Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε μέρες πανδημίας στηρίζουν τη ζωή με κάθε τρόπο

Σε επο­χή χυδαί­ου ατο­μι­κι­σμού υπάρ­χουν και αυτοί που σκέ­φτο­νται το συνάν­θρω­πό τους. Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή στην αιμο­δο­σία του ΠΑΜΕ στο νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός έδω­σαν αίμα 61 υγειο­νο­μι­κοί, εργα­ζό­με­νοι και άνερ­γοι (!!!) με μονα­δι­κό κίνη­τρο την εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά και την αλλη­λεγ­γύη. Για να στη­ρί­ξουν την ζωή, για αυτή που δίνουν μάχη στις κλι­νι­κές και στο δρό­μο όπου διεκ­δι­κούν υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας αντά­ξιες των επι­τευγ­μά­των της επι­στή­μης και της τεχνολογίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο