Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Σταμέλος 🚩συζήτηση με τις γυναίκες της Καισαριανής

Την Τετάρ­τη 8 Μαΐ­ου ο Δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος και εκ νέου υπο­ψή­φιος συζή­τη­σε μαζί με γυναί­κες από την Και­σα­ρια­νή. Στο κάλε­σμα αντα­πο­κρί­θη­καν δεκά­δες γυναί­κες όλων των ηλι­κιών, εργα­ζό­με­νες, συντα­ξιού­χες, άνερ­γες, νέες μητέρες.

Στην ομι­λία του ο Δήμαρ­χος στά­θη­κε στις πρω­το­βου­λί­ες που έχει πάρει η Δημο­τι­κή Αρχή της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης για να στη­ρί­ξει τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, να δώσει ανά­σες και ελπί­δα. Τόνι­σε ότι η λογι­κή της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης είναι ότι ο Δήμος πρέ­πει να είναι στή­ριγ­μα στην πάλη του λαού, να παλεύ­ει μαζί του για όλα όσα δικαιού­ται και με αυτό πορεύ­τη­κε τα πέντε αυτά χρό­νια στη διοί­κη­ση του Δήμου.

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε στην προ­σπά­θεια της Δημο­τι­κής Αρχής να στη­ρί­ξει τα νέα ζευ­γά­ρια και τους γονείς, βάζο­ντας στο επί­κε­ντρό της τα παι­διά και τη νεο­λαία. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως ανέ­φε­ρε, στο Δήμο όλα τα παι­διά βρί­σκουν θέση στους παι­δι­κούς σταθ­μούς με σωστές ανα­λο­γί­ες παι­διών – εκπαι­δευ­τι­κών και βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού, ενώ οι οικο­γέ­νειες με εισό­δη­μα έως 25.000 ευρώ, έχουν απαλ­λα­γεί από τα τροφεία.

2019 05 Σταμέλος Γυναίκες

Στά­θη­κε και στις υπό­λοι­πες παρεμ­βά­σεις που έχουν υλο­ποι­η­θεί όπως η ανα­κα­τα­σκευή των παι­διών χαρών, οι εκτε­τα­μέ­νες εργα­σί­ες συντή­ρη­σης των σχο­λι­κών κτη­ρί­ων του Δήμου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1,3εκ ευρώ, εργα­σί­ες εκκρε­μού­σαν για δεκαετίες.

Τέλος, κάλε­σε τις γυναί­κες της Και­σα­ρια­νής να υπε­ρα­σπι­στούν όλα όσα μαζί κατά­φε­ραν και να ανα­δεί­ξουν για άλλη μια φορά δημο­τι­κή αρχή μαχη­τι­κή και πρω­το­πό­ρα, να υπερ­ψη­φί­σουν το ψηφο­δέλ­τιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δήμο και στην Περι­φέ­ρεια, καθώς και του ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές.


pdf H συζή­τη­ση του Ηλία Στα­μέ­λου με τις γυναί­κες σε .pdf


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο