Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕφΣυν: Με εντολή του αρχηγού Μιχαλολιάκου η φυγή Παππά

Η δια­φυ­γή του υπαρ­χη­γού της Χ.Α. Χρή­στου Παπ­πά εξέ­θε­σε ανε­πα­νόρ­θω­τα την κυβέρ­νη­ση και ειδι­κά τον αρμό­διο υπουρ­γό Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη. Οι επι­θε­τι­κές δηλώ­σεις, μάλι­στα, του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη δημιούρ­γη­σαν ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα, εφό­σον –όπως ανα­λυ­τι­κά εξή­γη­σε ο αρμό­διος τομε­άρ­χης του ΚΙΝ.ΑΛΛ. Μαρί­νος Σκαν­δά­μης– είναι ανυ­πό­στα­τοι οι ισχυ­ρι­σμοί του και υπάρ­χει πολι­τι­κή ευθύ­νη για την αθέ­τη­ση όσων ορί­ζει ο νόμος για τις περι­πτώ­σεις υπο­δί­κων και υπό­πτων διά­πρα­ξης εγκλη­μά­των (άρθρα 26, 79 και 99 του Π.Δ. 141/1991 και άρθρα 2 και 7 του Π.Δ. 7/2017).

Αλλά αυτό που έχει μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία είναι ότι με τη φυγή του ο Παπ­πάς δικαιώ­νει το δικα­στή­ριο που δεν δέχτη­κε να έχει ανα­σταλ­τι­κή δύνα­μη η έφε­ση των περισ­σό­τε­ρων από τους κατα­δι­κα­σμέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες, και ειδι­κά για το σύνο­λο της διευ­θυ­ντι­κής ομά­δας της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης. Επί­σης, με την κίνη­σή του αυτή ο Παπ­πάς καθι­στά αδύ­να­τη κάθε μελ­λο­ντι­κή σκέ­ψη των φυλα­κι­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών να διεκ­δι­κή­σουν κάποια στιγ­μή ανα­στο­λή της έκτι­σης της ποι­νής τους. Κανέ­να δικα­στι­κό συμ­βού­λιο ανα­στο­λών δεν μπο­ρεί να αγνο­ή­σει από δω και πέρα αυτή την πρά­ξη του Παπ­πά και να δια­κιν­δυ­νεύ­σει με την απο­δο­χή κάποιας αίτη­σης ανα­στο­λής ένα νέο φιά­σκο με άλλον χρυ­σαυ­γί­τη να γίνε­ται άφαντος.

Το σημα­ντι­κό είναι ότι η δια­φυ­γή του Παπ­πά δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί προ­σω­πι­κή επι­λο­γή. Είναι γνω­στό και έχει πιστο­ποι­η­θεί από πολ­λά ντο­κου­μέ­ντα που ήρθαν στο φως κατά την πολύ­χρο­νη ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία, ότι ο σύν­δε­σμος του Παπ­πά με τον Μιχα­λο­λιά­κο υπήρ­ξε ακα­τά­λυ­τος από το 1983, όταν πόζα­ραν μαζί, φορώ­ντας τα σορ­τσά­κια της ναζι­στι­κής νεο­λαί­ας, με σβά­στι­κες και χιτλε­ρι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς στα γρα­φεία του Λαϊ­κού Συν­δέ­σμου στη Ζωο­δό­χου Πηγής και στην Κεφαλληνίας.

Ολα δεί­χνουν ότι η φυγή του Παπ­πά απο­φα­σί­στη­κε από κοι­νού με τον αρχη­γό, και γι’ αυτό δεν υπήρ­ξε καμιά αντί­δρα­ση από τα ήδη φυλα­κι­σμέ­να στε­λέ­χη. Προ­φα­νώς ο υπαρ­χη­γός έχει ανα­λά­βει το καθή­κον να ανοί­ξει τους δρό­μους δια­φυ­γής και του ίδιου του αρχη­γού, όταν κάτι τέτοιο κατα­στεί δυνατόν.

Αλλω­στε έχου­με το προη­γού­με­νο της περιό­δου που προ­φυ­λα­κί­στη­καν στε­λέ­χη της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής, το φθι­νό­πω­ρο του 2013. Και πάλι είχε εξα­φα­νι­στεί ο Παπ­πάς, χωρίς να υπάρ­ξει και τότε κάποια αντί­δρα­ση από τον Μιχα­λο­λιά­κο, και παρα­δό­θη­κε μετά από μία μέρα, έχο­ντας προ­φα­νώς το καθή­κον να εξα­φα­νί­σει από γρα­φεία και σπί­τια σημα­ντι­κά ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία. Τη βδο­μά­δα εκεί­νη είχε μετα­κο­μί­σει –κατά δια­βο­λι­κή σύμ­πτω­ση– ο ίδιος αλλά και ο Παναγιώταρος.

Τα ντοκουμέντα

Για το τι θα μπο­ρού­σαν να κρύ­βουν τα σπί­τια των χρυ­σαυ­γι­τών μαρ­τυ­ρά το πλή­θος των ευρη­μά­των στο μονα­δι­κό σπί­τι που δεν πρό­λα­βαν τότε να αδειά­σουν, το σπί­τι του Παπ­πά στα Γιάν­νε­να. Εκεί βρέ­θη­καν όχι μόνο πολυά­ριθ­μα ντο­κου­μέ­ντα για τη ναζι­στι­κή συγκρό­τη­ση της οργά­νω­σης, αλλά και το οργα­νό­γραμ­μα του γνή­σιου κατα­στα­τι­κού της που ανα­φέ­ρε­ται στην Ιεραρ­χία και την Αρχή του Αρχηγού.

Για την πρό­θε­ση της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής να απο­δρά­σει έχουν δημο­σιευ­τεί αυτές τις μέρες πολ­λά στοι­χεία από το «Μακε­λειό» του Στέ­φα­νου Χίου. Ηδη από την επο­μέ­νη της κατα­δι­κα­στι­κής από­φα­σης, η φιλι­κή προς την οργά­νω­ση εφη­με­ρί­δα είχε πρω­το­σέ­λι­δο τίτλο «Επι­χεί­ρη­ση Χρυ­σή Ανα­το­λή. Σχέ­διο από­δρα­σης για να μην πάνε φυλα­κή» (8.10.2020), ενώ και προ­χθές κυκλο­φό­ρη­σε με τίτλο «Από­δρα­ση στον Πού­τιν για να σωθού­με. Η συνω­μο­τι­κή αλλη­λο­γρα­φία Ζαρού­λια — Μιχα­λο­λιά­κου για το μεγά­λο σχέ­διο δια­φυ­γής στη Ρωσία για να γλυ­τώ­σουν τη φυλα­κή» (24.10.2020).

Για δια­φυ­γή του Παπ­πά στη Ρωσία έκα­νε λόγο και ένας άλλος υπο­στη­ρι­κτής της οργά­νω­σης, ο Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νός Αγγ. Αγγε­λά­τος, ο οποί­ος σε δια­δι­κτυα­κή εκπο­μπή με καλε­σμέ­νο τον Λαγό έκα­νε κι αυτός «απο­κα­λύ­ψεις» για τη δια­φυ­γή του Παπ­πά: «Εχω ακού­σει ότι ο Παπ­πάς φυγα­δεύ­τη­κε από Ρώσους καλό­γε­ρους του Αγί­ου Ορους. Ντύ­θη­κε καλό­γε­ρος, λέει, και από τον διε­θνή αερο­λι­μέ­να της Θεσ­σα­λο­νί­κης πήγε στη Ρωσία και ζήτη­σε πολι­τι­κό άσυ­λο». Ο Λαγός, επι­φυ­λα­κτι­κός, απα­ντά ότι δεν γνω­ρί­ζει. Και ο Αγγε­λά­τος συνε­χί­ζει: «Μπο­ρεί να βρί­σκε­ται και στις ΗΠΑ σε κάποιους φίλους. Αλλοι λένε ότι είναι στο Μπα­χά­μας, στα διε­θνή πει­ρα­τι­κά νησιά» (23.10.2020).

 

«Εμφύλιος»

Στην ίδια εκπο­μπή ο Λαγός θα υπε­ρα­σπι­στεί το σύνο­λο των φυλα­κι­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών, χωρίς να εξαι­ρεί τον Ρου­πα­κιά: «Είναι αμαρ­τία, 37 άνθρω­ποι βρί­σκο­νται πίσω από τα κελιά της φυλα­κής –της τιμής όπως τα λέγα­με– για­τί έκα­ναν το έγκλη­μα να υπε­ρα­σπι­στούν Ελλά­δα και Ορθο­δο­ξία σε ένα δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς που υπάρ­χει στην Ελλά­δα. Φτά­σα­με στο σημείο 37 άνθρω­ποι να είναι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι αυτή τη στιγ­μή». Και ειδι­κά για τον Ρου­πα­κιά θα πει ότι «δεν ήθε­λε να τον σκο­τώ­σει, αλλά βρι­σκό­ταν σε άμυ­να, σε μια στιγ­μή πανι­κού. Και κάποια βίντεο το απο­δει­κνύ­ουν αυτό. […] Τι να κάνου­με εμείς που κάποιοι παί­ξα­νε ξύλο, 1 η ώρα τη νύχτα και μαχαιρώθηκαν».

Υπάρ­χουν και χει­ρό­τε­ρα. Από τη θαλ­πω­ρή των Βρυ­ξελ­λών ο Λαγός επα­να­φέ­ρει τα περί «εμφυ­λί­ου», μιλώ­ντας για αίμα που πρέ­πει να χυθεί: «Υπάρ­χει μία τυραν­νία στην Ελλά­δα και αν δεν ξεση­κω­θού­με και αν, δυστυ­χώς, δεν χυθεί και αίμα, δεν θα διεκ­δι­κή­σου­με την ελευ­θε­ρία μας. Αυτό είναι γεγονός».

pappas mixaloliakos1

Δεξιά: Παπ­πάς — Μιχα­λο­λιά­κος: το ναζι­στι­κό δίδυ­μο από το 1983 μέχρι σήμε­ρα. Αρι­στε­ρά: Μετά την κατα­δί­κη του ο Χ. Παπ­πάς δηλώ­νει ότι έφυ­γε το 2019 από τη Χ.Α.

Το ότι η δια­φυ­γή Παπ­πά ήταν προ­σχε­δια­σμέ­νη μαρ­τυ­ρούν όσα έλε­γε ο συνή­γο­ρός του Π. Σταυ­ρια­νά­κης στο δικα­στή­ριο στις 13.10.2020, επι­κα­λού­με­νος ότι το 2013 «ο ίδιος έθε­σε τον εαυ­τό του στη διά­θε­ση των Αρχών και ενώ θα μπο­ρού­σε να έχει δια­φύ­γει εμφα­νί­στη­κε με ένα ταξί στη ΓΑΔΑ». Τα ίδια και στις 16.10.2020: «Δεν χάνει τίπο­τα η δικαιο­σύ­νη από τον κατη­γο­ρού­με­νο, για­τί είναι στη διά­θε­σή της». Ο ίδιος δικη­γό­ρος, μιλώ­ντας στον Νίκο Χατζη­νι­κο­λά­ου και τον ΑΝΤ1 διέ­ψευ­δε ότι η σχέ­ση Παπ­πά — Μιχα­λο­λιά­κου έχει δια­τα­ρα­χθεί: «Στε­νο­χώ­ριες μπο­ρεί να υπάρ­χουν, παρά­πο­να μπο­ρεί να υπάρ­χουν, αλλά η σχέ­ση είναι σχέση».

Ετσι απο­κα­λύ­πτε­ται ότι και η υπο­τι­θέ­με­νη απο­χώ­ρη­ση του Παπ­πά από τη Χ.Α. υπήρ­ξε απλώς μέρος του σχε­δί­ου δια­φυ­γής. Κι αυτό πιστο­ποιεί­ται από το γεγο­νός ότι ενώ υπο­τί­θε­ται ότι είχε απο­χω­ρή­σει από τη Χ.Α. στις 1.11.2019, αυτό το γνω­στο­ποί­η­σε μόνο μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης, στις 7.10.2020. Ποιον κοροϊ­δεύ­ουν οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι ναζιστές;

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών / Δημή­τρης Ψαρράς

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο