Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εύγε κύριε Χρυσοχοΐδη»: 100 μέρες ασύλληπτοι οι χρυσαυγίτες Παππάς και Λαγός!

Σήμε­ρα είναι επέ­τειος. Για την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, τον υπουρ­γό Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, την ίδια την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Συμπλη­ρώ­νο­νται 100 μέρες και οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι από τη Δικαιο­σύ­νη χρυ­σαυ­γί­τες Χρ. Παπ­πάς και Γ. Λαγός παρα­μέ­νουν ασύλ­λη­πτοι! Ο μεν Παπ­πάς είναι «εξα­φα­νι­σμέ­νος» από προ­σώ­που Γης, ο δε Λαγός απο­λαμ­βά­νει την ασυ­λία του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυξέλλες.

Εκα­τό μέρες τώρα, δύο εγκλη­μα­τί­ες Ναζί κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι ενώ θα έπρε­πε να είναι σε κάποιο κελί φυλα­κής. Άλλη μια μεγά­λη… «επι­τυ­χία» της ΕΛ.ΑΣ. και του “υπουρ­γού-κομά­ντο” που ονο­μά­ζε­ται Μιχά­λης Χρυσοχοϊδης.

Την ίδια στιγ­μή που τα κατα­δι­κα­σμέ­να φασι­στοει­δή δια­φεύ­γουν της σύλ­λη­ψης, ο κ. Χρυ­σο­χοϊ­δης και η κυβέρ­νη­σή του κου­νά­νε επι­δει­κτι­κά το δάχτυ­λο στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, ανα­σύ­ρο­ντας χου­ντι­κής έμπνευ­σης απα­γο­ρεύ­σεις δια­δη­λώ­σε­ων και δημιουρ­γώ­ντας κλί­μα αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας, ενά­ντια στον «εχθρό λαό».

Αλή­θεια, όμως, κ. Χρυ­σο­χοϊ­δη, έχε­τε σκο­πό να συλ­λά­βε­τε τους χρυ­σαυ­γί­τες ή είστε τόσο απα­σχο­λη­μέ­νος με την εφαρ­μο­γή του «νόμου» και της «τάξε­ως» ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους και τους φοι­τη­τές που διεκ­δι­κούν αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τα τους;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο