Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εφυγε» ο Πέτρος Φυσσούν

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 83 ετών ο ηθο­ποιός Πέτρος Φυσ­σούν, ο οποί­ος νοση­λευό­ταν στο Νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία»  με λοί­μω­ξη του αναπνευστικού.

Γεν­νη­μέ­νος στις 5 Οκτώ­βρη 1933 στη Ρωσία απο­φοί­τη­σε από τη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Θεά­τρου Τέχνης το 1954.

Eξαι­ρε­τι­κός ηθο­ποιός που υπο­δύ­θη­κε μια ευρεία γκά­μα ρόλων και δια­κρί­θη­κε σε όλα τα είδη του θέα­τρου αλλά και στον Κινη­μα­το­γρά­φο και την Τηλε­ό­ρα­ση. Υπήρ­ξε σκη­νο­θέ­της και θια­σάρ­χης και δια­κρί­θη­κε με πολ­λά βρα­βεία στην μακρό­χρο­νη, σημα­ντι­κή καλ­λι­τε­χνι­κή του πορεία την οποία διά­νυ­σε με ήθος και σεμνότητα.

Απο­φοί­τη­σε από τη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Θεά­τρου Τέχνης το 1954. Μέχρι το 1956 συνερ­γά­σθη­κε με το Θέα­τρο Τέχνης του Καρό­λου Κουν. Υπήρ­ξε πρω­τα­γω­νι­στής του Εθνι­κού Θεά­τρου (1961–1965) και στη συνέ­χεια συνερ­γά­στη­κε με το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος σε τρεις ιστο­ρι­κές του παρα­γω­γές (1977–1978).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο