Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ε, δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε κ. Γκιόκα!»

Περι­στα­τι­κό 1ο: εκπρό­σω­πος του ΠΑΜΕ βγαί­νει στην πρω­ι­νή εκπο­μπή της ΕΡΤ. Ο συνο­λι­κός χρό­νος ομι­λί­ας είναι 2 λεπτά και 36 δευ­τε­ρό­λε­πτα (μαζί με τις ερω­τή­σεις και τις παρεμ­βά­σεις των δημο­σιο­γρά­φων) με θέμα το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τις δια­δη­λώ­σεις. Η εκπρό­σω­πος του ΠΑΜΕ κόβε­ται στον αέρα, χωρίς να κατα­φέ­ρει καν να ολο­κλη­ρώ­σει την τοπο­θέ­τη­σή της… καθώς «δεν έχου­με άλλο χρό­νο»! (Δεί­τε ΕΔΩ το σχε­τι­κό βίντεο).

Περι­στα­τι­κό 2ο: καλε­σμέ­νος στη ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή του «ΣΚΑΪ» με παρου­σια­στές τον Δημή­τρη Οικο­νό­μου και την Εύα Αντω­νο­πού­λου ήταν σήμε­ρα το πρωί ο Γ. Γκιό­κας, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ (ακού­στε ΕΔΩ το σχε­τι­κό ηχη­τι­κό). Θέμα της συζή­τη­σης το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τις δια­δη­λώ­σεις. Εδώ οι παρου­σια­στές της εκπο­μπής την είδαν αλλιώς… παρι­στά­νο­ντας τους κυβερ­νη­τι­κούς εκπρο­σώ­πους (φτά­νο­ντας να εξαγ­γέλ­λουν και αλλα­γές στο νομο­σχέ­διο, λες και είναι υπουρ­γοί)! Πώς αλλιώς να ερμη­νευ­θεί η προ­σπά­θειά τους να υπε­ρα­σπι­στούν το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τις δια­δη­λώ­σεις, δια­κό­πτο­ντας από την αρχή τον εκπρό­σω­πο του ΚΚΕ; Μάλι­στα, όταν έπαιρ­ναν απά­ντη­ση που δεν τους άρε­σε, σκαρ­φι­ζό­ντου­σαν άλλη ερώ­τη­ση για να δια­κό­ψουν ξανά! Ο παρου­σια­στής επα­να­λαμ­βά­νο­ντας διά­φο­ρα κλι­σέ όπως «για­τί έχεις μεγα­λύ­τε­ρο δικαί­ω­μα εσύ και όχι εγώ», προ­σπα­θού­σε στην πρά­ξη να ακυ­ρώ­σει το δικαί­ω­μα του εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ να εξη­γή­σει την τοπο­θέ­τη­ση του Κόμ­μα­τος, φτά­νο­ντας στο σημείο ο δημο­σιο­γρά­φος να λέει προ­κλη­τι­κά στον καλε­σμέ­νο του: «Όχι, δεν θα σας αφή­σω» να μιλή­σε­τε, «λέτε ότι να ‘ναι» επί ενά­μι­ση λεπτό! Ποιο ήταν το «παρά­λο­γο» που είπε ο εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ; Το γεγο­νός ότι με βάση το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης αν μία κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­η­θεί άμε­σα, λόγω π.χ. ενός θανα­τη­φό­ρου εργα­τι­κού ατυ­χή­μα­τος, και κινη­θεί προς μία δημό­σια υπη­ρε­σία (π.χ. Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, γρα­φεία ΣΕΠΕ κλπ) θα απα­γο­ρεύ­ε­ται. Τα εκα­τομ­μύ­ρια που δια­δη­λώ­νουν στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες, παρα­λύ­ο­ντας ολό­κλη­ρες πολι­τεί­ες, λόγω των δολο­φο­νιών Αφρο­α­με­ρι­κα­νών από την αστυ­νο­μία, δεν άκου­σαν μάλ­λον τον Οικο­νό­μου… Κρί­μα. Δεν ξέρουν τι χάνουν.

Δεν περι­μέ­να­με από όσους έχουν ανα­λά­βει εργο­λα­βι­κά να βρί­ζουν όποιον διεκ­δι­κεί τα αυτο­νό­η­τα, όπως ο Δ. Οικο­νό­μου και ο όμι­λος του «ΣΚΑΪ», να κρα­τή­σουν δια­φο­ρε­τι­κή στά­ση. 10 χρό­νια οι μεγα­λο­δη­μο­σιο­γρά­φοι του σταθ­μού ιδρώ­νουν κάνο­ντας… υπε­ρω­ρί­ες, πρωί, μεση­μέ­ρι, βρά­δυ στο ραδιό­φω­νο, την τηλε­ό­ρα­ση και το «twitter» για το τωρι­νό νομο­σχέ­διο ‑μνη­μείο αυταρ­χι­σμού- για τις δια­δη­λώ­σεις! Πριν λίγες μέρες από τον ίδιο σταθ­μό έβρι­ζαν τους εργα­ζό­με­νους, για­τρούς και νοση­λευ­τές του δημό­σιου τομέα υγεί­ας και τα σωμα­τεία τους που διεκ­δι­κού­σαν μαζι­κές προ­σλή­ψεις, έντα­ξη στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά, άνοιγ­μα επι­πλέ­ον ΜΕΘ κ.ά. Το ίδιο κάνουν κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση με όσους κινη­το­ποιού­νται για τα δίκαια αιτή­μα­τά τους. Η άλλη όψη της συκο­φά­ντη­σης είναι η σιγή ασυρ­μά­του που τηρεί η πλειο­ψη­φία των αστι­κών ΜΜΕ για τις εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις. Αυτό συμ­φέ­ρει τους ιδιο­κτή­τες των σταθ­μών, αυτό γίνεται.

Κάποιοι φαί­νε­ται ότι δεν αρκού­νται με τη θέση του κυβερ­νη­τι­κού τρολ και έχουν βάλει στο μάτι τη θέση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που. Έρχε­ται και ανασχηματισμός…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο