Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία το κτήνος που σκότωσε τη σύζυγό του

Συνε­λή­φθη το πρωί της Δευ­τέ­ρας ο 49χρονος άνδρας, αλβα­νι­κής κατα­γω­γής, που μαχαί­ρω­σε μέχρι θανά­του την 41χρονη σύζυ­γό του στη Ζάκυν­θο αφού πρώ­τα την ξυλοκόπησε.

Η άτυ­χη γυναί­κα λίγη ώρα πριν την σκο­τώ­σει τον μήνυ­σε για τον άγριο ξυλο­δαρ­μό της.

Η δολο­φο­νία έλα­βε χώρα χθες Κυρια­κή, μετά τα μεσά­νυ­χτα, όταν ένας κάτοι­κος της περιο­χής τηλε­φώ­νη­σε στην Αστυ­νο­μία και έκα­νε λόγο για επει­σό­διο στο Τσι­λι­βί Ζακύν­θου. Στε­λέ­χη της ΕΛ.ΑΣ. έσπευ­σαν στο σημείο και εντό­πι­σαν τη γυναί­κα αιμό­φυρ­τη, ενώ βρέ­θη­κε και ένα κουζινομάχαιρο.

Η άτυ­χη γυναί­κα εξέ­πνευ­σε λίγη ώρα αργό­τε­ρα στο νοσο­κο­μείο. Το ζευ­γά­ρι έχει τρία παι­διά, τα δύο ανή­λι­κα, με το ενή­λι­κο αγό­ρι να βρί­σκε­ται εκτός Ζακύνθου.

Ο 49χρονος είχε συχνά προ­στρι­βές με την σύζυ­γό του καθώς φέρε­ται να την ζήλευε παθο­λο­γι­κά με απο­τέ­λε­σμα να έχουν υπο­βλη­θεί αλλη­λο­μη­νύ­σεις, ενώ είχε συλ­λη­φθεί στο παρελ­θόν για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία και, με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή, του είχε απα­γο­ρευ­θεί να την πλησιάζει.

Το ζευ­γά­ρι βρι­σκό­ταν σε διά­στα­ση, τον τελευ­ταίο και­ρό όμως φαί­νε­ται πως η 41χρονη του επέ­τρε­πε να επι­σκέ­πτε­ται και να μένει στο σπί­τι της.

Ο κτη­νώ­δης σύζυ­γος, γύρω στις 20:00 ξεκί­νη­σε να την χτυ­πά ανε­λέ­η­τα. Η γυναί­κα σε άθλια κατά­στα­ση και αφού αυτός είχε εξα­φα­νι­σθεί, κατά­φε­ρε να μαζέ­ψει τα κομ­μά­τια της και για δεύ­τε­ρη φορά να περά­σει το κατώ­φλι της Αστυ­νο­μί­ας και να υπο­βάλ­λει μήνυ­ση ενα­ντί­ον του βασα­νι­στή της.

Οι αρχές τον ανα­ζη­τού­σαν και στις 22:30 που το θύμα επι­στρέ­φει στο ισό­γειο της διπλο­κα­τοι­κί­ας στην περιο­χή Τσι­λι­βι, τον βρί­σκει μπρο­στά της. Σύμ­φω­να με μια αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα μια γει­τό­νισ­σα, ο 49χρονος την αρπά­ζει από τα μαλ­λιά και τη σέρ­νει στο μπαλ­κό­νι φωνά­ζο­ντας της «Θα σε σκοτώσω».

Τη χτυ­πά άγρια και όταν η γυναί­κα παλεύ­ει να σώσει τη ζωή της, ο 49χρονος σηκώ­νει το κου­ζι­νο­μά­χαι­ρο, αρχί­ζει να το καρ­φώ­νει με μανία στο λαι­μό και το θωρα­κα και της «παίρ­νει» τη ζωή. Μετά την πρά­ξη του εξα­φα­νί­ζε­ται και λίγο πριν τις 10 σήμε­ρα το πρωί συλλαμβάνεται.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο