Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημέρα του παιδιού: 4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύουν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Παι­διού σήμε­ρα 20 Νοεμ­βρί­ου και μπο­ρεί να θεω­ρού­με ότι είναι μια κατά­κτη­ση του σύγ­χρο­νου πολι­τι­σμού μας η φρο­ντί­δα και η έγνοια του παι­διού, εντού­τοις εκκα­τομ­μύ­ρια παι­διά στον κόσμο και χιλιά­δες παι­διά στην Ελλά­δα ζουν σε συν­θή­κες φτώ­χειας και κοι­νω­νι­κού αποκλεισμού.

Σχε­δόν τέσ­σε­ρα στα 10 παι­διά στην Ελλά­δα κιν­δυ­νεύ­ουν με φτώ­χεια ή απο­κλει­σμό, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα στοι­χεία της ευρω­παϊ­κής στα­τι­στι­κής υπη­ρε­σί­ας Eurostat.

paidia3

Αυτό σημαί­νει ότι δεκά­δες χιλιά­δες παι­διά στη χώρα μας ζουν σε νοι­κο­κυ­ριά με πολύ χαμη­λό εισό­δη­μα και μικρή συμ­με­το­χή στην αγο­ρά εργα­σί­ας, ή βιώ­νουν σοβα­ρές υλι­κές στερήσεις.

Η Ελλά­δα κατα­λαμ­βά­νει την τρί­τη χει­ρό­τε­ρη θέση ανά­με­σα στα 28 κρά­τη-μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης με ποσο­στό 37,5%, ακο­λου­θώ­ντας μόνο από τη Ρου­μα­νία και τη Βουλγαρία.

Το ποσο­στό των παι­διών που κιν­δυ­νεύ­ουν στην Ελλά­δα αυξή­θη­κε δρα­μα­τι­κά την περί­ο­δο της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας «άλμα» 8,8 μονά­δων ανά­με­σα στο 2010 και το 2016 – μακράν το μεγα­λύ­τε­ρο στην ΕΕ.

Σημειώ­νε­ται ότι πολύ υψη­λά ποσο­στά κιν­δύ­νου, που αγγί­ζουν το 33%, κατα­γρά­φη­καν και στις δύο μεγα­λύ­τε­ρες οικο­νο­μί­ες της νότιας Ευρώ­πης, την Ισπα­νία και την Ιταλία.

Στον αντί­πο­δα, τα χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά παι­διών που αντι­με­τω­πί­ζουν το ενδε­χό­με­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού κατα­γρά­φη­καν στη Δανία (13,8%), τη Φιν­λαν­δία (14,7%) και τη Σλο­βε­νία (14,9%).

Στο σύνο­λο της ΕΕ το 2016, 24,8 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά εκτι­μά­ται ότι βρί­σκο­νταν σε κίν­δυ­νο, ήτοι ποσο­στό 26,4%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο