Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εύα Καϊλή: Αύριο Κυριακή οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις των βελγικών εισαγγελικών αρχών

Εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις παίρ­νει εν μέσω του Παγκο­σμί­ου Κυπέ­λου Ποδο­σφαί­ρου στο Κατάρ το σκάν­δα­λο δια­φθο­ράς που ξέσπα­σε στην καρ­διά της ευρω­παϊ­κής πρω­τεύ­ου­σας, στο οποίο εμπλέ­κε­ται και το όνο­μα της Ελλη­νί­δας ευρω­βου­λευ­τή, Εύας Καϊ­λή ‑και του συντρό­φου της- η οποία προ­σή­χθη σε ανά­κρι­ση με την κατη­γο­ρία της δωρο­δο­κί­ας και δωρο­λη­ψί­ας. Γεγο­νός που δεν προ­κα­λεί καμία έκπλη­ξη δεδο­μέ­νου ότι η ΕΕ από την φύση της έχει δεσμούς αίμα­τος με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, και αυτό είναι το φυτώ­ριο για τα κάθε λογής σκάνδαλα.

Η προ­σα­γω­γή της κ. Καϊ­λή και άλλων τεσ­σά­ρων ατό­μων, έγι­νε στο πλαί­σιο έρευ­νας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες στις Βρυ­ξέλ­λες από το Γρα­φείο Κατα­στο­λής Δια­φθο­ράς, για μια υπό­θε­ση δια­φθο­ράς και χρη­μα­τι­σμού από αξιω­μα­τού­χους του Κατάρ, εντός του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου.

Οι βελ­γι­κές Αρχές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την Παρα­σκευή 9 Δεκεμ­βρί­ου, του­λά­χι­στον 17 έρευ­νες σε διά­φο­ρους δήμους των Βρυ­ξελ­λών, μετα­ξύ των οποί­ων και στην οικία της κ. Εύας Καϊ­λή. Όπως έγι­νε γνω­στό από τις βελ­γι­κές αρχές, στη 1 μετά το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής θα γίνουν ανα­κοι­νώ­σεις από τις δικα­στι­κές αρχές και θα γνω­στο­ποι­η­θεί εάν θα εκδο­θούν εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης κατά των πέντε ατό­μων που φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται στην υπόθεση.

Εκπρό­σω­πος της εισαγ­γε­λί­ας των Βρυ­ξελ­λών δηλώ­νει στο Γερ­μα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (DPA) ότι την Κυρια­κή θα απο­φα­σι­στεί εάν θα εκδο­θούν εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης και αν θα παρα­μεί­νουν στη φυλα­κή οι πέντε προ­σα­χθέ­ντες που σχε­τί­ζο­νται με το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Οδη­γή­θη­καν στην εισαγ­γε­λία την Παρα­σκευή για ενδε­χό­με­νη εμπλο­κή σε υπό­θε­ση δια­φθο­ράς και ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρήματος

Νωρί­τε­ρα, δια­πι­στευ­μέ­νος συνερ­γά­της της Εύας Καϊ­λή στις Βρυ­ξέλ­λες, τόνι­σε στο ΑΠΕ πως κανέ­νας από τους πέντε δια­πι­στευ­μέ­νους συνερ­γά­τες της στη βελ­γι­κή πρω­τεύ­ου­σα δεν έχει κλη­θεί για κατά­θε­ση ή ανά­κρι­ση από τις Αρχές.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται η μνη­μειώ­δης ομι­λία της Εύας Καϊ­λή στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, στην οποία προ­έ­βη σε τρο­με­ρές δηλώ­σεις στή­ρι­ξης προς το Κατάρ, στον από­η­χο του μπα­ράζ δια­μαρ­τυ­ριών και αντι­δρά­σε­ων για το αιμα­το­βαμ­μέ­νο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο που είναι σε εξέ­λι­ξη. Παρά τους περί­που 6.500 νεκρούς εργά­τες μόνο για τα έργα του Μου­ντιάλ η κ. Καϊ­λή ανα­κά­λυ­ψε «πρω­το­πο­ρία στα εργα­σια­κά δικαιώματα»!!!

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της βελ­γι­κής εφη­με­ρί­δας “L’Echo”, η κ. Καϊ­λή πέρα­σε τη νύχτα στο κρα­τη­τή­ριο, καθώς στο σπί­τι της βρέ­θη­καν «τσά­ντες με χαρ­το­νο­μί­σμα­τα». Η ίδια εφη­με­ρί­δα ανα­φέ­ρει ότι η κ. Καϊ­λή συνε­λή­φθη επ’ αυτο­φώ­ρω, ο οποί­ος είναι και ο μόνος δυνα­τός τρό­πος να καταρ­ρι­φθεί η βου­λευ­τι­κή ασυ­λία. Οι ανα­κρι­τές συνέ­λα­βαν και τον πατέ­ρα της κ. Καϊ­λή, ο οποί­ος προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει με βαλί­τσα γεμά­τη χαρτονομίσματα.

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα «Le Soir», η κ. Καϊ­λή, όπως και οι υπό­λοι­ποι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες που οδη­γή­θη­καν χθες σε ακρό­α­ση, θα περά­σουν εντός 48 ωρών από αρμό­διο Δικα­στή, ο οποί­ος θα απο­φα­σί­σει για πιθα­νά εντάλ­μα­τα σύλληψης.

Η βελ­γι­κή ομο­σπον­δια­κή εισαγ­γε­λία δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει τα ονό­μα­τα των συλ­λη­φθέ­ντων, αλλά τονί­ζει ότι πρό­κει­ται για «προ­σω­πι­κό­τη­τες με στρα­τη­γι­κές θέσεις».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άλλοι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες είναι ο σύντρο­φος της κ. Καϊ­λή, Φραν­τσέ­σκο Τζιόρ­τζι, ο οποί­ος ήταν παλαιό­τε­ρα συνερ­γά­της του επί­σης συλ­λη­φθέ­ντος πρώ­ην σοσια­λι­στή ευρω­βου­λευ­τή (2004–2019), Πιερ Αντό­νιο Παν­κέ­ρι. Συνε­λή­φθη επί­σης ο νεο­διο­ρι­σθείς γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Διε­θνούς Συνο­μο­σπον­δί­ας Συν­δι­κά­των (ITUC), Luca Vincentini, ο οποί­ος επί 11 χρό­νια ήταν ο επι­κε­φα­λής της Ευρω­παϊ­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Συν­δι­κά­των (ETUC). Το πέμ­πτο πρό­σω­πο είναι ο Νικο­λό Φιγκά Ταλα­μάν­κα, διευ­θυ­ντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice».

Όπως μετα­δί­δουν όλα τα ΜΜΕ, παράλ­λη­λα χθες συνε­λή­φθη­σαν στο Μπέρ­γκα­μο της Ιτα­λί­ας η σύζυ­γος και η κόρη του πρώ­ην Ιτα­λού Ευρω­βου­λευ­τή, Πιερ Αντό­νιο Παν­κέ­ρι, ο οποί­ος είναι ο ιδρυ­τής μιας εκ των ΜΚΟ που ερευ­νά η βελ­γι­κή αστυ­νο­μία, της «Fight Impunity», η οποία από το 2019 μάχε­ται κατά των παρα­βιά­σε­ων των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των. Στο σπί­τι του κ. Παν­κέ­ρι στις Βρυ­ξέλ­λες βρέ­θη­καν 600.000 ευρώ, σύμ­φω­να με τη «Soir».

Έχει γίνει επί­σης γνω­στό ότι οι βελ­γι­κές αρχές διε­νήρ­γη­σαν έρευ­να στα σπί­τια και τα γρα­φεία συνερ­γα­τών δύο βέλ­γων ευρω­βου­λευ­τών, της Μαρί Αλέ­να, πρώ­ην υπουρ­γού του Βελ­γί­ου και του Μαρκ Ταρα­μπέ­λα, οι οποί­οι επί­σης ανή­κουν στην ομά­δα των Σοσια­λι­στών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Οι αρχές κατέ­σχε­σαν ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές και σφρά­γι­σαν τα γρα­φεία των βοη­θών τους.

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι η ανα­κοί­νω­ση της ομο­σπον­δια­κής εισαγ­γε­λί­ας, ανα­φέ­ρει ότι στο επί­κε­ντρο της έρευ­νας των βελ­γι­κών Αρχών βρί­σκο­νται οι ενέρ­γειες του Κατάρ, όπου διε­ξά­γε­ται αυτή τη στιγ­μή το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδο­σφαί­ρου, FIFA, το οποίο θεω­ρεί­ται ύπο­πτο ότι «επη­ρέ­α­σε τις οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές απο­φά­σεις του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, πλη­ρώ­νο­ντας σημα­ντι­κά χρη­μα­τι­κά ποσά ή προ­σφέ­ρο­ντας σημα­ντι­κά δώρα».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο