Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ε.Ο. ΚΚΕ: Το πόρισμα της LIBE συγκαλύπτει την επικίνδυνη δράση της FRONTEX στο Αιγαίο και συνολικά

«Το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κών Ελευ­θε­ριών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου (LIBE) όχι μόνο συγκα­λύ­πτει την επι­κίν­δυ­νη δρά­ση του ευρω­ε­νω­σια­κού δια­κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού της FRONTEX στο Αιγαίο και συνο­λι­κά αλλά κι επι­χει­ρεί να ξεπλύ­νει τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα και ρόλο της σε βάρος των λαών. Αυτή επι­τε­λεί ακρι­βώς την αντι­δρα­στι­κή απο­στο­λή που της έχει ανα­τε­θεί από την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις ανά­με­σά τους και τις ελλη­νι­κές ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ. Επι­τη­ρεί μετα­ξύ άλλων τα ελλη­νι­κά σύνο­ρα και μάλι­στα με ολο­έ­να και πιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες, παρα­βιά­ζο­ντας ανα­φαί­ρε­τα κυριαρ­χι­κά κάθε κρά­τους απο­τε­λώ­ντας πηγή σοβα­ρών κιν­δύ­νων κι οι ευθύ­νες δια­χρο­νι­κά των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων που τα εκχω­ρούν, είναι μεγά­λες. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο ρόλος της Frontex είναι δεδο­μέ­νος κι αντι­λαϊ­κός ανε­ξάρ­τη­τα από τη δια­χεί­ρι­ση του εκά­στο­τε επι­κε­φα­λής της. Τα ερω­τη­μα­τι­κά σχε­τι­κά με τις επα­να­προ­ω­θή­σεις στο Αιγαίο πίσω από θολές δια­τυ­πώ­σεις και «ανη­συ­χί­ες» τέτοιων επι­τρο­πών παρέ­μει­ναν ανα­πά­ντη­τα» ανα­φέ­ρει η Ε.Ο. του ΚΚΕ σε σχό­λιό της για το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής LΙBE σχε­τι­κά με τον ρόλο της Frontex στις επα­να­προ­ω­θή­σεις στο Αιγαίο.

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ μέσα από αλλε­πάλ­λη­λες παρεμ­βά­σεις στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ανα­δει­κνύ­ει «ότι η φύλα­ξη των συνό­ρων απο­τε­λεί ανα­φαί­ρε­το κυριαρ­χι­κό δικαί­ω­μα κάθε κρά­τους, και είναι απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη η εκχώ­ρη­ση αυτού του δικαιώ­μα­τος στους κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς της ΕΕ», σημειώ­νει το ίδιο σχό­λιο προ­σθέ­το­ντας ότι «η ενί­σχυ­ση του μηχα­νι­σμού Frontex στα ελλη­νι­κά σύνο­ρα αυτό το καλο­καί­ρι με οπλι­σμό και αύξη­ση προ­σω­πι­κού, απο­τε­λεί νέο σημά­δι κλι­μά­κω­σης της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της Ένω­σης και θέτει σε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο τις ζωές των μετα­να­στών και των προσφύγων».

«Πρέ­πει οι λαοί να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους ενά­ντια στην ΕΕ και τους κατα­σταλ­τι­κούς της μηχα­νι­σμούς, που απο­τε­λούν εργα­λεία για τον περιο­ρι­σμό των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, των δικαιω­μά­των των αιτού­ντων άσυ­λο, την έντα­ση της κατα­στο­λής σε βάρος τους, της περι­στο­λής των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών» κατα­λή­γει η Ε.Ο. του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο