Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Σε φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε η θετή μητέρα που κακοποιούσε τα δύο παιδιά

Σε φυλά­κι­ση 16 μηνών με τριε­τή ανα­στο­λή κατα­δι­κά­στη­κε από το αυτό­φω­ρο Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ζακύν­θου η 49χρονη, η οποία κρί­θη­κε ένο­χη για την κακο­ποί­η­ση δύο παιδιών.

Τα παι­διά 9 και 12 ετών βρέ­θη­καν κακο­ποι­η­μέ­να από τους για­τρούς του Νοσο­κο­μεί­ου Ζακύν­θου με τους μώλω­πες στο σώμα τους να μαρ­τυ­ρούν τη βία, που υπέ­στη­σαν. Είχαν κατα­φύ­γει βοή­θεια από τη γει­τό­νισ­σα ζητώ­ντας της να καλέ­σει την αστυνομία.

Η γει­τό­νισ­σα δήλω­σε πως το μεγα­λύ­τε­ρο αγό­ρι έφτα­σε κάθι­δρο και σοκα­ρι­σμέ­νο στο σπί­τι της (…). Σήκω­σε την μπλού­ζα του και μας έδει­ξε εκδο­ρές στην ωμο­πλά­τη, με αίμα».

H μητέ­ρα κατη­γο­ρού­νταν για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία και απει­λή κατά συρ­ροή. Η ίδια δηλώ­νει αθώα και μέσω της δικη­γό­ρου της χαρα­κτη­ρί­ζει «υπερ­βο­λι­κά» όσα έχουν ειπω­θεί και γρα­φτεί, λέγο­ντας ότι μπο­ρεί αύριο να είναι όλοι μαζί στο σπίτι.

Σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό και Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο, ο σύζυ­γος της 49χρονης αυτο­κτό­νη­σε πριν λίγες ημέ­ρες. Είχαν υιο­θε­τή­σει πριν περί­που τρία χρό­νια τα παι­διά, τα οποία έχουν καταγ­γεί­λει πως η γυναί­κα άρχι­σε να τα κακο­ποιεί αμέ­σως μετά.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο