Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλ. Κασιδιάρης: Ο άνθρωπος του Μιχαλολιάκου για όλες τις δουλειές

Εφτα­σε η ώρα της απο­λο­γί­ας για τον Ηλία Κασι­διά­ρη, το πιστό πρω­το­πα­λί­κα­ρο του Αρχη­γού που έχει φρο­ντί­σει εδώ και χρό­νια να δώσει εκα­το­ντά­δες… πει­στή­ρια για τη ναζι­στι­κή του ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση: η σβά­στι­κα στο μπρά­τσο, τα κυνη­γε­τι­κά όπλα που μετέ­τρε­ψε σε πυρο­βό­λα, το χτύ­πη­μα στη Λιά­να Κανέλ­λη, η στρα­τιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση στε­λε­χών υπό τις εντο­λές του και η ενορ­χή­στρω­ση του άγριου ρατσι­στι­κού πογκρόμ στην Αθή­να το 2011 είναι λίγα μόνο κομ­μά­τια του τερά­στιου παζλ που τον «καί­ει», μαζί με τις άκρως επι­βα­ρυ­ντι­κές γι’ αυτόν κατα­θέ­σεις πολ­λών μαρ­τύ­ρων κατηγορητηρίου.
Κασιδιάρης

«Είναι πραγ­μα­τι­κά παρά­δο­ξο να πρέ­πει να δώσω εξη­γή­σεις για δύο όπλα», έλε­γε το 2014 στους ανα­κρι­τές ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, λίγο πριν προ­φυ­λα­κι­στεί. Αύριο, στο Εφε­τείο Αθη­νών, το ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης καλεί­ται να απο­λο­γη­θεί για την κατη­γο­ρία της διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης – και τα δύο αυτά όπλα, τα οποία είχε μετα­τρέ­ψει από κυνη­γε­τι­κά σε πυρο­βό­λα, απο­τε­λούν μόνο ένα από τα εκα­το­ντά­δες πει­στή­ρια ενο­χής που έχουν εισφερ­θεί στο δικα­στή­ριο μέσα από βίντεο, φωτο­γρα­φί­ες, μαρ­τυ­ρί­ες, τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες και εσω­τε­ρι­κά κεί­με­να της οργάνωσης.

Ο Κασι­διά­ρης ανή­κει στην ομά­δα των «εκλε­κτών» του Αρχη­γού, είναι μέλος του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και για πολ­λά χρό­νια ήταν η φωνή του Μιχα­λο­λιά­κου ως εκπρό­σω­πος Τύπου. Μετά την εκλο­γι­κή συντρι­βή της Χρυ­σής Αυγής επέ­λε­ξε να μεί­νει πιστός στον Αρχη­γό – ήταν άλλω­στε υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων με τη στή­ρι­ξή του και πλέ­ον εκτε­λεί χρέη δημο­τι­κού συμ­βού­λου μαζί με την Ουρα­νία Μιχαλολιάκου.

Η παρου­σία του στη δικα­στι­κή αίθου­σα ανα­μέ­νε­ται με ενδια­φέ­ρον, αν και δεν είναι η πρώ­τη φορά που κάθε­ται στο εδώ­λιο για εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες της Χρυ­σής Αυγής και έχει υιο­θε­τή­σει από την πρώ­τη στιγ­μή την υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή περί πολι­τι­κής δίω­ξης. Αλλω­στε, από όταν ήταν έγκλει­στος στις Φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και έγρα­φε το «Πολι­τι­κό Ημε­ρο­λό­γιο Φυλα­κής», απέ­δι­δε τις διώ­ξεις στο «διε­φθαρ­μέ­νο πολι­τι­κό σύστη­μα» και χαρα­κτή­ρι­ζε τον τότε πρω­θυ­πουρ­γό Αντ. Σαμα­ρά «ένα εγκλη­μα­τι­κό στοι­χείο και παράλ­λη­λα ένα δει­λό ανθρωπάκι».

Στο εξώ­φυλ­λο του ίδιου βιβλί­ου ο μπο­ξέρ Κασι­διά­ρης ποζά­ρει επι­δει­κτι­κά με πρώ­το πλά­νο το αρι­στε­ρό του μπρά­τσο με τη σβά­στι­κα και είναι ακρι­βώς αυτή η βία που πηγά­ζει από τη ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία που τον φέρ­νει στο εδώ­λιο του κατηγορουμένου.

Επι­κε­φα­λής σε πογκρόμ, καθο­δη­γη­τής σε επι­θέ­σεις, πρω­τα­γω­νι­στής σε βίαιες ενέρ­γειες σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση από την τηλε­ό­ρα­ση, εκπαι­δευ­τής στε­λε­χών και υπεύ­θυ­νος ιδε­ο­λο­γι­κής κατή­χη­σης, παθια­σμέ­νος με τα όπλα, ο Κασι­διά­ρης είναι ο άνθρω­πος του Μιχα­λο­λιά­κου για όλες τις δου­λειές, αφού, σύμ­φω­να με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, «διευ­θύ­νει, κατευ­θύ­νει, καθο­δη­γεί, εκπαι­δεύ­ει και καθο­ρί­ζει το πλαί­σιο δράσης».

Εκτός από τα σημα­ντι­κά στοι­χεία που ο… ίδιος εισέ­φε­ρε στις δικα­στι­κές αρχές μέσα από το πλού­σιο αρχείο που ήταν απο­θη­κευ­μέ­νο στον σκλη­ρό του δίσκο, σχε­δόν όλοι οι μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου τον ανέ­φε­ραν στις κατα­θέ­σεις τους, ενώ στην αρθρο­γρα­φία του απο­τυ­πώ­νε­ται η εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία του και οι ομι­λί­ες του προ­τρέ­πουν ευθέ­ως σε πρά­ξεις βίας.

«Ολες οι καλές δου­λειές γίνο­νται νύχτα και όχι μέρα», έλε­γε στη Σκά­λα Λακω­νί­ας, ενώ από τη Μεσ­σή­νη έστελ­νε μήνυ­μα ότι «οι συγκε­ντρώ­σεις μας δεν είναι πολι­τι­κού κόμ­μα­τος, πιο πολύ θυμί­ζουν στρα­τιω­τι­κή μονάδα». 

Στα Χανιά ανα­φε­ρό­ταν απα­ξιω­τι­κά στο βου­λευ­τι­κό αξί­ω­μα, λέγο­ντας «αυτά τα πράγ­μα­τα εδώ και χρό­νια δεν τα γου­στά­ρου­με, εκμε­ταλ­λευό­μα­στε βεβαί­ως ορι­σμέ­να προ­νό­μια αυτής της ιδιό­τη­τας, έχου­με πάρει και την οπλο­φο­ρία πλέ­ον με άδεια, δεν έχει και αυτό­φω­ρο άμα γίνει κάνα επει­σό­διο και είμα­στε λίγο πιο άνε­τοι στις κινή­σεις μας», ενώ από τον Αλμυ­ρό Βόλου προει­δο­ποιού­σε «το σηκώ­νου­με ενί­ο­τε το χέρι, δεν έχου­με πρό­βλη­μα να το κάνουμε».

Στην περί­πτω­ση του Κασι­διά­ρη ισχύ­ει το «άμ’ έπος, άμ’ έργον». Και το χέρι σήκω­σε στη Λιά­να Κανέλ­λη και είχε τον πρώ­το λόγο στους τρα­μπου­κι­σμούς στη Βου­λή, όπως τον Μάιο του 2017 που επι­τέ­θη­κε στον Ν. Δέν­δια και αμέ­σως μετά είπε «γάμη­σα μια αδελ­φή τώρα μέσα και γι’ αυτό απο­χω­ρώ» ή τον Ιού­νιο του 2018 που φώνα­ζε «έτσι θα έπρε­πε να γίνει εάν υπήρ­χε στρα­τός και σώμα­τα ασφα­λεί­ας στην Ελλά­δα», με αφορ­μή το κάλε­σμα Μπαρ­μπα­ρού­ση για πραξικόπημα.

Αλλά η πιο άγρια επί­θε­ση με ενορ­χη­στρω­τή τον Κασι­διά­ρη ήταν το πογκρόμ στο κέντρο της Αθή­νας τον Μάιο του 2011, για το οποίο ο ίδιος έχει ομο­λο­γή­σει: «Ναι μεν ήταν οι κάτοι­κοι των Αθη­νών που βγή­κα­νε στο δρό­μο, αλλά η Χρυ­σή Αυγή ήταν που τους οργά­νω­σε».Εκεί­νη τη μέρα ο άνθρω­πος του Μιχα­λο­λιά­κου σχε­δί­α­σε και εκτέ­λε­σε από το πρώ­το ώς το τελευ­ταίο λεπτό ένα από τα πιο τρο­μα­κτι­κά γεγο­νό­τα ρατσι­στι­κού μίσους (Γ. Μπα­σκά­κης, 27.08.2014, Ο Ηλί­ας του 16ου… πογκρόμ).

Τρεις μέρες αργό­τε­ρα ο Κασι­διά­ρης καλού­σε τους κατοί­κους του Ασπρό­πυρ­γου να ξεση­κω­θούν ενα­ντί­ον των Ρομά, λέγο­ντας ότι πρέ­πει «να ξεφορ­τω­θούν τα ανθρώ­πι­να σκουπίδια».

Οι καταθέσεις που τον καίνε

  • Ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της Ηλί­ας Σταύ­ρου έχει κατα­θέ­σει ότι Μιχα­λο­λιά­κος και Κασι­διά­ρης είχαν πλή­ρη γνώ­ση της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της οργά­νω­σης και έχει περι­γρά­ψει ότι λει­τουρ­γούν με όρους μαφί­ας: εκβια­σμοί με κρυ­φές κάμε­ρες («εικά­ζω ότι με κάμε­ρα-στι­λό παγί­δευ­σε ο Κασι­διά­ρης τον Μπαλ­τά­κο», είπε ο Σταύ­ρου), εσω­κομ­μα­τι­κά μαχαι­ρώ­μα­τα, ένο­πλη εκπαί­δευ­ση, προ­μή­θεια κάθε είδους οπλι­σμού χωρίς άδεια οπλοκατοχής.
  • Ο καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας στο ΑΠΘ Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της ήταν αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας όταν χρυ­σαυ­γί­τες εισέ­βα­λαν σε λεω­φο­ρείο στο κέντρο της Αθή­νας και πέτα­γαν με τις κλο­τσιές έξω τους μελα­ψούς. Οπως είπε, η κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση έλη­ξε όταν ο επι­κε­φα­λής Κασι­διά­ρης κατέ­βη­κε από το λεωφορείο.
  • Ο Κων/νος Παπα­δό­που­λος, που έχει δια­τε­λέ­σει δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Νίκαιας — Ρέντη, έχει περι­γρά­ψει τον καθο­δη­γη­τι­κό ρόλο του Κασι­διά­ρη στο τάγ­μα εφό­δου που κατη­γο­ρεί­ται για τη δολο­φο­νία του Φύσ­σα: «Επι­τί­θε­ντο μέρα μεση­μέ­ρι σε μετα­νά­στες, έκα­ναν μοτο­πο­ρεί­ες από τη Νίκαια μέχρι τον Πει­ραιά, με τους υπό­λοι­πους οδη­γούς να κάνουν στην άκρη από φόβο, που­λού­σαν προ­στα­σία στις λαϊ­κές αγο­ρές, είδα επι­κε­φα­λής τους τον Κασι­διά­ρη· ύστε­ρα πέρα­σαν σε άλλη φάση: από τις επι­θέ­σεις σε μετα­νά­στες σε επι­θέ­σεις σε αρι­στε­ρούς και αντιφασίστες».
  • Ο αντι­δή­μαρ­χος Οιχα­λί­ας Η. Ντο­νάς υπέ­δει­ξε τον Κασι­διά­ρη και τον Πανα­γιώ­τα­ρο να παίρ­νουν με τη βία τη διεύ­θυν­ση της εκδή­λω­σης για τον Μελι­γα­λά και να δίνουν παραγ­γέλ­μα­τα «όπως στον στρατό».
  • Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής Χαρ. Φρα­γκο­μι­χε­λά­κης κατέ­θε­σε για τα γεγο­νό­τα του 2012 στη Χερ­σό­νη­σο Κρή­της ότι ο Κασι­διά­ρης απει­λού­σε «μέχρι το βρά­δυ θα έχεις νεκρούς».
  • Ο προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας Α χαρα­κτή­ρι­σε ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρή τη στρα­τιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση που έλα­βε στη Μαλα­κά­σα μαζί με ακό­μη 30–35 άτο­μα υπό την επί­βλε­ψη του Κασιδιάρη.
  • Σύμ­φω­να με τον προ­στα­τευό­με­νο μάρ­τυ­ρα Γ, «ο Κασι­διά­ρης έκα­νε μαθή­μα­τα ιδε­ο­λο­γι­κά, μας έλε­γε για την περί­φη­μη “σπο­ρά των ηττη­μέ­νων”, είχα­με το σύν­θη­μα “Rudolf Hess, στον τάφο σου μην κλαις, εμείς θα ανα­στή­σου­με και πάλι τα SS”». Κατέ­θε­σε επί­σης ότι ο Κασι­διά­ρης με τον Γερ­με­νή τον έπαιρ­ναν μαζί τους σε νυχτε­ρι­νές επι­θέ­σεις κατά μετα­να­στών: «“Μπρά­βο, ρε πιτσι­ρί­κο, τώρα ψήνε­σαι”, μου είπε ο Κασι­διά­ρης την πρώ­τη φορά που χτύ­πη­σα με σιδη­ρο­γρο­θιά Πακιστανό».
  • Ο προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας Ε έχει ανα­φερ­θεί σε κάλε­σμα για πορεία στην πλ. Ομό­νοιας, «στο πλαί­σιο μιας νέας μορ­φής κινη­το­ποι­ή­σε­ων που η Χ.Α. ονό­μα­ζε “ομά­δα αγα­να­κτι­σμέ­νων κατοί­κων”», που μετα­τρά­πη­κε σε πραγ­μα­τι­κή σφα­γή υπό τις εντο­λές Κασι­διά­ρη, Πανα­γιώ­τα­ρου και Γερμενή.
  • Η ηθο­ποιός και πρώ­ην βου­λευ­τί­να του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελ­λο­πού­λου ήταν αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας σε ακό­μη ένα πογκρόμ στην οδό Μιχα­ήλ Βόδα το 2012 και έχει περι­γρά­ψει τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο Κασι­διά­ρη και Πανα­γιώ­τα­ρου που φώνα­ζαν από μεγά­φω­να «η δημο­κρα­τία δεν είναι τίπο­τα, η πατρί­δα είναι πάνω από τη δημοκρατία».

Διαψεύδει και διαψεύδεται

◼ Η δολο­φο­νία του Παύλου

Ο εκπρό­σω­πος Τύπου Κασι­διά­ρης δίνει στη δημο­σιό­τη­τα την ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης για ένα «τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό στο πλαί­σιο μιας συμπλο­κής με καθα­ρά οπα­δι­κά και σίγου­ρα όχι πολι­τι­κά κίνη­τρα». Ομως την ώρα που αρνεί­ται τον Ρου­πα­κιά, ο Κασι­διά­ρης βρί­σκε­ται στα κεντρι­κά γρα­φεία της Μεσο­γεί­ων μαζί με τον Πατέ­λη, τον πυρη­νάρ­χη του Ρου­πα­κιά, όπως έχει κατα­θέ­σει ο Ευ. Καρα­κώ­στας, βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής από το 2015.

Λίγες ώρες αργό­τε­ρα ο Κασι­διά­ρης ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι δεν ξέρει τον δολο­φό­νο, προ­κα­λώ­ντας την αγα­νά­κτη­ση της αδερ­φής του, Χρυ­σού­λας Ρου­πα­κιά, η οποία έχει κατα­γρα­φεί να λέει: «Μου ήρθε να πάω εκεί να τον πιά­σω από το λαι­μό [τον Κασι­διά­ρη] και να του πω “ρε κερα­τά, ποιος τους εκπαί­δευ­σε γι’ αυτό το θέμα, ποιος τους έκα­νε να γίνο­νται δολο­φό­νοι;”».

Η επι­χεί­ρη­ση «δεν γνω­ρί­ζω τον Ρου­πα­κιά» συνε­χί­στη­κε και την επό­με­νη μέρα, όταν ο Κασι­διά­ρης με τους Μιχα­λο­λιά­κο και Λαγό έδι­ναν εντο­λές στο στέ­λε­χος του Πει­ραιά Σωτ. Δεβε­λέ­κο να κάνει ότι δεν ξέρει τον Ρου­πα­κιά, αν κλη­θεί στη ΓΑΔΑ.

◼ Η σημαία της Βέρμαχτ

Οταν η «Εφ.Συν.» δημο­σί­ευ­σε τη φωτο­γρα­φία του να κρα­τά­ει με άλλους χρυ­σαυ­γί­τες τη σημαία της Βέρ­μαχτ σε ορκω­μο­σία νέων μελών κατά το χει­με­ρι­νό ηλιο­στά­σιο του 2012 (Δ. Ψαρ­ράς, 23.06.2014, Ορκος στην προ­δο­σία!), ο Κασι­διά­ρης έσπευ­σε να κάνει λόγο για φωτο­μο­ντάζ και εμφά­νι­σε την ίδια φωτο­γρα­φία, στην οποία όμως είχε αντι­κα­τα­στή­σει τη σβά­στι­κα από τον κέλ­τι­κο σταυ­ρό. Αλλά στο δικα­στή­ριο προ­βλή­θη­κε η φωτο­γρα­φία με τη σημαία της Βέρ­μαχτ που βρέ­θη­κε στο κινη­τό του.

◼ Η επί­θε­ση στο ΚΚΕ

Στις 18/9/2013, δύο μέρες μετά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους συν­δι­κα­λι­στές του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, ο Κασι­διά­ρης αμφι­σβη­τεί τη συμ­με­το­χή χρυ­σαυ­γι­τών και η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης υπο­γραμ­μί­ζει: «Το περί­ερ­γο της όλης υπό­θε­σης είναι πως οι ΚΚΕ­δες είδαν χρυ­σαυ­γί­τες να τους χτυ­πά­νε, αλλά φυσι­κά οι μαρ­τυ­ρί­ες είναι μόνο δικές τους, για­τί δεν υπάρ­χει καμία επί­ση­μη μαρ­τυ­ρία που να δεί­χνει πως ήταν υπο­στη­ρι­κτές της Χρυ­σής Αυγής». Τον Κασι­διά­ρη αδειά­ζουν οι ίδιοι οι χρυ­σαυ­γί­τες που κατέ­θε­σαν ότι ήταν παρό­ντες στην επί­θε­ση, μετα­ξύ των οποί­ων ο Αν. Παντα­ζής, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της οργά­νω­σης στο Πέραμα.

◼ Η δολο­φο­νία Λουκμάν

Μετά τη ρατσι­στι­κή δολο­φο­νία του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν ο εκπρό­σω­πος Τύπου ανα­κοι­νώ­νει ότι «δεν βρέ­θη­καν φυλ­λά­δια της Χρυ­σής Αυγής στα σπί­τια τους, αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο κατα­σκεύ­α­σε η αστυ­νο­μία». Ομως πάνω από εκα­τό φυλ­λά­δια βρέ­θη­καν στο σπί­τι τού ενός από τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες που είναι κατη­γο­ρού­με­νοι και στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

◼ Το ντου στο «Συνερ­γείο»

Στις 11/7/2013, την επο­μέ­νη της επί­θε­σης στο «Συνερ­γείο» της Ηλιού­πο­λης, ο Κασι­διά­ρης ανέ­φε­ρε ότι «έγι­ναν οκτώ προ­σα­γω­γές μελών της Χρυ­σής Αυγής για κάτι που φαντά­στη­καν οι αναρ­χι­κοί». Σύμ­φω­να με τη δικα­στι­κή από­φα­ση, ηθι­κοί αυτουρ­γοί της επί­θε­σης είναι οι πρώ­ην βου­λευ­τές Ι. Λαγός και Ν. Μίχος και φυσι­κοί αυτουρ­γοί ακό­μα έξι χρυσαυγίτες.

◼ Επί­θε­ση σε φωτορεπόρτερ

«Αυτά που λένε [σ.σ. οι φωτο­ρε­πόρ­τερ] ότι τους επι­τέ­θη­καν μέλη της Χρυ­σής Αυγής είναι ψέμα­τα», έλε­γε ο Κασι­διά­ρης στις 8/7/2014 για τα επει­σό­δια στο Εφε­τείο κατά τη μετα­γω­γή των Μιχα­λο­λιά­κου, Παπ­πά και Λαγού. Μόνο που η φωτο­ρε­πόρ­τερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Συμέ­λα Παν­τζαρ­τζή, που τραυ­μα­τί­στη­κε στα επει­σό­δια, έχει υπο­δεί­ξει ως καθο­δη­γη­τές τούς Κασι­διά­ρη, Πανα­γιώ­τα­ρο και Μίχο, ενώ υπάρ­χει και ντο­κου­μέ­ντο από τη βίαιη δρά­ση της οργά­νω­σης την ίδια μέρα σε βάρος αστυ­νο­μι­κών των ΜΑΤ.

◼ Η ιστο­σε­λί­δα της Χρυ­σής Αυγής

Κασι­διά­ρης και Μιχα­λο­λιά­κος έφτα­σαν στο σημείο να ισχυ­ρι­στούν ότι δεν έχουν καμία σχέ­ση με την ιστο­σε­λί­δα της Χρυ­σής Αυγής μετά τα δημο­σιεύ­μα­τα ενα­ντί­ον του πρώ­ην συνερ­γά­τη τους Ηλία Σταύ­ρου και τη μήνυ­ση του τελευ­ταί­ου για συκο­φα­ντι­κή δυσφήμηση.

«Μετά την προ­φυ­λά­κι­σή μου δεν δια­θέ­τω καν οπτι­κή επα­φή της σελί­δας», ισχυ­ρι­ζό­ταν ο Κασι­διά­ρης, αλλά προ­φυ­λα­κί­στη­κε τρεις βδο­μά­δες μετά τις αναρ­τή­σεις κατά του Σταύρου!

◼ Εκπαι­δεύ­ο­ντας την Ουρανία

Μπο­ρεί ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης να μην έχει ανα­φερ­θεί στη φωτο­γρα­φία που εκπαι­δεύ­ει στα όπλα την κόρη του Αρχη­γού, αλλά δείγ­μα των υπε­ρα­σπι­στι­κών ισχυ­ρι­σμών του έδω­σε ο δικη­γό­ρος του όταν σχο­λί­α­σε ότι «κάνει χαβα­λέ με την Ουρα­νία και τον έβγα­λαν εκπαι­δευ­τή». Ο ίδιος ο Κασι­διά­ρης, βέβαια, είχε ονο­μά­σει TRAINER (εκπαι­δευ­τής) το ψηφια­κό αρχείο που περι­λάμ­βα­νε τις στρα­τιω­τι­κές εκπαι­δεύ­σεις στο βουνό.


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο