Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηθοποιοι ΚΘΒΕ: Σας θέλουμε συνοδοιπόρους στον αγώνα μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΘΒΕ- Απρί­λιος 2015

Η σημα­ντι­κή ιστο­ρία και η καθο­ρι­στι­κή συνει­σφο­ρά του ΚΘΒΕ στον πολι­τι­σμό και την καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία ολό­κλη­ρης της Β. Ελλά­δας, δεν τίθε­ται υπό αμφι­σβή­τη­ση. Υπό αμφι­σβή­τη­ση, τίθε­ται καθη­με­ρι­νά η επι­βί­ω­σή του.

Οι ηθο­ποιοί του ΚΘΒΕ, τα τελευ­ταία 4 χρό­νια, δοκι­μά­σα­με επα­νει­λημ­μέ­να τα όρια της αντο­χής μας μένο­ντας απλή­ρω­τοι και δου­λεύ­ο­ντας με ταπει­νω­τι­κές συνθήκες.

Η επι­βά­ρυν­ση του οργα­νι­σμού με:

  • χρέη που δεν του αναλογούν
  • επι­στρο­φές χρη­μά­των που δεν πραγματοποιούνται
  • την κρα­τι­κή επι­χο­ρή­γη­ση να έχει περι­κο­πεί κατά 40%

δια­μορ­φώ­νει μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απα­ξί­ω­σης και ανα­σφά­λειας για το αύριο του οργα­νι­σμού. Οι δια­βε­βαιώ­σεις της πολι­τεί­ας για επί­λυ­ση των χρό­νιων προ­βλη­μά­των, για άλλη μια φορά, έμει­ναν στα λόγια.

Ξεκι­νή­σα­με τον αγώ­να μας με συνε­χι­ζό­με­νες στά­σεις εργα­σί­ας από τις 27/3/15 και κλι­μα­κώ­νου­με κατα­λαμ­βά­νο­ντας συμ­βο­λι­κά την ΕΜΣ την Τετάρ­τη 22/4/15, ώστε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με συνέ­ντευ­ξη τύπου την Πέμ­πτη 23/4/15 στις 11:00 στο φουα­γιέ της ΕΜΣ για την κοι­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των μας.

Διεκ­δι­κού­με τα αυτο­νό­η­τα. Ο πολι­τι­σμός ανή­κει σε όλους. Σας θέλου­με συνο­δοι­πό­ρους στον αγώ­να μας

Οι ηθο­ποιοί του ΚΘΒΕ

theatro

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος εκφρά­ζει τη συμπα­ρά­στα­σή της στις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στο Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλάδος.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο Κ.Θ.Β.Ε. εξά­ντλη­σαν τα όρια της αντο­χής τους μένο­ντας απλή­ρω­τοι και δου­λεύ­ο­ντας με ταπει­νω­τι­κές συνθήκες.

Καταγ­γέλ­λουν την επι­βά­ρυν­ση του Οργα­νι­σμού με χρέη που δεν του ανα­λο­γούν, τις επι­στρο­φές χρη­μά­των που δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται και την περι­κο­πή της κρα­τι­κής επι­χο­ρή­γη­σης κατά 40%, τα οποία δια­μορ­φώ­νουν μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απα­ξί­ω­σης και ανα­σφά­λειας για το αύριο του Οργανισμού.

Ζητά­με να στα­μα­τή­σει η ηθι­κή και οικο­νο­μι­κή ταλαι­πω­ρία των εργα­ζο­μέ­νων στο Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος με την άμε­ση κατα­βο­λή των δεδου­λευ­μέ­νων και των καθυ­στε­ρού­με­νων απο­δο­χών τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο