Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Κολλιόπουλος: Θηλή του κόσμου

Όλο τον κόσμο γέν­νη­σες γυναί­κα κοσμομήτωρ
θηλή του χορ­τα­σμού, τρο­φός και θεομήτωρ.
Μού­σα το νανού­ρι­σμα σου η πρώ­τη μελωδία
όλα τα βρέ­φη που ακούν κοι­μού­νται μ’ ηρεμία .
Πλη­γή που τα φεγ­γά­ρια μέτρα­γες κάθε μήνα
σχι­σμή που μάτω­νες ζωή από τα χρό­νια εκείνα
που στο κυνή­γι πήγαι­ναν με πέτρες, με ακόντια
και στο χωρά­φι έκο­βες το λώρο με τα δόντια .
Λιμά­νι απά­γκιο ασφα­λές για την κακοκαιρία
Μάνα, στο­λί­δι, σύντροφος,του οίκου σου κυρία.
Κυμα­το­θραύ­στης αντο­χής της πάσης αμαρτίας
γόνι­μος κόλ­πος της χαράς και δίχτυ προστασίας.
Δεύ­τε­ρο ρω του έρω­τα , μήλο αλληγορικό
ψάχνουν οι ανορ­θό­γρα­φοι στο προπατορικό.
Το ένστι­κτο της φύσης σχέ­διο αφροδισιακό
η διαιώ­νι­ση του είδους προ­ϊ­όν παραδοσιακό.
Συμ­βα­τι­κά τέκνα της ζωι­κής εξαπάτησης
σ’ αρέ­να ταξι­κής ανι­σό­τη­τας κι εξάρτησης.
Τρο­φή στ’ αδη­φά­γο στό­μα της εκμετάλλευσης
γι’ ανταλ­λα­κτι­κά παρα­γω­γής και κατανάλωσης.
Γυναί­κα και άντρας σε κοι­νό υποζύγιο
πίνα­κας σχέ­σε­ων μ’ ελλειμ­μα­τι­κό ισοζύγιο.
Μετα­ξύ των φύλων την δια­πά­λη μετέφεραν
κοροϊ­δέ­ψαν την αγά­πη και μας την έφεραν.
Δυο γένη η ανθρω­πό­τη­τα, στό­χος ισότιμος
δημιουρ­γοί των πάντων ‚ο σκο­πός ανισότιμος.
Η λύση του γρί­φου στο χέρι ημών των ιδίων
κακο­τρά­χα­λος δρό­μος ‚αγώ­νας μετ’ εμποδίων.

Ηλί­ας Κολλιόπουλος

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο