Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ε. Λέκκας: Ο σεισμός δεν συνδέεται με το ρήγμα της Αταλάντης αλλά με το ρήγμα της Λοκρίδας

Με το ρήγ­μα της Λοκρί­δας νότια της Ατα­λά­ντης συν­δέ­ε­ται ο σει­σμός 4,8 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στις 15.33 στην περιο­χή της Ατα­λά­ντης, όπως ανα­φέ­ρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ, καθη­γη­τής Ευθύ­μης Λέκ­κας. «Ο σει­σμός δεν έχει σχέ­ση με το ρήγ­μα της Ατα­λά­ντης που είχε δώσει μεγά­λο σει­σμό τον 19ο αιώ­να, αλλά προ­έρ­χε­ται από ρήγ­μα της Λοκρί­δας, νότια της Ατα­λά­ντης. Το παρα­κο­λου­θού­με. Δεν υπάρ­χει λόγος ανη­συ­χί­ας. Θα δού­με την εξέ­λι­ξη του φαι­νό­με­νου», σημειώ­νει ο κ. Λέκ­κας και τονί­ζει ότι δεν έχουν υπάρ­ξει ανα­φο­ρές για ζημιές. Όπως επι­σή­μα­νε, ο σει­σμός έγι­νε έντο­να αισθη­τός τόσο στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή όσο και στην Αττι­κή. Στην περιο­χή μετέ­βη ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΟΑΣΠ, ενώ όπως ανέ­φε­ρε ο κ. Λέκ­κας δεν σχε­διά­ζε­ται μέχρι στιγ­μής να συγκλη­θεί η Μόνι­μη Ειδι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Επι­τρο­πή Εκτί­μη­σης Σει­σμι­κού Κιν­δύ­νου και Μεί­ω­σης της Σει­σμι­κής Δια­κιν­δύ­νευ­σης του ΟΑΣ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο