Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 🚩 Κοιτάμε στα μάτια το Λαό της Καισαριανής

«Δημιουρ­γή­σα­με δυνα­τό­τη­τες για να στη­ρι­χτούν οι ανά­γκες του λαού της πόλης πιο απο­φα­σι­στι­κά και έχουν εξα­σφα­λι­στεί έργα που θα υλο­ποιού­νται στην πόλη μας για τα επό­με­να δύο χρό­νια», δηλώ­νει ο δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος στη συνέ­ντευ­ξη του στην εφη­με­ρί­δα ΖΩ2, κάνο­ντας απο­λο­γι­σμό της θητεί­ας του. Παράλ­λη­λα, ανα­φέ­ρε­ται στις προ­τε­ραιό­τη­τες της επό­με­νης ημέ­ρας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τη δέσμευ­ση του ΚΚΕ απέ­να­ντι στις λαϊ­κές ανά­γκες και καλεί τους Και­σα­ρια­νιώ­τες να επι­βε­βαιώ­σουν έμπρα­κτα την ανα­γνώ­ρι­ση τους προς το έργο του


(ΖΩ2) Κύριε δήμαρ­χε έχου­με μπει στην τελευ­ταία εβδο­μά­δα της προεκλογι­κής περιό­δου. Τι εισπράτ­τε­τε από τον κόσμο;

 • Κύριε Πολύ­ζο, εισπράτ­του­με την ανα­γνώ­ρι­ση του Και­σα­ρια­νιώ­τι­κου λαού και μάλι­στα από ανθρώ­πους που προ­έρ­χο­νται και από άλλους πολι­τι­κούς χώρους, που για πρώ­τη φορά θα κάνουν το βήμα να στη­ρί­ξουν το ψηφο­δέλ­τιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης. Είναι εργα­ζό­με­νοι, άνερ­γοι, αυτοαπασχολού­μενοι, νεο­λαί­οι, που βρή­καν στή­ριγ­μα και απο­κού­μπι στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα τους, στον αγώ­να τους για να ζήσουν καλύτερα.
 • Ανα­γνω­ρί­ζουν ότι ξεχρε­ώ­σα­με οφει­λές του Δήμου προς ασφα­λι­στι­κά ταμεία, εργα­ζό­με­νους και προ­μη­θευ­τές, βγάζο­ντας τον από την κατά­στα­ση χρε­ο­κο­πί­ας που βρι­σκό­ταν χωρίς να αυξή­σου­με τα δημο­τι­κά τέλη. Αντί­θε­τα τα μειώ­σα­με για τις ευπα­θείς κοι­νω­νι­κές ομά­δες.
 • Ανα­γνω­ρί­ζουν ότι θέσα­με ως πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα την πρό­σβα­ση όλων των παι­διών στους παι­δι­κούς σταθ­μούς στην πόλη μας με σύγ­χρο­νες προδιαγρα­φές, απαλ­λάσ­σο­ντας την πλειο­ψη­φία των νέων οικο­γε­νειών από τροφεία.
 • Ότι πήρα­με πρω­το­βου­λί­ες για δωρε­άν ποιο­τι­κό αθλη­τι­σμό, πολι­τι­σμό και αντι­πα­λέ­ψα­με την ναρ­κο­κουλ­τού­ρα
 • Ότι διεκ­δι­κή­σα­με τα σοβα­ρά έργα υπο­δο­μής που έχει ανά­γκη η πόλη, όπως η απο­χέ­τευ­ση χωρίς να χρε­ω­θούν τέλος σύνδε­σης οι κάτοι­κοι, η ολο­κλή­ρω­ση του Βιο­κλι­μα­τι­κού παι­δι­κού σταθ­μού, τα έργα για τα σχο­λεία μας που εκκρε­μού­σαν για δεκα­ε­τί­ες, η ανα­κα­τα­σκευή του συνό­λου των παι­δι­κών χαρών, τα έργα ασφαλ­τό­στρω­σης και τα έργα ανά­πλα­σης πρα­σί­νου, αθλη­τι­κών χώρων κ ά.
 • Ότι δεν προ­χώ­ρη­σε κανέ­νας πλει­στη­ρια­σμός και κατά­σχε­ση λογα­ρια­σμού από τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες σε αντί­θε­ση με διπλα­νούς δήμους
 • Ο λαός της πόλης έχει δια­μορ­φώ­σει κρι­τή­ρια για να μας κρί­νει όλους και σε αυτό συνέ­βα­λε η έγνοια μας να συγκεντρώσου­με την γνώ­μη του και τις παρα­τη­ρή­σεις του, να τον ενημερώ­νουμε σε κάθε μας βήμα.
 • Επι­μέ­να­με στις ετή­σιες συγκεντρώ­σεις απο­λο­γι­σμού της δημο­τι­κής αρχής, τις δεκά­δες συγκε­ντρώσεις στις γει­το­νιές, τα ανοι­χτά δημο­τι­κά συμ­βού­λια, τις συνα­ντή­σεις με όλους τους φορείς της πόλης.
 • Δεν θυμηθή­καμε την πόλη λίγο πριν τις εκλο­γές.
 • Αυτή η συμπό­ρευ­ση του κόσμου της συνοι­κί­ας μας γεμί­ζει αισιο­δο­ξία, όχι μόνο για το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών, αλλά και για την επό­με­νη μέρα και την καθη­με­ρι­νή μάχη που θα συνε­χί­ζου­με να δίνου­με οπό κοι­νού ενά­ντια στις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές.

(ΖΩ2) Αρκε­τές φορές έχου­με συζη­τή­σει για το έργο της δημο­τι­κής αρχής. Αν επα­νε­κλε­γεί­τε ποιες είναι οι προ­τε­ραιό­τη­τες σας;

 • Έχου­με πλέ­ον απο­κτή­σει πολύ μεγα­λύ­τε­ρη εμπει­ρία, αλλά και έχου­με δημιουρ­γή­σει με τερά­στιο κόπο και προ­σπά­θεια αυτά τα χρό­νια μια δια­φο­ρε­τι­κή εικό­να στο Δήμο Καισαριανής.
 • Δημιουρ­γή­σα­με δυνα­τό­τη­τες για να στη­ρι­χτούν οι ανά­γκες του λαού της πόλης πιο απο­φα­σι­στι­κά και έχουν εξα­σφαλιστεί έργα που θα υλο­ποιού­νται στην πόλη μας για τα επό­με­να δύο χρό­νια, όπως η αντι­κα­τά­στα­ση του ηλεκτροφω­τισμού, η κατα­σκευή του Κέντρου Ημε­ρή­σιας Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων, η ανα­κα­τα­σκευή των ανοι­χτών αθλη­τι­κών χώρων, αντι­πλημ­μυ­ρι­κό έργο στη Θεο­λό­γου, νέες ασφαλτο­στρώσεις κ.ά.
 • Σε προ­τε­ραιό­τη­τα μπαί­νει σίγου­ρα η διεκδίκη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης για την ανα­βάθ­μι­ση του Σκο­πευ­τη­ρί­ου σύμ­φω­να με τη μελέ­τη που ήδη εκπονείται.
 • Γνω­ρί­ζου­με καλά ότι τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν τους δήμους και συνο­λι­κά την κοι­νω­νία, όπως είναι η μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, οι τερά­στιες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, οι κατα­σχέ­σεις και οι πλει­στη­ρια­σμοί, το ξεπού­λη­μα της δημοτι­κής περιου­σί­ας ή η δήθεν αξιο­ποί­η­ση της, η φτω­χο­ποί­η­ση μεγά­λου κομ­μα­τιού του λαού μας ή η περι­θω­ριο­ποί­η­ση της νέας γενιάς θα συνε­χι­στούν.
 • Γι’ αυτό η προ­σο­χή μας θα στρα­φεί ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά στην κινη­το­ποί­η­ση του λαού γι’ αυτά τα προ­βλή­μα­τα και ης τοπι­κές τους εκφρά­σεις, όπως είναι το κυκλο­φο­ρια­κό, το συγκοι­νω­νια­κό, η στή­ρι­ξη και ανα­βάθ­μι­ση των δημό­σιων υπο­δο­μών ίο πάρ­κο και οι πλα­τείες που κιν­δυ­νεύ­ουν από το υπερ­τα­μείο, η διεύ­ρυν­ση του σχο­λι­κού δικτύ­ου, η παρα­πέ­ρα στή­ρι­ξη των αδύ­να­μων ομά­δων και της νεολαίας.

(ΖΩ2) Έχουν πλέ­ον δια­μορ­φω­θεί τα προ­γράμ­μα­τα και οι προ­τά­σεις και των άλλων παρα­τά­ξε­ων. Τι σχο­λιά­ζε­τε πάνω σε αυτά;

 • Οι παρα­τά­ξεις που διεκ­δι­κούν την ψήφο του Και­σα­ρια­νιώ­τη πέντε χρό­νια τώρα στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο δεν έκα­ναν καμία ουσια­στι­κή πρό­τα­ση.
 • Τώρα ξαφ­νι­κά όλοι τους ανα­κά­λυ­ψαν τα προ­βλή­μα­τα και έχουν έτοι­μες «λύσεις» για όλα!
 • Πίσω από τις επι­κοι­νω­νια­κές εκφρά­σεις και τις προ­τά­σεις καρ­μπόν που θα βρεί­τε σε όλα τα παρό­μοια προ­γράμ­μα­τα από άκρη σ’ άκρη της χώρος, που στή­νουν οι πλη­ρω­μέ­νοι συμ­βου­λά­το­ρες, πλα­σά­ρουν γνω­στές αντι­λαϊ­κές προ­τά­σεις ως «λύσεις».
 • Τη μετα­φο­ρά του ΕΝΦΙΑ και το παρα­πέ­ρα τοπι­κό χαρά­τσω­μα των δημο­τών, την αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες, τις αντερ­γα­τι­κές ΚΟΙΝΣΕΠ, τις ιδιωτικο­ποιήσεις και το ξεπού­λη­μα χώρων και υπο­δο­μών που αγωνί­στηκε για δεκα­ε­τί­ες ο λαός της Και­σα­ρια­νής να κατα­κτή­σει όπως το Σκο­πευ­τή­ριο, τα Ξύλι­να, η Καλο­πού­λα κά

26 Μάη να γεμίσουν οι κάλπες με κόκκινα γαρύφαλλα!

 • Κοι­νός τόπος όλων είναι ότι ξεπερ­νούν «μαγι­κά» όλες τις δυσκο­λί­ες που βάζει το αντι­λαϊ­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας των δήμων. Κι αυτό για­τί είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να υλο­ποι­ή­σουν αυτήν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή κατά γράμ­μα.
 • Η κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη Συνερ­γα­σία Πολι­τών την στή­ρι­ξε με νύχια και με δόντια όλα τα προη­γού­με­να χρόνια
 • Γι’ αυτό και αρνή­θη­κε να κατα­δι­κά­σει τα μνη­μό­νια, τους πλει­στη­ρια­σμούς, την παραχώ­ρηση δημο­τι­κών χώρων στο Υπερ­τα­μείο, το νόμο για τη δημι­ουργία χώρων Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης ναρκωτικών.
 • Ο κύριος Βοσκό­που­λος ξεκα­θα­ρί­ζει ότι δεν θα αντι­πο­λι­τευ­τεί καμία κυβέρ­νη­ση, για­τί και αυτός συμ­φω­νεί με την πολι­τι­κή τους. Γι’ αυτό έσπευ­σε να πάρει το χρί­σμα από το ΚΙΝΑΛ, το ΠΟΤΑΜΙ, τα στε­λέ­χη του παλιού δικομ­μα­τι­σμού που την στηρίζουν.
 • Η κυρία Γρα­φί­δου χλευά­ζει τους αγώ­νες και τα απο­τε­λέ­σμα­τα τους μιλώ­ντας ειρω­νι­κά ότι δεν είναι ο Δήμος «ντου­ντού­κα δια­μαρ­τυ­ρί­ας», για­τί η ίδια δεν έχει αγω­νι­στεί ποτέ για τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού.
 • Δεν λεί­πουν βέβαια τα καθρε­φτά­κια για ιθα­γε­νείς, η έκθε­ση ιδε­ών και τα διά­φο­ρα ευφάνταστα.
 • Αυτό όμως που κάνει εντύ­πω­ση είναι ότι όλοι τους γεμί­ζουν τα προ­γράμ­μα­τα τους με τα έργα τα οποία έχου­με εξα­σφα­λί­σει για την πόλη και ήδη έχουν δρο­μο­λο­γη­θεί, όπως η μελέ­τη για το Σκο­πευ­τή­ριο, ο ηλε­κτρο­φω­τι­σμός, το σχέ­διο για τη δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των κ.ά. εμφα­νί­ζο­ντας τα ως προ­τά­σεις τους.
 • Λίγη σεμνό­τη­τα δεν βλά­πτει ειδι­κά όταν προ­σπα­θείς να κοροϊ­δέ­ψεις τον κόσμο μιλώ­ντας για «χαμέ­να χρό­νια» και «μηδε­νι­κό απο­τύ­πω­μα» της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δήμο.

Τώρα ξαφνικά όλοι τους ανακάλυφαν τα προβλήματα

(ΖΩ2) Πριν από λίγες μέρες έλα­βα την απά­ντη­ση του κυρί­ου Βοσκό­που­λου στο σχό­λιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης σε άρθρο του. Έχε­τε να σχο­λιά­σε­τε τίποτα;

 • Μιλά­με για πρω­τό­γο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό. Όμως, κύριε Πολύ­ζο, εμάς δεν μας προ­κα­λεί καμία εντύ­πω­ση. Είναι η φυσι­κή κατρα­κύ­λα των ανθρώ­πων που στη­ρί­ζουν το σύστη­μα που για να αντι­πα­ρα­τε­θούν με το ΚΚΕ και τη συνέ­πεια του πρέ­πει να φθά­σουν στον ωμό αντι­κο­μου­νι­σμό, ανα­πα­ρά­γο­ντας ειδή­σεις από τις πιο μαύ­ρες φασι­στι­κές ιστο­σε­λί­δες και τον αυρια­νι­σμό του ’90
 • Ο λαός της Και­σα­ρια­νής θα δώσει τη δική του απά­ντη­ση.

(ΖΩ2)  Σε μια περί­ο­δο όπου όλοι εμφα­νί­ζο­νται ως ανε­ξάρ­τη­τοι, εσείς θεω­ρεί­τε προ­τέ­ρη­μα σας ότι στη­ρί­ζε­στε από το ΚΚΕ.

 • Εμείς ποτέ δεν κρύ­ψα­με από το λαό το ποιοι είμα­στε και τις ιδέ­ες μας. Δεν έχου­με εξάλ­λου κανέ­να λόγο για να το κάνου­με. Εμείς είμα­στε δεσμευ­μέ­νοι στο λαό και τις ανά­γκες του.
 • Το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ απο­τε­λεί­ται από ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να, γι’ αυτό απο­τε­λεί εγγύ­η­ση για την υπε­ρά­σπι­ση όλων των λαϊ­κών ανα­γκών.
 • Οι Και­σα­ρια­νιώ­τες έχουν πολ­λές απο­δεί­ξεις για αυτό, από την στά­ση και την περ­πα­τη­σιά των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων του Μανω­λί­δη, του Μακρή, του Κατη­μερ­τζή. Γνω­ρί­ζουν καλά ότι στην θητεία μας δεν ξεχω­ρί­σα­με το λαό της πόλης από το κόμ­μα που ψήφι­σε στις εκλο­γές. Αγω­νι­στή­κα­με για ό,τι αφο­ρά τη ζωή των λαϊ­κών στρω­μά­των, δεν υπο­τι­μή­σα­με τίπο­τα και καμία γνώμη.
 • Ήμα­σταν δημο­τι­κή αρχή όλων των Και­σα­ρια­νιω­τών.
 • Όλοι αυτοί που εμφα­νί­ζο­νται ως ανε­ξάρ­τη­τοι προ­σπα­θούν να κοροϊ­δέ­ψουν το λαό. Επε­δί­ω­ξαν να πάρουν την στή­ρι­ξη αυτών που υλο­ποί­η­σαν τα μνη­μό­νια, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, τη φορο­λη­στεία του λαού, την αρπα­γή όλων όσων με κόπους και αγώ­νες είχε κατακτήσει.
 • Οι ίδιοι έχουν δια­δρο­μή σε αυτά τα κόμ­μα­τα και υπο­ψή­φιους που είναι στε­λέ­χη τους.
 • Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημο­κρα­τία, το ΠΟΤΑΜΙ, τους στη­ρί­ζουν για­τί ξέρουν ότι δεν θα βάλουν εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή τους πολι­τι­κή, θα είναι συνο­δοι­πό­ροι τους.
 • Κάθε τίμιος άνθρω­πος έχει λόγους να νοιώ­θει απέ­χθεια νια το άσχη­μο αλι­σβε­ρί­σι που παί­χτη­κε γύρω οπό αυτόν το διαγωνισμό.

Είμαστε μικρή πόλη και το ξέρουμε όλοι. Καλούμε το λαό της πόλης στις εκλογές του Μαΐου να αναδείξει νια άλλη μια φορά δημοτική αρχή μαχητική» πρωτοπόρο, στήριγμα στην πάλη του λαού! Για να συνεχίσουμε στην ίδια ασυμβίβαστη πορεία, στον δρόμο της ελπίδας, της πάλης για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού!

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής blog

Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι: |> site |>FaceBook |> portal Δήμου Καισαριανής

Ισχυρό ΚΚΕ Παντού!

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο