Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εχθροπραξίες με νεκρούς στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν

Εχθρο­πρα­ξί­ες στα σύνο­ρα Αζερ­μπαϊ­τζάν-Αρμε­νί­ας ξέσπα­σαν τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη και υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για θύμα­τα μετα­ξύ των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων εκατέρωθεν.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Αρμε­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι «στις 00:05 της 13ης Σεπτεμ­βρί­ου, οι ένο­πλες δυνά­μεις του Αζερ­μπαϊ­τζάν εξα­πέ­λυ­σαν σφο­δρές επι­θέ­σεις με πυρο­βο­λι­κό και όπλα μεγά­λου δια­με­τρή­μα­τος κατά θέσε­ων του αρμε­νι­κού στρα­τού κοντά στις περιο­χές Γκο­ρίς, Σοτκ και Τζερμούκ».

Από την πλευ­ρά του, το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν ανα­κοί­νω­σε ότι οι δυνά­μεις του εξα­πέ­λυ­σαν επι­θέ­σεις ως αντί­ποι­να για τη ναρ­κο­θέ­τη­ση περιο­χών από Αρμε­νί­ους στο Ντα­σκα­σάν, το Καλ­μπα­τζάρ και το Λατσίν. Απο­δί­δο­ντας στο Γερε­βάν την ευθύ­νη για τις συγκρού­σεις, ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χουν θύμα­τα μετα­ξύ των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και από τις δύο πλευρές.

Οι σχέ­σεις μετα­ξύ των δύο πρώ­ην σοβιε­τι­κών δημο­κρα­τιών είναι τετα­μέ­νες από το 1991, λόγω του δια­φι­λο­νι­κού­με­νου θύλα­κα Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ. Η διέ­νε­ξη για τον έλεγ­χό του κλι­μα­κώ­θη­κε ξανά το φθι­νό­πω­ρο του 2020, όταν ξέσπα­σε πόλε­μος διάρ­κειας 44 ημε­ρών, κατά τη διάρ­κεια του οποί­ου οι αζε­ρι­κές δυνά­μεις πήραν τον έλεγ­χο αρκε­τών τομέων.

Ο πόλε­μος έλα­βε τέλος χάρη στην ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία που επι­τεύ­χθη­κε με τη μεσο­λά­βη­ση της Ρωσί­ας, ωστό­σο Μπα­κού και Γερε­βάν αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται κατά περιό­δους για παρα­βιά­σεις της εκε­χει­ρί­ας κατά μήκος των συνόρων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο