Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζωγράφου: Προαύλιο δημοτικού πλημμύρισε από τα …λύματα διπλανής πολυκατοικίας!!! (BINTEO)

Ο προ­αύ­λιος χώρος του 1ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Ζωγρά­φου πλημ­μύ­ρι­σε με… λύμα­τα!!! Όσο και αν φαί­νε­ται απί­στευ­το, είναι ένα από τα πολ­λά προ­βλή­μα­τα της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και της αδια­φο­ρί­ας για τα λει­τουρ­γι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι σχο­λι­κές μονά­δες ανά την Ελλάδα. 

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, έσπα­σε ένας αγω­γός που συν­δέ­ε­ται με τις γει­το­νι­κές πολυ­κα­τοι­κί­ες «στέλ­νο­ντας» όλα τα βρώ­μι­κα νερά στην αυλή του σχολείου.

Στο σημείο βρί­σκο­νται συνερ­γεία του δήμου προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στή­σουν τη βλά­βη, ενώ τα μαθή­μα­τα συνε­χί­ζο­νται κανονικά.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο