Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εύα Φάμπα: Πάρε με παιδί μου όταν φτάσεις…

Μόλις κυκλο­φό­ρη­σε από την Ομο­σπον­δία Γονέ­ων και κηδε­μό­νων Αττι­κής… σε μου­σι­κή Εύας Φάμπα
Τους στί­χους έγρα­ψε ένας γονιός ο Σπύ­ρος Μπαρ­μπα­ρού­σης, ερμη­νεύ­ουν Αμέ­ρισ­σα Φτού­λη, Γιώρ­γος Τσα­γκα­ρά­κης __ενώ πολύ σημα­ντι­κή είναι η παρου­σία του Γιώρ­γου Θεο­φά­νους με την ηλε­κτρι­κή του ενορχήστρωση
Δια­βά­στε την εισα­γω­γή της Ομο­σπον­δί­ας στο κανά­λι της, εγώ ευχα­ρι­στώ πολύ όλους τους συντε­λε­στές για­τί και με αυτό το τρα­γού­δι αισθά­νο­μαι άνθρω­πος … Αυτό το έγκλη­μα δεν θα ξεχαστεί!!
__(υπογραφή) Εύα Φάμπα

  • Μου­σι­κή: Εύα Φάμπα
  • Στί­χοι: Σπύ­ρος Μπαρμπαρούσης
  • Ερμη­νεία: Αμέ­ρισ­σα Φτού­λη, Γιώρ­γος Τσαγκαράκης
  • Έκδο­ση: Ομο­σπον­δία Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Αττικής

Το τρα­γού­δι ηχο­γρα­φή­θη­κε τον Σεπτέμ­βριο του 2023 στο στού­ντιο: 133 studio productions.
Παρα­γω­γή-ενορ­χή­στρω­ση-προ­γραμ­μα­τι­σμός-ηλε­κτρι­κές κιθά­ρες: Γιώρ­γος Θεοφάνους

  • Κλα­σι­κή Κιθά­ρα: Εύα Φάμπα,
  • Μίξη: Μιχά­λης Σκαράκης,
  • Mastering: Νάσος Νομι­κός (vu productions mastering studio)
  • Εξώ­φυλ­λο: Εύα Μελά

Πάρε με παιδί μου όταν φτάσεις… 

Πολυ­ει­πω­μέ­νη φρά­ση για μια μητέ­ρα, έναν πατέ­ρα όταν…
Το παι­δί σου έφτα­σε σε ηλι­κία για να πετά­ξει με τα δικά του φτε­ρά στον κόσμο…
Αφού εσύ έκα­νες ότι περ­νού­σε από το χέρι σου για να τα κάνεις όσο πιο δυνα­τά γίνονται.…
Αφού εσύ ξενύ­χτη­σες εκα­το­ντά­δες βρα­διά στο πλάι του όταν αδια­θε­τού­σε, γέλα­σες εκα­τομ­μύ­ρια φορές μαζί του όταν ήταν χαρού­με­νο και του κρά­τη­σες το χέρι άλλες τόσες φορές όταν ήταν λυπημένο…

Πάρε με παι­δί μου όταν φτάσεις
Μη με ξεχά­σεις
… Η αλή­θεια είναι ότι λίγο σε νοιά­ζει αν σε ξεχάσει
Σου αρκεί να γνω­ρί­ζεις ότι είναι καλά
Όσο μακριά και αν είναι…

Ότι έχει να φάει, ότι έχει μια δου­λειά που δεν του φέρο­νται σα να ναι σκλά­βος, ότι έχει σπί­τι να κοιμάται.
Σου αρκεί να γνω­ρί­ζεις ότι θα ζήσει σε ένα κόσμο που η υγεία, η παι­δεία, ο πολι­τι­σμός δεν είναι εμπο­ρεύ­μα­τα για όσους έχουν…
Σου αρκεί να γνω­ρί­ζεις ότι είναι ασφα­λής, ότι δεν κιν­δυ­νεύ­ει να πνι­γεί στη βρο­χή, να καεί στη φωτιά, … να μπει στο τρέ­νο που δε θα φτά­σει ποτέ.…
28 Φλε­βά­ρη 2023 Για κάποιους γονείς ο χρό­νος στα­μά­τη­σε: Το πολυ­πό­θη­το μήνυ­μα “μαμά έφτα­σα” δεν θα τους πάει ποτέ. Χάθη­κε. Χάθη­κε στη δια­δρο­μή Αθή­να Θεσ­σα­λο­νί­κη Χάθη­κε εκεί που οι φωτει­νοί σημα­το­δό­τες δεν ανά­βουν, εκεί που η ανθρώ­πι­νη ζωή μετριέ­ται σε ευρώ, εκεί που οι ράγες γρά­φουν χιλιό­με­τρα στα κοντέρ της κερ­δο­φο­ρί­ας των ισχυρών…
Σε εμάς τους υπό­λοι­πους ήρθε ένα άλλο μήνυ­μα. Χρέ­ος μας να μην το ξεχά­σου­με Να μην επι­τρέ­ψου­με να συγκα­λυ­φθεί το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών Να μη συμ­βεί ξανά! Και θα αγω­νι­στού­με για αυτό
Πάρε με παι­δί μου όταν φτά­σεις Ένα ποί­η­μα που έγρα­ψε ένας γονιός μετά το έγκλη­μα στα Τέμπη
Η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων πήρε την πρω­το­βου­λία να το μελο­ποι­ή­σει και να το κυκλο­φο­ρή­σει δια­δι­κτυα­κά _Το ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας ευχα­ρι­στεί όλους τους συντελεστές. 

Για να μη ξεχαστεί
Για να πληρώσουν οι ένοχοι
Για να ακούγεται πάντα το μήνυμα
“Μαμά, μπαμπά όλα καλά.
Έφτασα”

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο