Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλ. Μόσιαλος: Ανεπαρκή τα επιστημονικά δεδομένα για χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα 30–59 ετών

«Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών έχει επι­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό έργο στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας. Όμως η σημε­ρι­νή της εισή­γη­ση για την χορή­γη­ση της δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής δόσης σε άτο­μα ηλι­κί­ας 30–59 ετών που δεν ανή­κουν στις ευά­λω­τες κατη­γο­ρί­ες δεν συνο­δεύ­ε­ται από την ανα­γκαία τεκ­μη­ρί­ω­ση». Αυτό επι­ση­μαί­νει σε χθε­σι­νο­βρα­δι­νή ανάρ­τη­ση του στο Facebook ο καθη­γη­τής Πολι­τι­κής της Υγεί­ας Ηλί­ας Μόσια­λος της Σχο­λής Οικο­νο­μι­κών και Πολι­τι­κών Επι­στη­μών (LSE) και του Κολ­λε­γί­ου Imperial του Λονδίνου.

«Συγκε­κρι­μέ­να», όπως ανα­φέ­ρει, «η ίδια η επι­τρο­πή επι­ση­μαί­νει “ότι δεν υπάρ­χουν αυτή τη στιγ­μή επαρ­κή επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να για το πρό­σθε­το όφε­λος που θα προ­σφέ­ρει μια δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή δόση με τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια”. Εφό­σον δεν υπάρ­χουν επαρ­κή επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να, τότε δεν θα έπρε­πε να γίνει και η σχε­τι­κή εισή­γη­ση αυτή τη χρο­νι­κή περί­ο­δο. Ορι­σμέ­νοι επι­σή­μα­ναν ότι θα μπο­ρούν να κάνουν την τέταρ­τη δόση όσοι φοβού­νται. Αυτός βέβαια δεν είναι επαρ­κής λόγος για να δικαιο­λο­γη­θεί μια πολι­τι­κή, ειδι­κά όταν δεν υπάρ­χει επαρ­κής τεκμηρίωση.

Οι απο­φά­σεις δημό­σιας υγεί­ας και οι ιατρι­κές απο­φά­σεις πρέ­πει να βασί­ζο­νται στην τεκ­μη­ρί­ω­ση και στη συστη­μα­τι­κή ανά­λυ­ση των δεδο­μέ­νων. Στη χώρα μας χρειά­ζε­ται να έχου­με επαρ­κή στοι­χεία για το ποσο­στό των συμπα­τριω­τών μας που έχουν επαρ­κή ανο­σο­προ­στα­σία. Αυτό μπο­ρεί να γίνει με τυχαί­ες δειγ­μα­το­λη­ψί­ες στο γενι­κό πλη­θυ­σμό. Έτσι θα μπο­ρού­με να βγά­λου­με ασφα­λέ­στε­ρα συμπε­ρά­σμα­τα για τις πιθα­νές επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας τους επό­με­νους μήνες αλλά και για την ανα­γκαιό­τη­τα των ανα­μνη­στι­κών δόσεων».

Ο κ.Μόσιαλος επι­ση­μαί­νει επί­σης ότι «τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια εξα­κο­λου­θούν να είναι πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κά όσον αφο­ρά στην απο­τρο­πή της σοβα­ρής νόση­σης. Δεν είναι πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κά πλέ­ον όσον αφο­ρά στην απο­τρο­πή της ήπιας λοί­μω­ξης και των επα­να­λοι­μώ­ξε­ων. Και αυτό ισχύ­ει κυρί­ως για τις υπο­πα­ραλ­λα­γές Β4 και Β5 της Όμικρον».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο