Εφτά εικαστικά του Χρήστου Δαγκλή για τη Μάκρονησο

Ο κομ­μου­νι­στής εικα­στι­κός Χρή­στος Δαγκλής, ένας από τους χιλιά­δες εξό­ρι­στος στους τόπους μαρ­τυ­ρί­ου. Ήταν ο δάσκα­λος, μύη­σε στα μυστι­κά της Τέχνης νεό­τε­ρους συντρό­φους του. Ταυ­τό­χρο­να, στα νησιά του μαρ­τυ­ρί­ου εικο­νο­γρα­φεί την καθη­με­ρι­νή ζωή, τον αγώ­να και την αξιο­πρέ­πεια των κρα­του­μέ­νων. Από τα Μακρο­νη­σιώ­τι­κά του παρου­σιά­ζου­με 7 έργα του:   Ο Χρή­στος Δαγκλής γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να το 1916. Από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Εφτά εικα­στι­κά του Χρή­στου Δαγκλή για τη Μάκρο­νη­σο.