Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 49χρονος συζυγοκτόνος — Το χρονικό της δολοφονίας

Στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λιο­δι­κών Ζακύν­θου οδη­γή­θη­κε ο δρά­στης της δολο­φο­νί­ας της άτυ­χης 41χρονης, που έγι­νε την περα­σμέ­νη Κυρια­κή στο Τσι­λι­βή Ζακύν­θου. Ο εισαγ­γε­λέ­ας Ζακύν­θου άσκη­σε ποι­νι­κή δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση και έδω­σε στον 49χρονο προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θεί μέχρι την ερχό­με­νη Παρασκευή.

Ο 49χρονος παρου­σία ισχυ­ρής αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης οδη­γή­θη­κε από την πίσω πόρ­τα του Δικα­στι­κού Μεγά­ρου Ζακύν­θου στο γρα­φείο του ανα­κρι­τή για να απολογηθεί.

Από νωρίς το πρωί έξω από το δικα­στι­κό μέγα­ρο είχαν συγκε­ντρω­θεί πολί­τες, μετα­ξύ αυτών αρκε­τές γυναί­κες, οι οποί­ες κρα­τού­σαν πλα­κάτ ως ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στα θύμα­τα έμφυ­λης βίας.

Ανά­με­σα στον κόσμο βρι­σκό­ταν και ο 19χρονος γιός του θύμα­τος, ο οποί­ος περί­με­νε να δει από κοντά τον πατέ­ρα του, μετά το απο­τρό­παιο έγκλη­μα που διέ­πρα­ξε ενώ όταν έμα­θε ότι ήταν μέσα στο κτί­ριο προ­σπά­θη­σε να τον προσεγγίσει.

Ο 49χρονος κακο­ποιού­σε συστη­μα­τι­κά τη 40χρονη σύζυ­γό του, ακό­μη και μπρο­στά στα μάτια των τριών παι­διών τους, ενώ το θύμα είχε μηνύ­σει το δρά­στη για ανε­λέ­η­το ξυλο­δαρ­μό για δεύ­τε­ρη φορά λίγες ώρες πριν τη δολοφονήσει.

Γεί­το­νας της οικο­γέ­νειας, είπε στην κάμε­ρα της ΕΡΤ ότι η άτυ­χη γυναί­κα δεχό­ταν καθη­με­ρι­νή βία και σκλη­ρή κακοποίηση.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το θύμα είχε καταγ­γεί­λει στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα τον δρά­στη για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία, δύο ώρες πριν το μοι­ραίο έγκλη­μα. Μετά την επι­στρο­φή της στο σπί­τι κι ενώ οι Αρχές ανα­ζη­τού­σαν τον σύζυ­γό της, εκεί­νος την επι­σκέ­φθη­κε στο σπί­τι και όταν εκεί­νη δεν του άνοι­ξε, έσπα­σε την πόρτα.

Τότε άρχι­σε να την ξυλο­κο­πεί κι εκεί­νη, στην προ­σπά­θειά της να ξεφύ­γει, έτρε­ξε στα σκα­λο­πά­τια της γει­τό­νισ­σας, αλλά ο δρά­στης την πρό­λα­βε και τη χτυ­πού­σε με μανία, ενώ της πέτα­ξε και μία γλά­στρα, πριν τη μαχαιρώσει.

Στη συνέ­χεια ο 50χρονος εξα­φα­νί­στη­κε, ενώ στο σημείο έφθα­σε η αστυ­νο­μία και ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ που παρέ­λα­βε την άτυ­χη 40χρονη. Ανα­τρι­χια­στι­κή λεπτο­μέ­ρεια απο­τε­λεί το γεγο­νός ότι την ώρα της δια­κο­μι­δής τα ανή­λι­κα παι­διά του θύμα­τος επέ­στρε­ψαν στο σπί­τι. Μια γει­τό­νισ­σα πρό­λα­βε να στα­μα­τή­σει το 8χρονο κορι­τσά­κι αλλά το 14χρονο αγό­ρι της οικο­γέ­νειας είδε τη μητέ­ρα του σε αυτήν την κατάσταση.

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα και παρά τη μάχη των για­τρών να κρα­τή­σουν στη ζωή την άτυ­χη γυναί­κα, η 40χρονη υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά της.

Ο δρά­στης εντο­πί­στη­κε από την αστυ­νο­μία το πρωί της Δευ­τέ­ρας (1/8) στο Κερί Ζακύν­θου, όπου εργα­ζό­ταν και συνελήφθη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο