Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλιούπολη: Οικογενειακή τραγωδία το επικρατέστερο σενάριο πίσω από τους θανάτους μητέρας και γιου

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη είναι η έρευ­να της ΕΛΑΣ για την εξι­χνί­α­ση των θανά­των μιας 63χρονης μητέ­ρας και του 36χρονου γιου, που εντο­πί­στη­καν χθες το βρά­δυ νεκροί στο δια­μέ­ρι­σμα τους στην Ηλιού­πο­λη, φέρο­ντας τραύ­μα­τα στο κεφά­λι από όπλο.

Οι αστυ­νο­μι­κοί φαί­νε­ται να έχουν απο­κλεί­σει, προς το παρόν, το ενδε­χό­με­νο της ληστεί­ας αφού δεν υπήρ­χαν ίχνη παρα­βί­α­σης στο δια­μέ­ρι­σμα, ενώ βρέ­θη­καν άθι­κτα τιμαλ­φή και χρήματα.

Το επι­κρα­τέ­στε­ρο σενά­ριο, σύμ­φω­να με τα μέχρι τώρα στοι­χεία που έχει στη διά­θε­ση του Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών, είναι αυτό της οικο­γε­νεια­κής τρα­γω­δί­ας. Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, το πιθα­νό­τε­ρο είναι ο γιος να πυρο­βό­λη­σε την άτυ­χη μητέ­ρα στο κεφά­λι, που βρέ­θη­κε φορώ­ντας τα ρού­χα της καθι­σμέ­νη στην πολυ­θρό­να, και μετά να αυτοκτόνησε.

Το σενά­ριο της τρα­γω­δί­ας ενι­σχύ­ουν και τα ευρή­μα­τα της ιατρο­δι­κα­στι­κής έρευ­νας αφού δια­πι­στώ­θη­κε ότι η μητέ­ρα είχε πεθά­νει 48 ώρες πριν τον γιο της.

Επί­σης όπως έδει­ξε η αστυ­νο­μι­κή έρευ­να ο 36χρονος, που έφε­ρε τραύ­μα στο μάγου­λο από σφαί­ρα, βρέ­θη­κε σε δια­φο­ρε­τι­κό σημείο από εκεί που πυρο­βο­λή­θη­κε και συγκε­κρι­μέ­να βρέ­θη­κε γυμνός πάνω στο κρε­βά­τι της μητέ­ρας του. Οι αρχές εκτι­μούν ότι ο 36χρονος αφού αυτο­πυ­ρο­βο­λή­θη­κε κατά­φε­ρε να περ­πα­τή­σει μερι­κά μέτρα και να πάει από το σαλό­νι στο υπνο­δω­μά­τιο, ενώ έτσι εξη­γεί­ται και το πώς βρέ­θη­κε η καρα­μπί­να σε δια­φο­ρε­τι­κό σημείο από τις σορούς.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές την ορι­στι­κή απά­ντη­ση στο ποιος πυρο­βό­λη­σε ανα­μέ­νε­ται να δώσουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια της ΕΛΑΣ, όπου ελέγ­χουν αν υπάρ­χει πυρί­τι­δα στα χέρια του 36χρονου και αν είναι τα δικά του δακτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα πάνω στην καραμπίνα.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο