Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημερίδα για τον Κώστα Βάρναλη στην Ξάνθη

Βάρναλης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΑΚΙΩΤΗ
Οργά­νω­ση : Δίκτυο Λόγου και Πρά­ξης και Ίδρυ­μα Θρα­κι­κής Τέχνης και Παράδοσης
• Χαι­ρε­τι­σμοί – Προ­ε­δρεύ­ει Π.Καμπάκη Βου­γιου­κλή καθη­γή­τρια ΔΠΘ
• ΄Εργο – Βιο­γρα­φία Κώστα Βάρ­να­λη — ανάγνωση
• Κώστας Βάρ­να­λης : Κου­βα­λώ­ντας τις μνή­μες της Πατρί­δας, εισή­γη­ση Ν. Σερ­γκεν­λί­δη νομι­κού – κατό­χου μετα­πτυ­χια­κού ΔΠΘ
• Η Νεο­ελ­λη­νι­κή Λογο­τε­χνία το 1900
• Ο Κ. Βάρ­να­λης μελε­τη­τής της λογο­τε­χνί­ας, εισή­γη­ση Στ. Χελι­δώ­νη λέκτο­ρα ΔΠΘ
• Ο Βάρ­να­λης για τη γλώσ­σα : Εκλε­κτι­κι­σμός και η Γραμ­μα­τι­κή του συμ­βι­βα­σμού, εισή­γη­ση Π. Καμπά­κη Βου­γιου­κλή, καθη­γή­τριας ΔΠΘ
• Το «Φως που καί­ει» : το θέα­τρο μέσα από την ποί­η­ση, εισή­γη­ση του Ηρ. Ζωγρά­φου, Φιλό­λο­γου – ιστορικού
• Παι­δι­κά του Βάρ­να­λη – ανάγνωση
• Ο άλλος Σωκρά­της του Βάρ­να­λη, εισή­γη­ση Ελέ­νης Δημη­τριά­δου Εφραι­μί­δου ποιήτριας
• Το έργο του Κ. Βάρ­να­λη στα σχο­λι­κά εγχει­ρί­δια της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, εισή­γη­ση Άννας Αγγε­λο­πού­λου – σχο­λι­κής συμ­βού­λου φιλο­λό­γων Ξάν­θης – διδά­κτο­ρα ιστορίας
• Εξό­ρι­στε ποι­η­τή στον αιώ­να σου πες μας τι βλέ­πεις (Ένας σύγ­χρο­νος ποι­η­τής σχο­λιά­ζει το Βάρ­να­λη έναν αιώ­να μετά), εισή­γη­ση Κ. Ταβουλ­τσί­δη καθη­γη­τή ισπα­νι­κών — ποιητή
• Θρη­σκευ­τι­κά στοι­χεία στο Βάρ­να­λη, ανάγνωση
• Η αφε­τη­ρία του Κ. Βάρ­να­λη και ο Μενέ­λα­ος Λου­ντέ­μης, εισή­γη­ση Θανά­ση Μου­σό­που­λου φιλό­λο­γου – συγ­γρα­φέα — ποιητή
• Άττα­λος ο γ΄, θεα­τρι­κό του Κ. Βάρ­να­λη, (από­σπα­σμα) ανάγνωση,
Ανα­γνώ­σεις : ηθο­ποιοί Φ. Καρυώ­της – Σ. Μπλη­γου­ρά και
Φιλό­λο­γος Δ. Κατάκη
Έκθε­ση βιβλί­ων – φωτο­γρα­φιών – ντο­κου­μέ­ντων Κ.Βάρναλη
ΧΟΡΗΓΟΙ : ΟΕΒΕ Ξάν­θης και ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο