Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΣΕΕ: Απειλές στα συνδικάτα, υποκλίσεις σε κυβέρνηση — εργοδοσία

Απά­ντη­ση του ΠΑΜΕ σε μία ακό­μα προ­κλη­τι­κή ανα­κοί­νω­ση — λίβελο

«Στα­θε­ρή στον κυβερ­νη­τι­κό και εργο­δο­τι­κό της ρόλο η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, με ανα­κοί­νω­σή της καταγ­γέλ­λει όλους όσοι βρί­σκο­νται στο δρό­μο και κινη­το­ποιού­νται», σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή μία ακό­μα ανα­κοί­νω­ση — λίβελο.

Σε αυτήν η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ απο­κα­λεί ταξι­κά συν­δι­κά­τα και αγω­νι­στές συν­δι­κα­λι­στές «γνω­στούς ταρα­χο­ποιούς» (!) που ασκούν «βία» ενά­ντια στα «δημο­κρα­τι­κά συν­δι­κά­τα», κάνει ξεδιά­ντρο­πα λόγο για «εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση», ενώ απει­λώ­ντας συνι­στά «υπο­μο­νή» μέχρι να δοθεί λύση από τις «αστυ­νο­μι­κές και εισαγ­γε­λι­κές αρχές»…

«Τι σόι εργατική οργάνωση είναι αυτή…»

«Βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη απερ­για­κές και άλλες αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων σε διά­φο­ρους κλά­δους. Κινη­το­ποι­ή­σεις που έχουν στο στό­χο τους την επί­θε­ση που δέχο­νται από την εργο­δο­σία και την κυβέρ­νη­σή της. Κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην κατάρ­γη­ση των όποιων εργα­τι­κών δικαιω­μά­των έχουν απο­μεί­νει. Κινη­το­ποι­ή­σεις απέ­να­ντι στις πολι­τι­κές που στέλ­νουν τους εργά­τες στην ανερ­γία. Κινη­το­ποι­ή­σεις που στο­χεύ­ουν την ακύ­ρω­ση της προ­σπά­θειας της κυβέρ­νη­σης να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει την Υγεία, με πρω­το­πό­ρους τους για­τρούς και τους εργα­ζό­με­νους στα νοσο­κο­μεία. Κινη­το­ποι­ή­σεις που στο­χεύ­ουν το νόμο που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση για το χτύ­πη­μα των συντα­ξιο­δο­τι­κών — ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των», υπεν­θυ­μί­ζει το ΠΑΜΕ και δια­πι­στώ­νει πως η ηγε­τι­κή ομά­δα ΓΣΕΕ λάμπει διά της απου­σί­ας της από όλες τις κινητοποιήσεις.

Στην κατεύ­θυν­ση αυτή θέτει μια σει­ρά από ερω­τή­μα­τα, οι απα­ντή­σεις στα οποία απο­τυ­πώ­νουν με εύγλωτ­το τρό­πο το ποιόν της συν­δι­κα­λι­στι­κής ηγε­σί­ας της τρι­το­βάθ­μιας ομοσπονδίας:

«Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που κου­βέ­ντα δεν είπε για την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΔΕΗ με τον πρό­σφα­το νόμο της κυβέρνησης;

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζε­ται να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει τη ΛΑΡΚΟ, κάνει τον ψόφιο κοριό; Της απά­ντη­σαν όμως οι πάνω από 100 οργα­νώ­σεις (σωμα­τεία και φορείς) που συμ­με­τεί­χαν στη μεγά­λη σύσκε­ψη στη Λάρυ­μνα και ετοι­μά­ζουν μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο και κάθο­δο στην Αθήνα.

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ οι τρα­πε­ζί­τες (Πει­ραιώς κ.λπ.) προ­χω­ρούν σε απο­λύ­σεις, η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ εμφα­νί­ζε­ται σε τρι­με­ρή στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας από την πίσω πόρ­τα και προ­τεί­νει ό,τι λένε κυβέρ­νη­ση και τρα­πε­ζί­τες; Της απά­ντη­σαν οι τρα­πε­ζο­ϋ­πάλ­λη­λοι με τις απερ­για­κές τους κινητοποιήσεις.

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ τα ΜΑΤ χτυ­πούν τους υγειο­νο­μι­κούς που υπε­ρα­σπί­ζο­νται την Υγεία του λαού από τα κορά­κια του μεγά­λου κεφα­λαί­ου στην Υγεία, δεν λέει κου­βέ­ντα; Τα συν­δι­κά­τα όμως ήταν εκεί, στο πλάι των αγω­νι­στών γιατρών.

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ η κυβέρ­νη­ση θα φέρει νόμο για το Ασφα­λι­στι­κό, αυτή προ­ω­θεί την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ασφά­λι­σης, ό,τι δηλα­δή θέλουν η κυβέρ­νη­ση και τα τρω­κτι­κά του μεγά­λου κεφα­λαί­ου στην Υγεία; Της απα­ντή­σα­με με συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλες τις πόλεις στις 30 Νοέμ­βρη και συνε­χί­ζου­με με νέες πρωτοβουλίες.

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει για ψήφι­ση έναν προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό — καρ­μα­νιό­λα, που πετσο­κό­βει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση στην Υγεία, στην Παι­δεία, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές, τηρεί σιγή ιχθύ­ος; Εμείς απα­ντά­με με συλ­λα­λη­τή­ριο στις 18 Δεκέμ­βρη και συνεχίζουμε.

Τι σόι εργα­τι­κή οργά­νω­ση είναι αυτή που ενώ η κυβέρ­νη­ση απει­λεί να φέρει νέο νόμο για τις δια­δη­λώ­σεις, η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, που οι εργα­ζό­με­νοι ονό­μα­σαν συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, διά του εργα­το­πα­τέ­ρα — εργο­δό­τη Καρα­γε­ωρ­γό­που­λου τάχθη­κε με το μέρος του ΣΕΒ και της κυβέρ­νη­σης, μυξο­κλαί­γο­ντας ότι δεν τους κάλε­σαν για διάλογο;».

Στα συνδικάτα κάνουνε τους λύκους, στον ΣΕΒ είναι αρνάκια

Οπως υπο­γραμ­μί­ζει το ΠΑΜΕ, αυτή η ηγε­τι­κή ομά­δα «ονο­μά­ζει τα Εργα­τι­κά Κέντρα, τις Ομο­σπον­δί­ες, όλους όσοι οργα­νώ­νουν την πάλη των εργα­τών, “εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις”», ενώ απει­λεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις «με μηνύ­σεις, αγω­γές και κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς, όπως κάνει και η κυβέρνηση».

Την ίδια στιγ­μή, «μπρο­στά στην επί­θε­ση του ΣΕΒ είναι οσφυο­κάμ­πτες. Φιλούν και προ­σκυ­νούν τα όσια και τα ιερά των αφε­ντι­κών τους και τα αφε­ντι­κά τους το αντα­πο­δί­δουν. Σε εμάς κάνουν τους λύκους, στον ΣΕΒ είναι αρνά­κια. Δημο­κρα­τία για αυτούς είναι η νοθεία, οι μαϊ­μού­δες, οι πλα­στο­γρα­φί­ες των συσχε­τι­σμών, η απευ­θεί­ας συνερ­γα­σία με την εργο­δο­σία για να ελέγ­χουν το μηχα­νι­σμό εξυ­πη­ρέ­τη­σης των συμ­φε­ρό­ντων τους».

«Το ΠΑΜΕ συνε­χί­ζει τον αγώ­να μαζί με τους εργα­ζό­με­νους και τις οργα­νώ­σεις τους. Θα είναι μπρο­στά, οργα­νω­τής της πάλης», κατα­λή­γει και καλεί τους εργα­ζό­με­νους να βγά­λουν τα συμπε­ρά­σμα­τά τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο