Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζούγκλα

Μια «εργα­σια­κή ζού­γκλα στον βωμό του κέρ­δους» ανα­κά­λυ­ψε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη μετά το νέο εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα. Η «Αυγή», μάλι­στα, παρι­στά­νο­ντας ότι προ­σγειώ­θη­κε χτες στον πλα­νή­τη Γη, ανα­φέ­ρει ότι στα Ναυ­πη­γεία επι­κρα­τούν «ανα­σφά­λεια, κατά­λυ­ση εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας». Αφού λοι­πόν ο ΣΥΡΙΖΑ κατα­πιά­νε­ται με τη Ζώνη και τα «ατυ­χή­μα­τα» (όπως του είπαν προ­ε­κλο­γι­κά οι …επι­κοι­νω­νιο­λό­γοι του), ας εξη­γή­σει στους εργά­τες της Ζώνης: Για ποιον λόγο ως κυβέρ­νη­ση δεν έκα­νε υπο­χρε­ω­τι­κή τη ΣΣΕ της Ζώνης το 2017; Μια σύμ­βα­ση που κατα­κτή­θη­κε ύστε­ρα από 9 μήνες κινη­το­ποι­ή­σε­ων και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της αφο­ρά σε μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια. Ποιοι ωφε­λή­θη­καν από την πολι­τι­κή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τη συνέ­χι­σε βέβαια και η ΝΔ; Η μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, που μετα­τρέ­πει τα ναυ­πη­γεία σε παγί­δες θανά­του! Ποιος ωφε­λή­θη­κε από τις «Ειδι­κές Οικο­νο­μι­κές Ζώνες» που εγκαι­νιά­στη­καν από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ στο Νεώ­ριο Σύρου και συνε­χί­στη­καν στο Ναυ­πη­γείο Ελευ­σί­νας από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τις ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ; Οι εφο­πλι­στές και οι εργο­λά­βοι, που έκα­ναν «κανο­νι­κό­τη­τα» την ανα­σφά­λεια και τις άθλιες συν­θή­κες, τις οποί­ες προ­ε­κλο­γι­κά ανα­κα­λύ­πτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργα­ζό­με­νοι όμως ξέρουν καλά ότι απέ­να­ντί τους βρή­καν μονο­μπλόκ την εργο­δο­σία, το κρά­τος, τις κυβερ­νή­σεις. Μόνο με τους δικούς τους σκλη­ρούς αγώ­νες κατά­φε­ραν να κερ­δί­σουν τόσο τη Σύμ­βα­ση — για την οποία μόλις χτες απέ­σπα­σαν επι­τέ­λους δέσμευ­ση ότι θα γίνει «υπο­χρε­ω­τι­κή» — όσο και τα όποια μέτρα για να μη θρη­νούν νεκρούς και σακα­τε­μέ­νους συνα­δέλ­φους τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο