Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΜΕΡΙΔΑ «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”»

«Φταίει ένα “παρακράτος εγκληματικών ομάδων”; Ή το “υπερσυγκεντρωτικό κράτος”;
Βρίσκεται η απάντηση σε μέτρα “διαφάνειας”, “θεσμικά αντίβαρα”;
Στην “τήρηση της δημοκρατικής νομιμότητας”, στην “ενίσχυση του κράτους δικαίου”;».

Σε αυτά και άλλα ερω­τή­μα­τα στο φόντο της εντει­νό­με­νης κατα­στο­λής, των παρα­κο­λου­θή­σε­ων — υπο­κλο­πών, των πυκνών εξε­λί­ξε­ων και συζη­τή­σε­ων γύρω από το «κρά­τος δικαί­ου» και την επί­θε­ση που δέχο­νται τα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, θα απα­ντή­σει η ημε­ρί­δα με θέμα «Δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου: Το αλη­θι­νό πρό­σω­πο του σημε­ρι­νού “επι­τε­λι­κού κρά­τους δικαί­ου”» που πραγ­μα­το­ποιούν το Τμή­μα Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ και η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δικαιο­σύ­νης Αττι­κής του Κόμ­μα­τος. Θα γίνει την Πέμ­πτη 24 Νοέμ­βρη, με ώρα έναρ­ξης 7 μ.μ. και ώρα προ­σέ­λευ­σης 6.30 μ.μ., στην αίθου­σα τελε­τών του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών (Ακα­δη­μί­ας 60).Το πρό­γραμ­μα της ημε­ρί­δας έχει ως εξής:

Εισηγητικές ομιλίες

Κεντρι­κή εισή­γη­ση — Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Η συνταγ­μα­τι­κή κάλυ­ψη της κατα­στο­λής και της ενσω­μά­τω­σης του λαού — Μαρί­να Λαβρά­νου, υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ

Παρεμβάσεις

«Κρά­τος δικαί­ου» και «θεσμι­κά αντί­βα­ρα» — Ο ρόλος των Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων — Αντώ­νης Αντα­να­σιώ­της, μέλος του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ, σύμ­βου­λος στο ΔΣ του ΔΣΑ με την «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Δικηγόρων»

Η συνε­νο­χή των αστι­κών κομ­μά­των στη δια­μόρ­φω­ση της «κανο­νι­κό­τη­τας» των παρα­κο­λου­θή­σε­ων / υπο­κλο­πών — Μαρία Κομνη­νά­κα, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μέλος του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ

Τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» και η εργα­λειο­ποί­η­ση του Προ­σφυ­γι­κού — Μετα­να­στευ­τι­κού στο πλαί­σιο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων — Κατε­ρί­να Γερά­κη, υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ για τους Πρό­σφυ­γες και Μετανάστες

Οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για το μαζι­κό και προ­λη­πτι­κό φακέ­λω­μα των λαών — Στέ­λα Παπα­οι­κο­νό­μου, μέλος του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο