Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Σιώρας: Ευχαριστήριο και υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα

Η θέση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου επι­φορ­τί­ζει με νέα καθή­κο­ντα για τη δυνα­μι­κή υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και ειδι­κό­τε­ρα του κοι­νω­νι­κού αγα­θού της υγεί­ας,  την οποία υπη­ρε­τώ ως για­τρός και συν­δι­κα­λι­στής για δεκα­ε­τί­ες. Για τους κομ­μου­νι­στές είναι μια θέση ευθύ­νης για το δίκιο, πραγ­μα­τι­κά των πολ­λών, και όχι θέση «ανταλ­λα­κτι­κής αξίας».

Μαζί με τους άλλους συμ­βού­λους της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης θα συγκρο­τή­σου­με ένα ακό­μα μετε­ρί­ζι στα εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, που υπήρ­ξαν οι πρω­τα­γω­νι­στές των μνη­μο­νί­ων και των βάρ­βα­ρων, αντι­λαϊ­κών μέτρων. Η κατα­δί­κη αυτών των πολι­τι­κών μπο­ρεί να εκφρα­στεί με ψήφο στο ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της  7ης Ιού­λη 2019.

Ευχα­ρι­στώ για τη στή­ρι­ξη στους συν­δυα­σμούς του ΚΚΕ στις Περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές. Καλό βόλι στις εθνι­κές εκλογές.

ΗΛΙΑΣ Π. ΣΙΩΡΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο