Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εύα Καϊλή: Ελεύθερη χωρίς «βραχιολάκι» και με περιοριστικούς όρους

Πριν από λίγο, η εισαγ­γε­λία Βρυ­ξελ­λών επι­βε­βαί­ω­σε την από­φα­ση να αφαι­ρε­θεί το ηλε­κτρο­νι­κό «βρα­χιο­λά­κι» από την Εύα Καϊ­λή, ωστό­σο θα υπάρ­χουν περιο­ρι­στι­κοί όροι οι οποί­οι δεν είναι γνω­στοί προς το παρόν.

Σημειώ­νε­ται ότι η Εύα Καϊ­λή απο­φυ­λα­κί­στη­κε στις 14 Απρι­λί­ου και τέθη­κε σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό με «βρα­χιο­λά­κι» παρα­κο­λού­θη­σης. Φτά­νο­ντας στο σπί­τι της στις Βρυ­ξέλ­λες έκα­νε δηλώ­σεις στους δημο­σιο­γρά­φους τονί­ζο­ντας ότι χαί­ρε­ται πολύ που θα δει την κόρη της κι ότι «συνε­χί­ζε­ται ο αγώ­νας με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα από τους δικη­γό­ρους» της.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο