Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζοζέπ Μπορέλ: Η Ρωσία θέτει τον κόσμο σε κίνδυνο λιμού με το μπλοκάρισμα των εξαγωγών δημητριακών

Η Ρωσία θέτει τον κόσμο σε κίν­δυ­νο λιμού με το μπλο­κά­ρι­σμα των εξα­γω­γών δημη­τρια­κών από την Ουκρα­νία και τους περιο­ρι­σμούς των δικών της εξα­γω­γών δήλω­σε σήμε­ρα ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Ζοζέπ Μπο­ρέλ, συνε­χί­ζο­ντας την πολε­μι­κή ρητο­ρι­κή κατά της Μόσχας στο πλαί­σιο της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να με την κυβέρ­νη­ση Πούτιν.

Οι απει­λές για την επι­σι­τι­στι­κή ασφά­λεια και «η μάχη των αφη­γή­σε­ων» με τη Ρωσία για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των κυρώ­σε­ων που έχουν επι­βλη­θεί στη Μόσχα θα είναι στο επί­κε­ντρο των συζη­τή­σε­ων των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης μεθαύ­ριο, Δευ­τέ­ρα, στο Λουξεμβούργο.

«Είμα­στε έτοι­μοι να εργα­στού­με από κοι­νού με τον ΟΗΕ προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψου­με οποιον­δή­πο­τε ανε­πι­θύ­μη­το αντί­κτυ­πο των κυρώ­σε­ών μας στην παγκό­σμια επι­σι­τι­στι­κή ασφά­λεια», δηλώ­νει ο Ζοζέπ Μπο­ρέλ σε άρθρο που δημο­σιεύ­ε­ται στο επί­ση­μο μπλογκ του.

Ο επι­κε­φα­λής της ευρω­παϊ­κής διπλω­μα­τί­ας καταγ­γέλ­λει «τη συνει­δη­τή πολι­τι­κή επι­λο­γή της Ρωσί­ας να ‘στρα­τιω­τι­κο­ποι­ή­σει’ τις εξα­γω­γές σιτη­ρών και να τις χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ως εργα­λείο εκβια­σμού ενα­ντί­ον οποιου­δή­πο­τε αντι­τί­θε­ται στην επί­θε­σή της» στην Ουκρανία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο