Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Σιώρας: Άνοιγαν χρόνια τον τάφο. Τώρα βάζουν και την ταφόπλακα

Γρά­φει ο Ηλί­ας Σιώ­ρας //
Ιατρός, Πρώ­ην Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Ευαγγελισμού
Πρώ­ην γραμ­μα­τέ­ας ΕΙΝΑΠ

1982–83, το μαζι­κό λαϊ­κό κίνη­μα σε δρά­ση με τις ταξι­κές δυνά­μεις να είναι μπρο­στά. Ήταν τότε που η Κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ έφερ­νε για ψήφι­ση το απερ­γο­κτό­νο άρθρο 4 που στη πρά­ξη καταρ­γού­σε το δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας, κάτι που επι­χεί­ρη­σε ξανά η Κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2018 (νόμος Αχτσιό­γλου) και πρό­σφα­τα η ΝΔ (νόμος Χατζη­δά­κη). ΟΛΟΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ! Το εργα­τι­κό κίνη­μα τους έβα­λε σε αχρηστία.

Την ίδια επο­χή γινό­ταν τερά­στια συζή­τη­ση στο χώρο της υγεί­ας, για την ανά­γκη ριζο­σπα­στι­κών ρυθμίσεων.

Οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί βγή­καν στους δρό­μους με το ιστο­ρι­κό σύν­θη­μα “ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ”! Διεκ­δι­κού­σαν δωρε­άν υγεία για το λαό, ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς για τους υγειο­νο­μι­κούς και ταυ­τό­χρο­να κατάρ­γη­ση του αντερ­γα­τι­κού άρθρου 4. Μας πήγαν στα δικα­στή­ρια για­τί απερ­γού­σα­με υπέρ ενός φιλο­λαϊ­κού συστή­μα­τος υγείας.

Και το άρθρο 4 καταρ­γή­σα­με και την Κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­σα­με να φέρει το γνω­στό νόμο 1397 που έφε­ρε μεταρ­ρυθ­μί­σεις, που δεν ικα­νο­ποιού­σαν πλή­ρως τα αιτή­μα­τα του κινή­μα­τος, όμως είχε πολ­λές θετι­κές διατάξεις.

Μέχρι τότε τα νοσο­κο­μεία ήταν ΝΠΙΔ, οι για­τροί πλη­ρώ­νο­νταν από τους ασθε­νείς και από ποσο­στά που διέ­νει­με ο διευ­θυ­ντής κάθε τμή­μα­τος, δού­λευαν ώρες και μέρες ατε­λεί­ω­τες απλή­ρω­τες, χωρίς συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα.

Από τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 70 δια­τυ­πώ­θη­κε ο “οδι­κός χάρ­της” ενός φιλο­λαϊ­κού δωρε­άν συστή­μα­τος υγεί­ας, από την Δημο­κρα­τι­κή Συν­δι­κα­λι­στι­κή Παρά­τα­ξη Για­τρών (Δ.Σ.Π.Γ.) που η συνέ­χειά της σήμε­ρα είναι η ΔΗ.ΠΑ.Κ (Δημο­κρα­τι­κή Πανε­πι­στη­μια­κή Κίνη­ση) όπου ενερ­γό ρόλο και πρω­το­πο­ρία είχαν και έχουν μέλη και φίλοι του Κ.Κ.Ε.

Εκτός από τη μετα­τρο­πή των Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων σε Ν.Π.Δ.Δ. διεκ­δι­κή­θη­κε και ξεκί­νη­σε η δημιουρ­γία Κέντρων Υγεί­ας Αγρο­τι­κού τύπου, έργο όμως που ποτέ δεν το προ­χώ­ρη­σαν οι εκά­στο­τε Κυβερ­νή­σεις, αφού όλα τα χρό­νια έμει­ναν υπο­στε­λε­χω­μέ­να και ποτέ δεν ξεκί­νη­σε ουσια­στι­κά προ­σπά­θεια για Κ.Υ. Αστι­κού τύπου για κάλυ­ψη ανα­γκών Π.Φ.Υ.

Κομ­βι­κό σημείο, μεγά­λης σημα­σί­ας ήταν και επε­τεύ­χθη η καθιέ­ρω­ση ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στους υγειο­νο­μι­κούς. Είναι μέτρο που με προ­ϋ­πο­θέ­σεις τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του υγειο­νο­μι­κού συστή­μα­τος από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, τις μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού και τις αξιο­πρε­πείς αμοι­βές μπο­ρού­σε και μπο­ρεί να δώσει ανά­σα ανα­κού­φι­σης στα χει­μα­ζό­με­να λαϊ­κά στρώματα.

Αντί όμως να υλο­ποιού­νται αυτές οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις άρχι­σε στα­δια­κά ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟ “ΔΑΓΚΩΜΑ”, ο περιο­ρι­σμός και η κατάρ­γη­ση κατα­κτή­σε­ων, με απαί­τη­ση των μονο­πω­λια­κών ομί­λων της υγείας.

Ο ΛΑΚΟΣ ΣΚΑΒΕΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ.

Η συμ­φω­νία του Maastricht, η πλή­ρης έντα­ξη στην ΕΕ, η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ οδή­γη­σαν σε δρα­μα­τι­κές αλλα­γές. Ενδει­κτι­κά αναφέρουμε.

Συνέ­χι­ζαν να θησαυ­ρί­ζουν και να γιγα­ντώ­νο­νται οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές. Το πάρ­τυ συνε­χί­ζε­ται έως σήμερα

Συνε­χί­στη­κε η συγκέ­ντρω­ση σε λιγους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους της φαρμακοβιομηχανίας.

Δόθη­κε προ­σω­ρι­νά (1993) η δυνα­τό­τη­τα στους για­τρούς Ε.Σ.Υ. να ανοί­ξουν ιδιω­τι­κά ιατρεία, κάτι που ανε­στά­λη μετά από αγώνες.

Καμιά Κυβέρ­νη­ση δεν δέχτη­κε να εργά­ζο­νται με πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση οι Πανε­πι­στη­μια­κοί και οι Στρα­τιω­τι­κοί γιατροί.

Αντί για αυξή­σεις στους μισθούς, χορη­γή­θη­καν και στους για­τρούς και στο νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και στους άλλους κλά­δους, οι περι­βό­η­τες πλα­σμα­τι­κές εφη­με­ρί­ες και υπε­ρω­ρί­ες, μέτρο που ευτέ­λι­ζε στα μάτια της κοι­νω­νί­ας το ρόλο του μαχό­με­νου υγειο­νο­μι­κού και οδή­γη­σε μεγά­λο μέρος, παρά τη σθε­να­ρή μας αντί­στα­ση, στην αδρά­νεια και στην υποταγή.

Υιο­θε­τή­θη­κε η κατά­πτυ­στη Ευρω­παϊ­κή οδη­γία που καταρ­γεί τον στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο χρό­νο εργα­σί­ας και εισά­γει τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις. Πρω­το­στά­τη­σε σ΄αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι σε μεγά­λο βαθ­μό έχει ανα­στα­λεί οφεί­λε­ται στους αγώ­νες μας. Σαν νόμος ισχύει!

Ελα­στι­κο­ποί­η­σαν πλή­ρως τις εργα­σια­κές σχέ­σεις παγώ­νο­ντας τις μόνι­μες προ­σλή­ψεις για πάνω από 10 χρό­νια, προ­σλαμ­βά­νο­ντας επι­κου­ρι­κούς, με κορύ­φω­ση την πανδημία.

Εδώ και 15 χρό­νια “δαγκώ­νουν” κομ­μά­τι από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό κάθε χρό­νο, στε­ρώ­ντας τα Νοσο­κο­μεία ακό­μα και σε φάρ­μα­κα και στοι­χειώ­δες υγειο­νο­μι­κό υλι­κό. Οι “χορη­γί­ες” των εφο­πλι­στών και των δια­φό­ρων επι­χει­ρη­μα­τιών είναι ένα μικρό “δωρά­κι”, σε αντάλ­λαγ­μα των γιγα­ντιαί­ων επι­χο­ρη­γή­σε­ων και φοροαπαλλαγών.

Από τις αρχές της 10ετίας του 90 ξεκί­νη­σαν οι περι­βό­η­τες εργο­λα­βί­ες στην καθα­ριό­τη­τα, τη σίτι­ση, τη φύλα­ξη με τους εργο­λά­βους να λυμαί­νο­νται κρα­τι­κό χρή­μα και τους εργα­ζό­με­νους να στε­νά­ζουν. Μετά ήρθαν οι ατο­μι­κές συμ­βά­σεις που δήθεν θα μετα­τρέ­πο­νταν σε αορί­στου χρό­νου. Μεγά­λη απά­τη. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΥΛΟΓΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ και το φαγο­πό­τι συνεχίζεται.

Οι εργο­λα­βί­ες μαζί με το σφι­χτό ενα­γκα­λι­σμό των Νοσο­κο­μεί­ων από τις πολυ­ε­θνι­κές του φαρ­μά­κου και του εξο­πλι­σμού έχουν εδώ και χρό­νια μετα­τρέ­ψει τα λεγό­με­να “Δημό­σια” Νοσο­κο­μεία και ΚΥ σε ένα γιγα­ντιαίο δίκτυο Σύμπρα­ξης Δημο­σί­ου – Ιδιω­τι­κού Τομέα Υγεί­ας (ΣΔΙΤ), σαν γνή­σιες επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονά­δες με στό­χο το κέρ­δος από τη τσέ­πη των εργα­ζο­μέ­νων. Από το 2010 μέχρι σήμε­ρα η μεσο­σταθ­μι­κή συμ­με­το­χή των ασθε­νών σε φάρ­μα­κα από το 9% έφτα­σε αισί­ως το 30%.

Μην μας πουν κάποιοι δήθεν προ­ο­δευ­τι­κοί ότι είναι “αθώ­οι του αίμα­τος” για­τί αυτοί εγκαι­νί­α­σαν το πρώ­το Νοσο­κο­μείο Α.Ε. Στη Σαντο­ρί­νη και τώρα το γενι­κεύ­ει η Ν.Δ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέ­ρω­σε το 2018 τα DRGS που μετα­τρέ­πουν 18 Νοσο­κο­μεία σε πλή­ρεις επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονά­δες και τώρα γενικεύεται.

Κορύ­φω­ση της σαπί­λας είδα­με στα χρό­νια της παν­δη­μί­ας, όπου ο πλη­θυ­σμός και οι υγειο­νο­μι­κοί κυριο­λε­κτι­κά υπέ­φε­ραν, ενώ οι κλι­νι­κάρ­χες και τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα, ως άλλοι μαυ­ρα­γο­ρί­τες θησαύ­ρι­σαν και με κρα­τι­κό χρήμα.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν/ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΟ. 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ  ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ  ΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ, Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΣΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΝΔΗΜΙΑ!!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ.

Αν κάτι έχει απο­μεί­νει από τους αγώ­νες τόσων δεκα­ε­τιών είναι η πλή­ρης και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση που είναι μια μικρή απα­ντο­χή και για τους υγειο­νο­μι­κούς και για τους ασθενείς.

ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΗ!

Ο κάθε για­τρός θα τρέ­χει όλη μέρα στο νοσο­κο­μείο και στο ιατρείο ή την ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή για πελά­τες και ο ασθε­νής θα πλη­ρώ­νει αδρά, ακό­μα πιο πολ­λά από σήμερα.

Η συνεί­δη­σή μας, ο όρκος στον Ιππο­κρά­τη και στο Λαό μας, οι αγώ­νες που έχου­με κάνει τα τελευ­ταία 50 χρό­νια για απο­κλει­στι­κά Δημό­σιο Δωρε­άν Σύστη­μα Υγεί­ας ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΟΛΙΓΩΡΟΥΜΕ!

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για τους για­τρούς του ΕΣΥ δεν είναι ένα μέτρο που αφο­ρά κυί­ως τους για­τρούς αλλά το λαό. ΕΠΙΣΗΜΑ πλε­όν θα γίνο­νται βορά στους μεγά­λους ιδιω­τι­κούς ομί­λους όλοι οι ασθενείς

Κάθε σύλ­λο­γος κάθε γει­το­νία κάθε σωμα­τείο να περά­σει σε μαχη­τι­κή αντε­πί­θε­ση. Ο κάθε τίμιος για­τρός που θέλει να συν­δυά­σει την προ­σφο­ρά στην κοι­νω­νία και στην επι­στή­μη, με μία ήρε­μη οικο­γε­νεια­κή ζωή, με συν­θή­κες εργα­σί­ας και αμοι­βές ανθρώ­πι­νες, πρέ­πει να είναι ο πρώ­τος που θα λιθο­βο­λή­σει το τερα­τούρ­γη­μα, θα εμπο­δί­σει την ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ. Μόνο έτσι θα μπο­ρεί, μέσα στην σπου­δαία κοι­νω­νι­κή του απο­στο­λή, να έχει χρό­νο να απο­λαύ­σει στη ζωή του και κανέ­να ηλιο­βα­σί­λε­μα στο Σούνιο…

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο