Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Την άλλη Κυριακή η Καισαριανή να έχει πάλι αγωνιστική δημοτική αρχή

Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χθη­κε τα απο­τε­λέ­σμα­τα του πρώ­του γύρου στην Και­σα­ρια­νή, που στέλ­νουν τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στον δεύ­τε­ρο γύρο, ο λαός της πόλης.

Την ώρα που ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής και εκ νέου υπο­ψή­φιος, μιλού­σε στους συγκε­ντρω­μέ­νους στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ήταν πρώ­τη με πάνω από 30% «το μεγα­λύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα που έχου­με φέρει στον πρώ­το γύρο στην Και­σα­ρια­νή μετά τον Π. Μακρή», όπως σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλ. Στα­μέ­λος ευχα­ρί­στη­σε «όλους όσοι έδω­σαν τη μάχη μέχρι σήμε­ρα άτο­μο το άτο­μο. Είμα­στε στο δεύ­τε­ρο γύρο. Πάμε, λοι­πόν, την επό­με­νη βδο­μά­δα, με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη προ­σπά­θεια, με συμ­με­το­χή όλων, σπί­τι το σπί­τι, πόρ­τα την πόρ­τα, έτσι ώστε την άλλη Κυρια­κή αυτή την ώρα να έχει η Και­σα­ρια­νή πάλι δημο­τι­κή αρχή αγω­νι­στι­κή, δημο­τι­κή αρχή τη “Λαϊ­κή Συσπείρωση”.

Δεν αφή­νου­με τίπο­τα. Με επι­χει­ρή­μα­τα, με τη δου­λειά μας, με το έργο μας. Δεν αφή­νου­με κανέ­ναν άνθρω­πο. Είτε μας ψήφι­σε σε αυτές τις εκλο­γές, είτε ψήφι­σε άλλους συν­δυα­σμούς και τους αντί­πα­λους συν­δυα­σμούς. Να τους εξη­γή­σου­με για­τί πρέ­πει να συνε­χι­στεί αυτή η πορεία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο