Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Σιώρας: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ

31-08-2021: Κεί­με­νο – Απά­ντη­ση της Α΄ΥΠΕ προς τον υπο­γρά­φο­ντα εθε­λο­ντή συντα­ξιού­χο καρ­διο­λό­γο που ζήτη­σε να προ­σφέ­ρει άμι­σθη υπη­ρε­σία στον Ευαγ­γε­λι­σμό στα πλαί­σια νομο­θε­σί­ας, για την αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας:

«Εν όψει ομα­λο­ποί­η­σης των συν­θη­κών και του ευρύ­τε­ρου σχε­δια­σμού για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας covid-19, οι μονά­δες υγεί­ας δεν εμφα­νί­ζουν μη ελεγ­χό­με­νες αυξη­τι­κές τάσεις περι­στα­τι­κών, για τα οποία καθί­στα­ται ανα­γκαία η περαι­τέ­ρω παρά­τα­ση απα­σχό­λη­σης πλειό­νων ειδι­κο­τή­των προ­σω­πι­κού το οποίο επι­θυ­μεί να συμ­βάλ­λει εθελοντικά».

Το κεί­με­νο προ­φα­νώς εκφρά­ζει πλή­ρως τις εκτι­μή­σεις του Υπ. Υγεί­ας για την πανδημία.

01-09-2021: Βγαί­νουν σε ανα­στο­λή 5500 υγειο­νο­μι­κοί, χωρίς να προ­βλε­φθεί η τοπο­θέ­τη­σή τους σε χώρους εργα­σί­ας χωρίς συγ­χρω­τι­σμό και χωρίς να προ­σλη­φθεί προ­σω­πι­κό, παρά ελά­χι­στοι με 3μηνες συμ­βά­σεις. Και ενώ το 4ο κύμα ήταν που ολο­φά­νε­ρα προ των πυλών η κυβέρ­νη­ση μιλού­σε για «ομα­λο­ποί­η­ση». Η βόρεια Ελλά­δα «έβρα­ζε» απ΄την παν­δη­μία και τα νοσο­κο­μεία της έμει­ναν αθω­ρά­κι­στα. Ανα­κοι­νώ­θη­καν μέτρα … μέτρα … μέτρα ατο­μι­κής ευθύ­νης ενώ η παν­δη­μία εκάλπαζε.

07-10-2021: Δελ­τίο τύπου του Υπ. Υγεί­ας ανα­φέ­ρει: «Η πίε­ση στο σύστη­μα υγεί­ας φαί­νε­ται να είναι στα­θε­ρή» και «Η παγκό­σμια επι­δη­μιο­λο­γι­κή εικό­να μας δεί­χνει πλέ­ον ότι μέσω του εμβο­λια­σμού, η έντα­ση της παν­δη­μί­ας είναι ελεγ­χό­με­νη και η πίε­ση στα συστή­μα­τα υγεί­ας είναι πολύ περισ­σό­τε­ρο διαχειρήσιμη».

Έτσι μας καθη­σύ­χα­ζαν για να μην ξοδέ­ψουν ούτε ένα ευρώ για την υγεία, την ώρα που θριαμ­βο­λο­γού­σαν για τον του­ρι­σμό με τα ξεχει­λω­μέ­να πρω­τό­κολ­λα, τα Γαλ­λι­κά αερο­πλά­να και τις φρε­γά­τες, για τη νέα στρα­τιω­τι­κή συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ εκτα­μιεύ­ο­ντας από τον ιδρώ­τα του λαού πολ­λά δις, όπως εκτα­μί­ευ­σε και η προη­γού­με­νη κυβέρνηση.

Να όμως που κατέ­χου­με ως χώρα το θλι­βε­ρό ρεκόρ των θανά­των ανά εκα­τομ­μύ­ριο πλη­θυ­σμού πανευρωπαϊκά.!!

Κύριοι της κυβέρ­νη­σης κατη­γο­ρεί­τε την ΟΕΝΓΕ και τα σωμα­τεία των υγειο­νο­μι­κών, ότι είναι ανεύ­θυ­νοι, ότι εκφρά­ζουν «ασέ­βεια» όταν χαρα­κτη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή σας στην υγεία εγκλη­μα­τι­κή. «Εγκλη­μα­τι­κό» είναι να καθη­συ­χά­ζεις το λαό τον Αύγου­στο, να τον κοι­μί­ζεις το Σεπτέμ­βριο να τον κοροϊ­δεύ­εις κατά­μου­τρα τον Οκτώ­βρη και ξαφ­νι­κά!! αρχές Νοέμ­βρη να βομ­βαρ­δί­σεις το λαό και τους υγειο­νο­μι­κούς με τις πομπώ­δεις εκφρά­σεις του τύπου: προ των πυλών η επι­στρά­τευ­ση των υγειο­νο­μι­κών, προ των πυλών η «ψευ­το­ε­πί­τα­ξη» κάποιων ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών (με το αζη­μί­ω­το βέβαια για τους κλινικάρχες).

Όταν οι κραυ­γές των ηρώ­ων για­τρών και νοση­λευ­τών ζητού­σαν προ­σω­πι­κό, κλί­νες ΜΕΘ, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση για­τί είμα­στε σε πόλε­μο, στέλ­να­τε την ορντι­νά­τσια σας, τους διοι­κη­τί­σκους των Νοσο­κο­μεί­ων, στέλ­να­τε ΜΑΤ στις περι­φρου­ρη­μέ­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες τους, βγά­ζα­τε χολή σε κάθε διεκ­δί­κη­ση μέσα από ελεγ­χό­με­να ΜΜΕ και όλοι μαζί θέλα­τε να κατα­πνί­ξε­τε ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΖΕ Ο ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΑ SUPER MARKET ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ: Ότι η υγεία δεν πρέ­πει να είναι εμπόρευμα.

Εσείς, το σύστη­μά σας, μέσα στους χαλε­πούς και­ρούς, με τα πανά­κρι­βα test με τις ελά­χι­στες κρα­τι­κές δαπά­νες, με τα δωρά­κια στους κλι­νι­κάρ­χες, με τις ελά­χι­στες προ­σλή­ψεις κ.λπ. φέρα­τε πολ­λά κέρ­δη στους εμπό­ρους της υγεί­ας, στέλ­νο­νται με την πολι­τι­κή σας χιλιά­δες ασθε­νείς στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες των κλι­νι­κών. Στους 16000 και πλέ­ον συναν­θρώ­πους μας που χάθη­καν, είναι πολ­λοί που δεν πρό­λα­βαν οι εξου­θε­νω­μέ­νοι για­τροί να δια­σω­λη­νώ­σουν, είναι άλλοι που παρέ­μει­ναν δια­σω­λη­νω­μέ­νοι εκτός ΜΕΘ, άλλοι που δεν ενη­με­ρώ­θη­καν όπως και όταν έπρε­πε για την αξία του εμβο­λί­ου, λόγω τρα­γι­κής υπο­στε­λέ­χω­σης των δομών της Π.Φ.Υ., άλλοι για­τί βλέ­πο­ντας την κόλα­ση στα Νοσο­κο­μεία δεν τα πλη­σί­α­σαν για­τί είχαν μετα­τρα­πεί σε νοσο­κο­μεία μίας νόσου.

Αν η κατά­στα­ση συνε­χι­στεί χωρίς δρα­στι­κά μέτρα ενί­σχυ­σης των Δημό­σιων δομών υγεί­ας, χωρίς επί­τα­ξη ιδιω­τι­κού τομέα (χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση) χωρίς ενί­σχυ­ση της Π.Φ.Υ. τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα είναι πολύ τρα­γι­κά. Ο λαός αυτά πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σει, να εφαρ­μό­σει ο ίδιος ο λαός. Για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό και στις συν­θή­κες υγειο­νο­μι­κού πολέ­μου, όπως έκα­νε με τις πυρ­κα­γιές και τις άλλες φυσι­κές κατα­στρο­φές. Οι κυβερ­νή­σεις που υπη­ρε­τούν το βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα έχουν άλλες προ­τε­ραιό­τη­τες. Αυτή η κατά­στα­ση δεν πρέ­πει να συνεχιστεί.

Ο Λαός δεν μπο­ρεί να μένει δεμέ­νος πισθάγκωνα.
Όταν σε «κολ­λά­νε στον τοί­χο» ή επα­να­στα­τείς ή παρα­δί­νε­σαι αμαχητί.
Δια­λέ­γου­με το πρώτο!!

Η. Σιώ­ρας
Συντα­ξιού­χος Ιατρός

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο