Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζακ Κωστόπουλος: Αναβλήθηκε το πειθαρχικό για τους 8 της ομάδας ΔΙΑΣ — Έντονη δυσαρέσκεια της οικογένειας

Την έντο­νη δυσα­ρέ­σκειά της για την ανα­βο­λή του πει­θαρ­χι­κού συμ­βου­λί­ου της ΕΛΑΣ για τους οκτώ άνδρες της ομά­δας ΔΙΑΣ που ενε­πλά­κη­σαν στον άγριο ξυλο­δαρ­μό που οδή­γη­σαν στο θάνα­τό του, εξέ­φρα­σε η οικο­γέ­νεια του Ζακ Κωστόπουλου

Το πει­θαρ­χι­κό συμ­βού­λιο επρό­κει­το να απο­φα­σί­σει στις 24 Ιου­νί­ου αν θα προ­χω­ρού­σε την επι­βο­λή πει­θαρ­χι­κών ποι­νών στους αστυ­νο­μι­κούς που ενε­πλά­κη­σαν στο συμ­βάν. Ωστό­σο, ύστε­ρα από αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης των αστυ­νο­μι­κών, η συνε­δρί­α­ση αναβλήθηκε.

Μέσω ανα­κοί­νω­σης που εξέ­δω­σαν οι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας, γίνε­ται λόγος για κωλυ­σιερ­γία, ενώ εκφρά­ζουν απο­ρία για τις σκο­πι­μό­τη­τες που μπο­ρεί να εξυπηρετεί.

Επι­πλέ­ον, η οικο­γέ­νεια αντι­δρά και για τη δήλω­ση που έκα­νε ένας εκ των συνη­γό­ρων των αστυ­νο­μι­κών, ο Αθα­νά­σιος Πλεύ­ρης, σχε­τι­κά με την υπόθεση.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση των δικη­γό­ρων της οικο­γέ­νειας Κωστόπουλου:

Όπως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με το Πει­θαρ­χι­κό όργα­νο της αστυ­νο­μί­ας που επρό­κει­το να συνε­δριά­σει τη Δευ­τέ­ρα 24 Ιου­νί­ου με σκο­πό να αξιο­λο­γή­σει το πόρι­σμα της ΕΔΕ σχε­τι­κά με τους 8 αστυ­νο­μι­κούς που συνέ­πρα­ξαν στην άγρια δολο­φο­νία του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου, ανα­βλή­θη­κε ύστε­ρα από αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης των αστυ­νο­μι­κών. Μετα­φέ­ρου­με τη βαθιά θλί­ψη της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος για αυτή την εξέ­λι­ξη, καθώς εννέα μήνες μετά τη δολο­φο­νία του συμπο­λί­τη μας, δεν έχει υπάρ­ξει καμία πει­θαρ­χι­κή κύρω­ση ως προς τις ευθύ­νες των εμπλε­κό­με­νων αστυ­νο­μι­κών για μια υπό­θε­ση που συντά­ρα­ξε την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και έλα­βε διε­θνείς προ­ε­κτά­σεις. Παράλ­λη­λα εκφρά­ζου­με την ανη­συ­χία μας γι’ αυτή την κωλυ­σιερ­γία και τις σκο­πι­μό­τη­τες που εξυπηρετεί.

Σχε­τι­κά με δήλω­ση του Αθα­νά­σιου Πλεύ­ρη — ενός εκ των συνη­γό­ρων των αστυ­νο­μι­κών που κατη­γο­ρού­νται για τον απο­τρό­παιο θάνα­το του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λο (και υπο­ψή­φιου βου­λευ­τή με τη Νέα Δημο­κρα­τία), έχου­με να επι­ση­μά­νου­με τα ακόλουθα:

Παρό­τι τα αρμό­δια πει­θαρ­χι­κά όργα­να της ΕΛ.ΑΣ έπρε­πε αμέ­σως να ελέγ­ξουν πει­θαρ­χι­κά με Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση (ΕΔΕ) τους αστυ­νο­μι­κούς που βιαιο­πρά­γη­σαν κατά του ημι­θα­νούς Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου με απο­τέ­λε­σμα τον φρι­κτό του θάνα­το, αρχι­κά δεν δια­τά­χθη­κε ΕΔΕ αλλά ΠΔΕ (Προ­κα­ταρ­κτι­κή Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση) η οποία μετά από αρκε­τούς μήνες μετα­τρά­πη­κε σε ΕΔΕ. Επο­μέ­νως αργο­πο­ρία και μόνο θα μπο­ρού­σε να κατα­λο­γι­στεί στα αρμό­δια όργα­να της ΕΛ.ΑΣ και όχι βέβαια σπου­δή, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται ο εκπρό­σω­πος των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Εξάλ­λου, απ’ ό,τι εξι­στο­ρεί, η συνε­δρί­α­ση του πει­θαρ­χι­κού οργά­νου ανα­βλή­θη­κε λόγω δικού του κωλύ­μα­τος μετά από αίτη­μά του, περι­στα­τι­κό που μάλ­λον ενδει­κνύ­ει την απου­σία ενδια­φέ­ρο­ντος για την σε εύλο­γο χρό­νο πει­θαρ­χι­κή τιμω­ρία των ενόχων.
Στο κατη­γο­ρη­τή­ριο, στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται ο νομι­κός εκπρό­σω­πος των αστυ­νο­μι­κών, ανα­γρά­φο­νται οι κατη­γο­ρί­ες κατά των εντο­λέ­ων του, που προς το παρόν έχουν τυπο­ποι­η­θεί ως το κακούρ­γη­μα της θανα­τη­φό­ρου σωμα­τι­κής βλά­βης (ά. 311ΠΚ). Η σκό­πι­μη ανα­φο­ρά της από­πει­ρας ληστεί­ας, βασί­ζε­ται στον ψευ­δή αρχι­κό ισχυ­ρι­σμό του επί­σης κατη­γο­ρού­με­νου για την ανθρω­πο­κτο­νία κοσμη­μα­το­πώ­λη, ο οποί­ος, πριν από τη δημο­σί­ευ­ση του κρί­σι­μου βιντε­ο­λη­πτι­κού υλι­κού, δήλω­νε ανα­λη­θώς ότι ο Ζαχα­ρί­ας Κωστό­που­λος εισήλ­θε στο κατά­στη­μά του με σκο­πό τη ληστεία. Ο ισχυ­ρι­σμός αυτός, τόσο ως προς την πραγ­μα­τι­κή αλλά τόσο και ως προς τη νομι­κή του βάση, καταρ­ρί­φθη­κε εξ αρχής, διό­τι όπως προ­έ­κυ­ψε από το βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό, τις σχε­τι­κές κατα­θέ­σεις αλλά και τα εργα­στη­ρια­κά ευρή­μα­τα (δακτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα και DΝΑ), ο Ζαχα­ρί­ας Κωστό­που­λος δεν άγγι­ξε καν τα κρί­σι­μα για το αδί­κη­μα αυτό σημεία του κατα­στή­μα­τος (ταμεια­κή μηχα­νή και εμπο­ρεύ­μα­τα), παρά μόνο το τζά­μι της ήδη κλει­δω­μέ­νης από τον κοσμη­μα­το­πώ­λη με τηλε­χει­ρι­σμό πόρ­τας του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου, ενώ σε νομι­κό επί­πε­δο είναι σαφές ότι δεν τυπο­ποιεί­ται ληστεία διό­τι δεν συντρέ­χουν τα στοι­χεία του αδι­κή­μα­τος αυτού. Επί­σης, κρί­σι­μο είναι να ανα­φερ­θεί πως σύμ­φω­να με τα μέχρι τώρα ισχύ­ο­ντα δεν ασκεί­ται ποι­νι­κή δίω­ξη κατά των νεκρών, επο­μέ­νως τέτοια κατη­γο­ρία δεν θα μπο­ρού­σε να έχει συμπε­ρι­λη­φθεί στο κατη­γο­ρη­τή­ριο που αφο­ρά την υπό­θε­ση. Η δήλω­ση του νομι­κού εκπρο­σώ­που των αστυ­νο­μι­κών δημιουρ­γεί εσφαλ­μέ­νες εντυ­πώ­σεις ως προς τα δεδο­μέ­να της δικο­γρα­φί­ας κι επι­χει­ρεί να αντι­στρέ­ψει τους ρόλους θύτη – θύματος.
Ο Ζαχα­ρί­ας Κωστό­που­λος δεν είναι ο «άτυ­χος συνάν­θρω­πός μας» κατά τη δήλω­ση του εκπρο­σώ­που των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Είναι ο δολο­φο­νη­μέ­νος από τις αντι­λή­ψεις και τις πρά­ξεις εκεί­νων που έκρι­ναν ότι δεν άξι­ζε να ζήσει. Μόνο που στην κρί­ση τους δεν συμπε­ριέ­λα­βαν το ότι ένα μεγά­λο κομ­μά­τι της κοι­νω­νί­ας δεν απο­δέ­χε­ται τη βαρβαρότητα.
Καλού­με όλους τους αρμό­διους φορείς να επι­δεί­ξουν τη σοβα­ρό­τη­τα και την ευαι­σθη­σία που απαι­τεί ο χει­ρι­σμός της υπό­θε­σης και να δια­σφα­λί­σουν την από­δο­ση δικαιο­σύ­νης σε όλα τα επίπεδα.

Οι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας του Ζαχα­ρία Κωστόπουλου:

Αννυ Παπαρ­ρού­σου

Χρύ­σα Πετσιμέρη

Κλειώ Παπα­πα­ντο­λέ­ων

#Justice4ZakZackie

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο