Ζοζέ Σαραμάγκου, σε όλη τη ζωή του πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση

Ο νομπε­λί­στας κομ­μου­νι­στής Πορ­το­γά­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζοζέ Σαρα­μά­γκου γεν­νή­θη­κε 16 Νοέμ­βρη 1922 στο χωριό Aζι­νιά­γκα της Πορ­το­γα­λί­ας. Ήταν παι­δί ακτή­μο­νων χωρι­κών, που για να επι­βιώ­σουν μετε­γκα­τα­στά­θη­καν στη Λισα­βό­να. Στα 12 του χρό­νια εγκα­τέ­λει­ψε το σχο­λείο και για περί­που μία διε­τία εργά­στη­κε ως κλει­δα­ράς. Στη συνέ­χεια, εξαι­τί­ας της οικο­νο­μι­κής ανέ­χειας της οικο­γέ­νειάς του, γρά­φτη­κε σε τεχνι­κή σχο­λή, αντί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ζοζέ Σαρα­μά­γκου, σε όλη τη ζωή του πάλε­ψε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση.