Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλιοφάνεια αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας

Την Κυρια­κή σε ολό­κλη­ρη, σχε­δόν, τη χώρα αρχι­κά ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις. Τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας, ωστό­σο, οι νεφώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά θα αυξη­θούν δίνο­ντας όμβρους και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια και, από αργά το από­γευ­μα, σε νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαίου.

Τα φαι­νό­με­να στα ηπει­ρω­τι­κά θα συνο­δευ­τούν τοπι­κά από χαλα­ζο­πτώ­σεις, ενώ στη Βόρεια Ελλά­δα τα φαι­νό­με­να θα είναι περισ­σό­τε­ρο έντο­να. Αυξη­μέ­νη εμφα­νί­ζε­ται η πιθα­νό­τη­τα για χαλά­ζι μετρί­ου μεγέ­θους σε περιο­χές της Μακεδονίας.

Η θερ­μο­κρα­σία σε περαι­τέ­ρω άνο­δο, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 5 έως 29 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 7 έως 32, στην Ήπει­ρο από 9 έως 30 βαθ­μούς στη Θεσ­σα­λία από 8 έως 33, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 10 έως 34 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 13 έως 29 και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 14 έως 29 βαθ­μούς, ενώ στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 31–32 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι σε ολό­κλη­ρη τη χώρα θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 4–5 Μπο­φόρ, ενώ στα νοτιό­τε­ρα τμή­μα­τα του Αιγαί­ου, στον Κοριν­θια­κό και στο Θρα­κι­κό οι εντά­σεις των ανέ­μων ενδέ­χε­ται πρό­σκαι­ρα να φτά­σουν τοπι­κά τα 6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με τοπι­κές νεφώ­σεις τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα νότιοι με ίδιες εντά­σεις. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες τις θερ­μές ώρες θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν παρο­δι­κές βρο­χές και πρό­σκαι­ρες καται­γί­δες. Υπαρ­κτή είναι η πιθα­νό­τη­τα πρό­σκαι­ρης χαλα­ζό­πτω­σης. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 2–4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο