Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ: “Μνημεία και μουσεία αγώνων του λαού”

Η ΚΕ του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα με θέμα: «Μνη­μεία και μου­σεία αγώ­νων του λαού» και παρου­σί­α­ση του νέου ιστό­το­που mnimia.kke.gr με εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις από ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του ΚΚΕ από όλη την Ελλά­δα, την Πέμ­πτη 18 Απρι­λί­ου, στις 19.00, στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ, στην έδρα του ΚΚΕ, στον Περισσό.

Η αφί­σα-πρό­σκλη­ση της ΚΕ του ΚΚΕ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ: Γυά­ρος, το θανατονήσι …

Στην ημε­ρί­δα θα μιλήσουν:

  • ο Τάσος Αντω­νί­ου, μέλος του Τμή­μα­τος Προ­πα­γάν­δας της ΚΕ του ΚΚΕ: «Παρου­σί­α­ση του νέου δια­δι­κτυα­κού τόπου mnimia.kke.gr και των εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων σε ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του ΚΚΕ»
  • η Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, υποψ. διδά­κτο­ρας ΑΠΘ, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ: «Η ιστο­ρι­κή μνή­μη και ο ρόλος των μνη­μεί­ων και των μουσείων»
  • η Δέσποι­να Τσι­ρώ­νη, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, μέλος της Επι­τρο­πής Μνη­μεί­ων και Μου­σεί­ων της ΚΕ του ΚΚΕ: «Η δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής μνη­μεί­ων και μουσείων» 

Θα μιλή­σουν

  • ο Αρης Σαρα­φια­νός, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής στην Ιστο­ρία της Ευρω­παϊ­κής Τέχνης, Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων: «Η Ιστο­ρία του ΚΚΕ και των αγώ­νων του λαού, πηγή έμπνευ­σης και δημιουργίας»
  • η Εύα Μελά, ζωγρά­φος — χαρά­κτρια, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Αντώ­νης Μυρω­διάς, γλύ­πτης, μέλος του ΔΣ του EETE: «Η συμ­βο­λή των εικα­στι­κών στην ανά­δει­ξη και προ­βο­λή της ιστο­ρι­κής μνήμης»
  • ο Φάνης Παρ­ρής, μέλος της ΚΕ, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και υπεύ­θυ­νος του Ιστο­ρι­κού Αρχεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ: «Ζωντα­νή μνή­μη. Μνη­μεία και μου­σεία τιμής και γνώσης»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο