Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εύβοια: Άνδρας πέθανε λόγω έλλειψης ασθενοφόρου!!!

Ένας 65χρονος πέθα­νε στο Ντρά­ζι (Δαφ­νού­σα) Έυβοιας, λόγω έλλει­ψης ασθενοφόρου.

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του έπα­θε ανα­κο­πή και καθώς «δεν υπήρ­χε ασθε­νο­φό­ρο να τον μετα­φέ­ρει», «κατέ­λη­ξε να μετα­φερ­θεί στην καρό­τσα αγρο­τι­κού αυτο­κι­νή­του, μετά από δυο ώρες» στο Κέντρο Υγεί­ας Μαντου­δί­ου, όπου και δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του, καταγ­γέλ­λει ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Μαντου­δί­ου — Λίμνης — Αγ. Άννας.

Σύμ­φω­να με τον Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κό Σύλ­λο­γο «το ένα και μονα­δι­κό ασθε­νο­φό­ρο έκα­νε δια­κο­μι­δή στη Χαλ­κί­δα». Στο δε Κέντρο Υγεί­ας «υπήρ­χε ένας και μονα­δι­κός για­τρός», που «δεν μπο­ρού­σε να φύγει από το ΚΥ χωρίς να μεί­νει κανέ­νας πίσω», σύμ­φω­να με την καταγγελία.

«Είμα­στε εξορ­γι­σμέ­νοι! Δεν ανε­χό­μα­στε το 2023 να φτά­νου­με στο σημείο να μας μετα­φέ­ρουν στην καρό­τσα αγρο­τι­κού στη μονα­δι­κή μονά­δα Υγεί­ας στην περιο­χή που είναι χωρίς μέσα και προ­σω­πι­κό. Ως εδώ με αυτή την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση» τονί­ζει ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος. Καλεί σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Πέμ­πτη 27 Απρί­λη στις 12 μ. στο Δημαρ­χείο Μαντουδίου.

Ο Σύλ­λο­γος υπεν­θυ­μί­ζει πως ίδια κατά­λη­ξη είχε ένας δασερ­γά­της από τις Ροβιές, στα τέλη του περα­σμέ­νου Νοέμ­βρη, ο οποί­ος άργη­σε να φτά­σει στη Χαλκίδα.

Απαι­τεί:

Να έρθει αύριο το πρωί δεύ­τε­ρο ασθε­νο­φό­ρο στο Κέντρο Υγεί­ας Μαντουδίου.

Να υπάρ­χει στις βρα­δι­νές βάρ­διες επι­πλέ­ον ιατρός και προσωπικό.

Να ενι­σχυ­θεί εδώ και τώρα το Κέντρο Υγεί­ας Μαντου­δί­ου με ότ,ι απαι­τεί­ται για να δια­σφα­λί­ζε­ται η ζωή και η υγεία.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο