Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλιοφάνεια σήμερα με αραιές νεφώσεις — Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα στην Κρή­τη το πρωί ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών κατά κύριο λόγια στα ορει­νά, ενώ στη συνέ­χεια ανα­μέ­νε­ται ηλιοφάνεια.

Στην υπό­λοι­πη χώρα θα υπάρ­χει ηλιο­φά­νεια με αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα. Η ορα­τό­τη­τα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και νότια και, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 6 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 11 έως 26, στη Θεσ­σα­λία από 15 έως 28, στην Ήπει­ρο από 10 έως 28, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά από 15 έως 29, στη Δυτι­κή Στε­ρεά από 13 έως 27, στην Πελο­πόν­νη­σο από 14 έως 29, στα νησιά του Ιονί­ου από 12 έως 28, στα νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 16 έως 30, στις Κυκλά­δες από 18 έως 29, στα Δωδε­κά­νη­σα από 22 έως 30 και στην Κρή­τη από 15 έως 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στις Κυκλά­δες και στα νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου η ελά­χι­στη ανα­μέ­νε­ται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 Μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα εξα­σθε­νή­σουν και από το από­γευ­μα θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 Μπο­φόρ. Στο Κεντρι­κό Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις έως 3 Μπο­φόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 Μπο­φόρ, όμως από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς έως βορειο­δυ­τι­κούς 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές νεφώ­σεις έως το μεση­μέ­ρι. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 Μπο­φόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν μετα­βαλ­λό­με­νοι έως 3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 22 έως 29 βαθ­μούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 Μπο­φόρ, όμως το μεση­μέ­ρι κι από­γευ­μα θα γίνουν πρό­σκαι­ρα νότιοι 2 έως 4 Μπο­φόρ. Η ορα­τό­τη­τα έως το πρωί θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κυμαν­θεί από 17 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο