στα δικα­στή­ρια (Σκου­ζέ 3).»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο