Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Μαστρολέων (ΠΑΜΕ): Τα «μπλακ άουτ» είναι αποτέλεσμα της πολιτικής «απελευθέρωσης» της ηλεκτρικής ενέργειας

Τα «μπλακ άουτ» είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας επι­σή­μα­νε, μιλώ­ντας στην ΕΡΤopen, ο Ηλί­ας Μαστρο­λέ­ων, στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ στην Ενέρ­γεια και αντι­πρό­ε­δρος της ΓΕΝΟΠ — ΔΕΗ. «Βλά­βες γίνο­νται, γίνο­νταν και θα γίνο­νται. Το κρί­σι­μο ερώ­τη­μα που πρέ­πει να θέσου­με είναι κατά πόσο η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ — που είναι δια­φο­ρε­τι­κές εται­ρεί­ες τώρα — προ­χω­ρούν στους ανα­γκαί­ους ελέγ­χους, στην απαι­τού­με­νη συντή­ρη­ση που πρέ­πει να γίνε­ται σε τακτά δια­στή­μα­τα, κι αν παρ’ όλα αυτά εκδη­λω­θεί η βλά­βη, αν έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα και την επάρ­κεια σε έμπει­ρο ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό έμπει­ρο και μέσα για να απο­κα­τα­στα­θεί η βλά­βη γρήγορα».

«Η απαι­τού­με­νη συντή­ρη­ση που προ­βλέ­πε­ται για το δίκτυο δε γίνε­ται. Για­τί δε γίνε­ται όμως; Για­τί αυτή τη στιγ­μή μέσα στη ζού­γκλα της απε­λευ­θε­ρω­μέ­νης αγο­ράς που υπη­ρέ­τη­σαν οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και υπη­ρε­τεί και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα μετριού­νται με το κέρ­δος, σχέ­ση κόστους και κέρ­δους, και επει­δή το μισθο­λο­γι­κό κόστος είναι ένας σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας που πρέ­πει να μειω­θεί, υπάρ­χει σημα­ντι­κή έλλει­ψη προ­σω­πι­κού και από τις τρεις εται­ρεί­ες, ούτως ώστε και να προ­λα­βαί­νου­με και όταν παρου­σια­στεί βλά­βη να την την απο­κα­θι­στού­με όσο το δυνα­τόν συντομότερα.

Επει­δή τα δίκτυα και της δια­νο­μής και της μετα­φο­ράς είναι υπό δημό­σιο έλεγ­χο, κι είναι υπό δημό­σιο έλεγ­χο επει­δή δεν έχει τόσα κέρ­δη όσα έχει η παρα­γω­γή. Αν δού­με τις επεν­δύ­σεις για την παρα­γω­γή ενέρ­γειας είναι πολ­λα­πλά­σιες από ό,τι είναι για τα δίκτυα της δια­νο­μής και της μετα­φο­ράς. Επει­δή τα δίκτυα δε φέρουν μεγά­λα κέρ­δη όπως η παρα­γω­γή και επει­δή πρέ­πει να μειώ­σου­με το μισθο­λο­γι­κό κόστος θα έχου­με τέτοια προ­βλή­μα­τα και θα την πλη­ρώ­νει ο λαϊ­κός μικρο­κα­τα­να­λω­τής και ο μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ας και οι αυτοαπασχολούμενοι».

Ελλεί­ψει προ­σω­πι­κού πολ­λές εργα­σί­ες ανα­τί­θε­νται στις εργο­λα­βί­ες, όπου ούτε οι εργα­ζό­με­νοι απο­λαμ­βά­νουν τα δικαιώ­μα­τα που πρέ­πει, ούτε το κόστος τον έργων είναι φθη­νό, ούτε καλύ­τε­ρο από αυτό των ανθρώ­πων της ΔΕΗ. «Και το κόστος είναι μεγα­λύ­τε­ρο από ό,τι θα μπο­ρού­σε να απο­κα­τα­στή­σει αυτές τις βλά­βες ο η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ, και η ποιό­τη­τα της δου­λειάς δεν είναι αυτή που πρέ­πει για­τί δεν υπάρ­χει εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό και βέβαια οι εργα­ζό­με­νοι που δου­λεύ­ουν στους εργο­λά­βους είναι απλή­ρω­τοι, με απα­ρά­δε­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις, με ανύ­παρ­κτες συν­θή­κες υγιει­νής και ασφά­λειας κι όλα αυτά τα ζού­με κάθε μέρα».

Πριν από 15 χρό­νια η ενιαία ΔΕΗ τότε είχε 35 χιλιά­δες μόνι­μο προ­σω­πι­κό, σήμε­ρα και οι τρεις εται­ρεί­ες μαζί (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) έχουν κάτω από 18.000. Κατα­λα­βαί­ε­ντε τη δια­φο­ρά. Και βέβαια αυτές οι θέσεις εργα­σί­ας, δεν έχουν χαθεί, απλά έχουν αντι­κα­τα­στα­θεί από εργα­ζό­με­νους σε εργο­λα­βί­ες, από ενοι­κια­ζό­με­νους εργα­ζό­με­νους, από συμ­βα­σιού­χους, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για την ποιό­τη­τα των υπηρεσιών»

Όσον αφο­ρά την ικα­νό­τη­τα απο­κα­τά­στα­σης των βλα­βών στο συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό χρό­νο και την επάρ­κεια μέσων ο Η. Μαστρο­λέ­ων είπε: «Υπάρ­χουν ελλεί­ψεις και σε προ­σω­πι­κό, και σε υλι­κά και σε μέσα που θα βοη­θού­σαν να απο­κα­τα­στα­θούν σύντο­μα οι Βλά­βες. Αθή­να και Ύδρα είναι δύο δια­φο­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις,. Στην περί­πτω­ση της Αττι­κής δόθη­κε λύση που έπρε­πε στην πηγή του ρεύ­μα­τος, μετά τα συνερ­γεία του ΔΕΔΗΕ που θα έπρε­πε να επι­λη­φθούν κατά τόπους σε κάθε για να δώσουν ρεύ­μα, δεν επαρ­κού­σαν με συνέ­πεια να έχου­με 7–8ωρες δια­κο­πές μέχρι να απο­κα­τα­στα­θεί η ηλε­κτρο­δό­τη­ση Το θέμα της Ύδρας, δεν υπήρ­χαν τα μέσα εκεί­νη τη στιγ­μή ώστε να γίνει η απο­κα­τά­στα­ση στο υπο­βρύ­χιου καλώ­διο. όπως γα παρά­δειγ­μα η πλατ­φόρ­μα που είναι απα­ραί­τη­τη για να σηκω­θεί το υπο­βρύ­χιο καλώ­διο για να γίνει η απο­κα­τά­στα­ση της βλά­βης. Δεν έχει ο ΔΕΔΗΕ τέτοια πλατ­φόρ­μα και θέλει μια δια­δι­κα­σία να βρε­θεί, να πάει εκεί. Κατα­λα­βαί­νε­τε ότι είναι χρο­νο­βό­ρο. Και τώρα που προ­χω­ρούν οι δια­συν­δέ­σεις σε Κρή­τη και Κυκλά­δες αυτά τα μέσα πρέ­πει να είναι δια­θέ­σι­μα ανά πάσα στιγ­μή για να αντι­με­τω­πί­ζε­ται το οποιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα. Αυτό όμως έχει κόστος. Κατα­λα­βαί­νε­τε ότι μέσα στο περι­βάλ­λον της απε­λευ­θε­ρω­μέ­νης αγο­ράς, όλα μετριού­νται με κέρ­δη και ζημιές».

Τελειώ­νο­ντας ο Η. Μαστρο­λέ­ων τόνι­σε ότι «πρέ­πει ο ελλη­νι­κός λαός να κατα­λά­βει ότι η πρό­τα­ση του ΠΑΜΕ που μιλά­με για ενιαίο απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κό φορέα ενέρ­γειας, με όλες τις δρα­στη­ριό­τη­τες της ΔΕΗ να είναι κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία, μόνο αυτό μπο­ρεί να δώσει λύση και να απα­ντή­σει σε αυτά τα ζητήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο