Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλιθιότητα και απόγνωση…

Βρετανός μέτρησε κάθε συσκευή στο σπίτι του για να δει τι τον χρεώνει πολύ σε ρεύμα …

Η αύξηση της ενέργειας στα ύψη –αποτέλεσμα παιχνιδιών και ανταγωνισμών των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων, δεδομένη.

Όπως και το ότι μονα­δι­κοί ωφε­λη­μέ­νοι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της ενέρ­γειας που, στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” και της λεγό­με­νης “πρά­σι­νης μετά­βα­σης”, βλέπουν τα κέρ­δη τους να εκτι­νάσ­σο­νται.

Σε ότι μας αφο­ρά η κοροϊ­δία των επι­δο­τή­σε­ων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για τους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, πέρα από το ότι βγαί­νουν πάλι από τις τσέ­πες του ελλη­νι­κού λαού, τρο­φο­δο­τούν ουσια­στι­κά ένα “βαρέ­λι δίχως πάτο”, αφού δεν θίγουν στο ελά­χι­στο τις αιτί­ες της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας που θα αυξά­νει ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τους πανά­κρι­βους λογα­ρια­σμού ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και –φυσι­κά την κυβερ­νη­τι­κή πολιτική.

Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται…

Ένας εξ Αγγλί­ας – «σπίρ­το» ο άνθρω­πος, απο­φά­σι­σε –ακο­λου­θώ­ντας τις κυβερ­νη­τι­κές οδη­γί­ες της χώρας του για «οικο­νο­μία» να προ­μη­θευ­τεί μία συσκευή-μετρη­τή, ώστε να δει, πόσο τον χρε­ώ­νει η κάθε συσκευή που έχει στο σπί­τι του σε αδρά­νεια… (!!) –το δημο­σί­ευ­μα δε μιλά­ει για το πόσες λίρες την πλήρωσε.

Που ναι μεν είναι κλει­στές, αλλά δεν έχει βγά­λει την πρί­ζα ούτε έχει απο­μο­νώ­σει το ρεύ­μα με το κου­μπί του πολύ­μπρι­ζου ‑κλει­στή η συσκευή αλλά στην πρί­ζα, όπως πχ οι τηλε­ο­ρά­σεις μας (λει­τουρ­γία Stand By).

Ο Βρε­τα­νός, μάλι­στα μετέ­φε­ρε την ιστο­ρία του στο Reddit ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Δεν κιν­δυ­νεύ­ουν οι πιγκουί­νοι στην Ανταρ­κτι­κή από μένα»…

Ξεκί­νη­σε από τον φορ­τι­στή του κινη­τού !! ‑πιστεύ­ο­ντας ότι ξεχα­σμέ­νος στην πρί­ζα, θα τον χρέ­ω­νε πολύ σε ρεύ­μα, το έβγα­λε από την πρί­ζα –έκα­νε τα σχε­τι­κά στα­τι­στι­κά του, αλλά τζίφος

Η πενία τέχνες κατεργάζεται 

Κατέ­λη­ξε πως θα πρέ­πει ο κόσμος να προ­σέ­χει τις παλαιό­τε­ρες συσκευ­ές του πολύ, καθώς οι «σύγ­χρο­νοι –με τρο­φο­δο­τι­κά και μη, έχουν δια­κό­πτη λει­τουρ­γί­ας και αντλούν αμε­λη­τέα ποσό­τη­τα ενέργειας».

Αυτό λοι­πόν που είδε πως κάνει τη ζημιά, είναι ο φούρ­νος μικρο­κυ­μά­των. Από τότε που το διέ­γνω­σε είπε: «Είναι πλέ­ον απε­νερ­γο­ποι­η­μέ­νο στον τοί­χο όταν δεν χρησιμοποιείται».

..Και μετά «ξύπνη­σες» λέει ο λαός μας, αλλά μερι­κοί δε χαμπαρίζουν!

Κόστος σε ενέρ­γεια, μεγα­λύ­τε­ρο μάλι­στα από αυτό του φούρ­νου μικρο­κυ­μά­των, είδε πως του κάνει το Sky QTV του απο­κω­δι­κο­ποι­η­τή για κανά­λια στην τηλε­ό­ρα­ση: «δεν περί­με­να πάνω από 9 watt όταν κάθε­ται εκεί χωρίς να κάνει απο­λύ­τως τίπο­τα. Και τα δύο κου­τιά είναι σε “eco mode”». Αυτό που σκέ­φτε­ται πάντως, όπως είπε κλεί­νο­ντας, είναι «να βάλω τον ευρυ­ζω­νι­κό δρο­μο­λο­γη­τή μου και τον δια­κό­πτη ethernet σε ένα χρο­νο­δια­κό­πτη. Ένας χρο­νο­δια­κό­πτης κοστί­ζει περί­που 7 λίρες και θα κάνω από­σβε­ση σε λιγό­τε­ρο από ένα μήνα, αν μένουν κλει­στά για 8 ώρες».

…Εκκο­λα­πτό­με­νος επιχειρηματίας

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

KKE ΚΚΕ pdf

Δείτε το Φυλλάδιο του ΚΚΕ
«Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, μονιμοποιούνται αυξήσεις φωτιά για τον λαό!» 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο