Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: “Μια ζωγραφιά, ένα ποίημα, ένα τραγούδι για τα παιδιά της Παλαιστίνης”

Μια πολύ όμορ­φη εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό με θέμα «Μια ζωγρα­φιά, ένα ποί­η­μα, ένα τρα­γού­δι για τα παι­διά της Παλαι­στί­νης — Όχι στον πόλε­μο, ναι στην ελευ­θε­ρία των λαών — Ειρή­νη για όλα τα παι­διά του κόσμου», θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 11 Φλεβά­ρη στη Ζάκυν­θο, παρου­σία και του πρέ­σβη της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής στην Ελλά­δα Yussef Dorkhom.

Πρό­κει­ται για την «κορύ­φω­ση» της πρω­το­βου­λί­ας που έλα­βαν η Ένω­ση Γονέ­ων του νησιού, από κοι­νού με την ΕΛΜΕ Ζακύν­θου, τον Σύλ­λο­γο Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών και την Επι­τρο­πή Ειρή­νης, καλώ­ντας τους μαθη­τές των σχο­λεί­ων να δημιουρ­γή­σουν ελεύ­θε­ρα όποια εργα­σία θέλουν (ζωγρα­φι­κή, ποί­η­μα, θεα­τρι­κό κ.ά.) με βάση και το παρα­πά­νω θέμα.

Οι εργα­σί­ες, θα παρου­σια­στούν στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο (κεντρι­κή αίθου­σα και φουα­γιέ) και στην πλα­τεία Σολω­μού, μέσα σε ένα συνο­λι­κό πρό­γραμ­μα πολύ­μορ­φων δρα­στη­ριο­τή­των με έναρ­ξη στις 10.30 π.μ..

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα έχει ως εξής:

 • Στις 10.30 π.μ. ανά­γνω­ση παρα­μυ­θιού «Ο Εχθρός», από τον Σύλ­λο­γο Φίλων «Ξενο­πού­λειου Παι­δι­κής Βιβλιοθήκης».
 • Στις 11 π.μ. ιστο­ρί­ες με τίτλο «Φαντά­σου», από το βιβλιο­πω­λείο «Κλαυ­δια­νός» — Ελέ­νη Τουρκάκη.
 • Στις 11.30 π.μ. σύντο­μοι χαι­ρε­τι­σμοί από τους συνδιοργανωτές.
 • Στις 11.45 π.μ. χαι­ρε­τι­σμός από τον πρέ­σβη της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα Yussef Dorkhom.
 • Στις 12 το μεση­μέ­ρι προ­βο­λή βίντεο, από τη Συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Αντά­μα».
 • Στις 12.05 μ.μ. μου­σι­κή παρά­στα­ση από το Καλ­λι­τε­χνι­κό Εργα­στή­ρι «ΕΥΗΧΟΝ».
 • Στις 12.30 μ.μ.: Θεα­τρι­κό δρώ­με­νο «Μονό­λο­γοι από τη Γάζα», από το Θεα­τρι­κό Εργα­στή­ρι «Φιέ­ρα».
 • Στις 12.45 μ.μ. απαγ­γε­λί­ες — αφη­γή­σεις, από τους Γιο­βάν­να Καπο­δί­στρια, Πανα­γιώ­τη Κοντο­σαυ­λά­κη, Θεό­φι­λο Λιβέ­ρης (Λέσχη Ανά­γνω­σης Κερί­ου), Σύλ­λο­γο Φίλων «Ξενο­πού­λειου Παι­δι­κής Βιβλιο­θή­κης», μαθητές.
 • Στις 1.15 μ.μ. μου­σι­κή — τρα­γού­δια από Μαθη­τι­κά σχή­μα­τα, τον Ηλία Αθα­να­σού­λια, τους Γιάν­νη Πολυ­στά­ρη και Ζωή Σελίμη.

Παράλ­λη­λα στο φουα­γιέ του Πνευ­μα­τι­κού Κέντρου 
θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξής δραστηριότητες:

 • Στις 11.30 π.μ. εργα­στή­ρι ζωγρα­φι­κής και κατα­σκευών για τα παι­διά από τους Βιβλιο­πω­λείο «Κλαυ­δια­νός» – Ελέ­νη Τουρ­κά­κη, Σύλλο­γο Φίλων «Ξενο­πού­λειου Παι­δι­κής Βιβλιο­θή­κης», Μαρία Κου­λο­βα­σι­λο­πού­λου, εικα­στι­κό, Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων Ζακύνθου. 
  • Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης στην πλα­τεία Σολω­μού θα υλο­ποι­η­θούν και οι εξής δράσεις: 
   • Στις 12.30 μ.μ. θέα­τρο του δρό­μου, από τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα «ACTION».
   • Στις 2 μ.μ. λήξη της εκδή­λω­σης με το γαϊ­τα­νά­κι της Ειρήνης.

Επί­σης στο χώρο της εκδή­λω­σης θα λειτουργούν:

 • Έκθε­ση με έργα ζωγρα­φι­κής — φωτο­γρα­φί­ας — κει­μέ­νων μαθητών.
 • Έκθε­ση ζωγρα­φι­κής με έργα των ζωγράφων
  Διο­νύ­ση Καλα­μα­ρά, Μίκας Συμ­βου­λί­δου, Μαρί­ας Κουλοβασιλοπούλου.

«Ελάτε να ζωγρα­φί­σου­με, να τρα­γου­δή­σου­με, να δια­βά­σου­με ποι­ή­μα­τα και παρα­μύ­θια, για τα παι­διά του πολέ­μου που έχα­σαν την παι­δι­κό­τη­τά τους, για όλα τα γεμά­τα τρό­μο μάτια που βλέ­που­με στο δια­δί­κτυο και δακρύ­ζου­με και γι’ αυτά τα παι­διά που δεν θα μεγα­λώ­σουν ποτέ. Να δια­δώ­σου­με παντού το μήνυ­μα της Ειρή­νης των λαών του κόσμου», τονί­ζουν τέλος στο κάλε­σμά τους οι συνδιοργανωτές.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο