Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζουλφού Λιβανελί: «Ο Μίκης ήταν ο δάσκαλός μου, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο καλός μου φίλος…»

«Είμα­στε πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νοι και λυπη­μέ­νοι», δήλω­σαν μετά το πέρας του λαϊ­κού προ­σκυ­νή­μα­τος στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, έξω από τη Μητρό­πο­λη Αθη­νών, δυο αγα­πη­μέ­νοι συνερ­γά­τες του κορυ­φαί­ου δημιουρ­γού: ο Τούρ­κος μου­σι­κός Ομέρ Ζουλ­φού Λιβα­νε­λί και η Φιλαν­δή ερμη­νεύ­τρια Άρια Σαγιον­μά, που συνό­δευαν τον πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό και βου­λευ­τή του ΚΙΝΑΛ, Γιώρ­γο Παπανδρέου.

«Ο Ομέρ Ζουλ­φού Λιβα­νε­λί, που δού­λε­ψε με τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, έφε­ρε τους δυο λαούς κοντά μέσα από την πολι­τι­κή, μέσα από τον Πολι­τι­σμό, και βεβαί­ως η ερμη­νεύ­τρια Άρια Σαγιον­μά, που εκφρά­ζει όλες τις βόρειες χώρες, ερμή­νευ­σε τη μου­σι­κή του για τους λαούς της Σου­η­δί­ας, της Φιν­λαν­δί­ας, της Νορ­βη­γί­ας, θα ήθε­λαν να πουν δυο λόγια για τον μεγά­λο τους φίλο, τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη», δήλω­σε ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου, παρου­σιά­ζο­ντας τους δυο καλ­λι­τέ­χνες, οι οποί­οι ήταν κατα­φα­νώς συγκινημένοι.

Ο. Λ. Λιβα­νε­λί: Νιώ­θω ένα μεγά­λο κενό στη ζωή μου

«Έρχο­μαι από την Τουρ­κία αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας τους προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους της, οι οποί­οι σέβο­νται και ευγνω­μο­νούν και αγα­πούν τον Μίκη. Είμαι πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νος, ύστε­ρα από 40 χρό­νια συνερ­γα­σί­ας και τόσες πολι­τι­κές και μου­σι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, νιώ­θω ένα μεγά­λο κενό στη ζωή μου τώρα. Είμαι πάρα πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νος. Για μένα ο Μίκης ήταν ο δάσκα­λός μου, ο μεγα­λύ­τε­ρος αδελ­φός μου, ο καλός μου φίλος, ήταν τα πάντα…», δήλω­σε ο Ομέρ Ζουλ­φού Λιβανελί.

Άρια Σαγιον­μά: Πεν­θού­με όσο και οι Έλληνες

«Δού­λε­ψα σχε­δόν 50 χρό­νια με τη μου­σι­κή του Μίκη, την οποία έφε­ρα στις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, στη φιν­λαν­δι­κή και στη σου­η­δι­κή γλώσ­σα. Έτσι η μου­σι­κή του Θεο­δω­ρά­κη και όλη η Ελλά­δα ήρθαν εξαι­ρε­τι­κά κοντά μας στον βορ­ρά και πεν­θού­με όσο και οι Έλλη­νες. Ήρθα να δεί­ξω σεβα­σμό, να πεν­θή­σω μαζί σας στην Ελλά­δα. Δεν ξέρω πώς θα τα κατα­φέ­ρε­τε χωρίς τον Μίκη. Ο Μίκης, όσο ζού­σε, έδω­σε στην Ελλά­δα ταυ­τό­τη­τα. Είμα­στε πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νοι και λυπη­μέ­νοι, όμως έχου­με τη μου­σι­κή του και στη Φιν­λαν­δία και στη Σου­η­δία. Πεν­θού­με μαζί σας», δήλω­σε η Άρια Σαγιονμά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο